Sıkça Sorulan Sorular

Türkiye Elektrik İletim A.Ş.

Teşekkülün ana istihdam şekilleri nelerdir?

233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi iktisadi devlet teşekkülü olarak faaliyet gösteren Teşekkülümüzde esas itibariyle hizmetler, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3.maddesi gereğince Memurlar, Sözleşmeli Personel ve İşçiler tarafından yürütülmektedir.

Teşebbüslerde genel idare esaslarına göre yürütülmekte olan asli ve sürekli görevler I sayılı cetvele tabi memur statüsündeki personel tarafından yürütülmektedir.

Sözleşmeli personel ise teşebbüslerin genel idare esasları dışında yürüttükleri hizmetlerinde 399 sayılı KHK çerçevesinde akdedilecek bir sözleşme ile çalıştırılan ve işçi statüsünde olmayan personeldir.

Bu iki gruplandırmanın dışında yer alan üçüncü istihdam şekli ise 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde çalışan personeldir.

Ayrıca Teşekkülümüzde kapsamdışı personel ve trafo merkezi işletmeciliği, enerji iletim hatları küçük bakım onarım, temizlik ve yemekhane, araç kiralama, özel güvenlik ve bakım onarım gibi görevler hizmet alımı yoluyla yürütülmektedir.

Teşekkülün statüsü ve teşkilat yapısı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Teşekkülümüz, iktisadi devlet teşekküllerinin ekonomik ve sosyal gereklere uygun, verimlilik ve karlılık ilkeleri doğrultusunda, özerk bir tarzda yönetilmeleri amacıyla hazırlanarak, 18.06.1984 tarih, 18435 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi iktisadi devlet teşekkülü olup, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ilgili kuruluşu olarak faaliyet göstermektedir.

Teşekkülümüzün hukuki yapısı, amaç ve faaliyet konuları, organları ve teşkilat yapısı ile bunlar arasındaki ilişkileri ile ilgili diğer hususlar, 29.06.2001 tarih ve 24447 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kuruluş kanunu niteliğindeki Anastatü ile belirlenmiştir.

Kuruluşumuzun Anastatüsüne göre birinci derecede karar organı Yönetim Kuruludur. Yönetim Kurulu, 1 başkan ve 5 üyeden teşekkül etmektedir. Genel Müdür aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Teşekkülümüz merkez teşkilatında; Genel Müdür, 4 Genel Müdür Yardımcılığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, İç Denetim Birimi Başkanlığı, 13 Daire Başkanlığı ile 9 Müstakil Müdürlük bulunmaktadır.

Taşra teşkilatında ise İşletme ve Bakım Dairesi Başkanlığının bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcılığına bağlı 22 Bölge Müdürlüğü, Yük Tevzi Dairesi Başkanlığına bağlı 10 Yük Tevzi İşletme Müdürlüğü ile merkez teşkilatında faaliyet yürüten birimlere bağlı İşletme Müdürlükleri bulunmaktadır.

Teşekkülün İnsan Kaynakları Politikası hakkında bilgi verebilir misiniz?

• Görevin özelliğine uygun vasıftaki personelin seçimini ve görevlendirmesini gerçekleştirmek,

• Personelin yaratıcılığının, girişimciliğinin, başarı ve çabasının maddi ve manevi olarak değerlendirilmesini teşvik etmek,

• Personeli verimlilik ve karlılık ilkelerine bağlı olarak maliyet bilinci içinde çalıştırmak,

• Personeli, kendilerini ilgilendirilen konularda zamanında haberdar etmek, görüş ve fikirlerini yönetime kolaylıkla bildirmelerini sağlamak amacıyla haberleşme usul ve imkanlarını geliştirmek,

• Personelin Teşekküle bağımlılığını arttırmak, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak, görev, çalışma ve faaliyetlerini desteklemek, sosyal hizmet ve yardımlardan bütün personelin eşit ölçülerde faydalanmaları sağlamak suretiyle verimini arttırmak ve şirkette çalışmayı özendirici hale getirmek. 

Kurum içi yer ve görev değişikliği işlemleri nasıl yapılmaktadır?

Kurum içi yer ve görev değişikliği işlemleri ilgili mevzuat hükümleri ile hizmet gerekleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

Personelin atamasının yapıldığı iş yerinde belirli bir süre görev yapma zorunluluğu var mıdır?

Evet vardır. Şirketimiz Personel Yönetmeliği gereğince, ilk hizmete giriş yerinde ve halen görev yaptığı işyerinde 2 yıl çalışma zorunluğu bulunmaktadır.

Kurum içi nakil işlemlerinde personelin mazeret durumları dikkate alınmakta mıdır?

Evet alınmaktadır. Şirketimiz Personel Yönetmeliği gereğince, kurum içi atama işlemlerinde personelin sağlık, eş ve öğrenim durumları, hizmete ihtiyaç ve münhal kadro durumları ile birlikte değerlendirilmektedir.

Teşekkülün Sözleşmeli Personel Alımları ile Müfettiş Yardımcısı alımları hakkında bilgi verebilir misiniz?

Teşekkülümüze sözleşmeli statüde personel alımları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre merkezi yerleştirmeyle gerçekleştirilmekte olup, anılan Başkanlıkça yerleştirme işlemi, yerleştirme yapılacak pozisyonu tercih eden en yüksek puanlı adaydan başlayarak puan esasına göre sistem tarafından yapılmakta ve herhangi bir baraj ya da taban puanı uygulanmamaktadır. Diğer taraftan, merkezi yerleştirmeler hakkında her türlü bilginin Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) aracılığı ile takip edilmesi gerekmektedir.

Bunun dışında, Teşekkülümüze Müfettiş Yardımcısı alımları ise ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre Teşekkülümüzce yapılan yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre gerçekleştirilmektedir.

TEİAŞ’ta 4857 sayılı İş Kanununa tabi “Daimi İşçi” statüsünde nasıl çalışabilirim? İşçi Alımı Sınavına nasıl başvurabilirim? Sınav süreci nasıl işlemektedir?

Teşekkülümüzün 4857 sayılı İş Kanunu’na tabi eleman ihtiyacı 09.08.2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda KPSS’ye (Lise ve/veya Önlisans) katılan adaylar arasından Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kanalıyla karşılanmaktadır.

İşçi personel alımına ihtiyaç duyulduğunda personel alım ilanları Devlet Personel Başkanlığının www.dpb.gov.tr, Şirketimizin www.teias.gov.tr ve Türkiye İş Kurumunun www.iskur.gov.tr internet sitelerinde yayımlanmaktadır.

İşçi personel alımı ilanımızın Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yayımlanmasına müteakip, durumu ilanda belirtilen şartlara uyan adayların iş başvurularını, il düzeyinde, ilan edilen başvuru tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezleri veya www.iskur.gov.tr internet sitesi üzerinden yapmaları gerekmektedir.

Başvurular sonucunda ilgili yönetmelik gereği TEİAŞ’da mülakat sınavına girecek adayların listesi Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından hazırlanır. En yüksek KPSS puanı alan adaydan başlanarak açık iş sayısının 3 katı aday listelere dahil edilmektedir. Örneğin; Eskişehir iline 2 adet Teknisyen alınacak ise Eskişehir ili için başvuran adaylardan en yüksek KPSS puanına sahip 6 aday puan sırasına göre listeye alınır.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından oluşturulan aday listelerinin Teşekkülümüze gönderilmesine müteakip yukarıda belirtilen Yönetmelik hükümleri gereği adaylara sözlü/mülakat veya yazılı sınava katılmak üzere sınavın yapılacağı yer ve tarihini belirtir tebligat şirketimizce yapılmaktadır. Komisyon marifetiyle yapılan sınavda başarılı olan adaylar hakkında yaptırılacak olan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması’nın olumlu sonuçlanması halinde ilgililerin ataması gerçekleştirilmektedir.

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan işçi personelin TEİAŞ’a naklen tayini yapılabilir mi?

Mevcut personel mevzuatında işçilerin kurumlar arası nakline ilişkin bir düzenlemenin bulunmaması nedeniyle, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan işçi personelin TEİAŞ’a naklen tayini mümkün değildir.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihaleleri kapsamında görev yapan personelin iş yeri değişiklik hakkı var mıdır?

Teşekkülümüzün ihtiyaç duyduğu hizmet alımı personel talepleri Bölge Müdürlüklerimizce karşılanmakta olup, her Bölge Müdürlüğü hizmet alım ihalesini kendi yapmaktadır. Bu nedenle, çalışan personelin bağlı olduğu firmalar da farklı olmaktadır. Hizmet alımı personelinin işe alınma, sevk ve idaresi ise söz konusu işin yüklenicisi olan firmalar tarafından gerçekleştirilmektedir.

Bu nedenle, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihaleleri kapsamında görev yapan personelin iş yeri değişiklik hakkı bulunmamaktadır.

Teşekkülümüzde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihaleleri kapsamında görev yapacak personel nasıl seçilir?

Teşekkülümüz bünyesinde ihale yoluyla hizmet alımı kapsamında çalıştırılacak personelin belirlenmesi, sevk ve idaresi yüklenici firmalar tarafından yapılmaktadır.

Bu nedenle, söz konusu iş başvurularının yüklenici firmalara yapılması gerekmektedir.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihaleleri kapsamında görev yapan personel hangi durumlarda kıdem tazminatına hak kazanır?

İşçinin kıdem tazminatına hak kazanılabilmesi için iş sözleşmesinin, 4857 sayılı İş Kanununun 120. maddesi ile yürürlükte bırakılan mülga 1475 sayılı İş Kanununun 14. maddesinde sayılan hallerle sona ermesi gerekir. Buna göre işçinin kıdem tazminatı hak edebilmesi için iş sözleşmesinin;

• İşveren tarafından 4857/25. maddesinin I. III. ve IV. fıkraları uyarınca sona ermesi,

• İşçi tarafından 4857 sayılı İş Kanununun 24. Maddesi uyarınca,

• Muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla,

• Bağlı bulundukları kanunla kurulu kurum veya sandıklardan yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacıyla,

• 506 Sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun Geçici 81 inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle,

• Kadın işçi tarafından, evlendiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde kendi arzusu ile feshedilmesi,

• İş sözleşmesinin işçinin ölümü sebebiyle son bulması gerekmektedir.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihaleleri kapsamında görev yapan personelin yıllık ücretli izin süreleri alt işverenin değişmesi halinde nasıl hesaplanır?

4857 sayılı İş Kanunun 56. maddesine eklenen fıkra ile “Alt işveren işçilerinden, alt işvereni değiştiği halde aynı iş yerinde çalışmaya devam edenlerin yıllık ücretli izin süresi, aynı iş yerinde çalıştıkları süreler dikkate alınarak hesaplanır. Asıl işveren, alt işveren tarafından çalıştırılan işçilerin hak kazandıkları yıllık ücretli izin sürelerinin kullanılıp kullanılmadığını kontrol etmek ve ilgili yıl içinde kullanılmasını sağlamakla, alt işveren ise altıncı fıkraya göre tutmak zorunda olduğu izin kayıt belgesinin bir örneğini asıl işverene vermekle yükümlüdür.” şeklinde düzenleme yapılmıştır. Söz konusu yasal düzenleme ile personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihaleleri kapsamında görev yapan personelin “yıllık izin süreleri” konusunda uygulama birlikteliğinin sağlanması ve taşeron işçilerin yaşadıkları mağduriyetin önüne geçilmesi amaçlanarak, alt işveren şirketlerinin değişmesi halinde işçinin yıllık ücretli izin süresinin asıl işveren bünyesinde çalıştığı süre esas alınarak hesaplanacağı belirtilmiştir.

Buna göre, alt işvereni değiştiği halde Teşekkülümüz iş yerinde çalışmaya devam eden ya da alt işvereni aynı kalsa da sözleşmesi yenilenen hizmet alımı personeline, yıllık izinlerinin kullandırılmasında Teşekkülümüzde geçen toplam hizmet süresi dikkate alınmaktadır.

TEİAŞ'ta staj imkanlarına ve şartlarına ait bilgiye nasıl ulaşabilirim?

Teşekkülümüz merkez ve taşra teşkilatının çeşitli birimlerinde

- Zorunlu yaz stajı yapacak ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerinin staj başvuru tarihleri her yıl  1 Mart-30 Nisan 
- 3308 sayılı mesleki eğitim kanununa göre beceri eğitimi yapacak ortaöğretim öğrencilerinin staj başvuru tarihleri  01 Mayıs-15 Haziran 
- İşyeri eğitimi yapacak öğrencilerin staj başvuru tarihleri her yıl güz dönemi için 01-31 Temmuz, bahar dönemi için 01-30 Kasımdır. 

Staj başvuruları Merkez teşkilatında Eğitim Müdürlüğüne, taşra teşkilatında Eğitim şefliklerine https://www.teias.gov.tr/tr-TR/egitim linkinde yer alan ilgili Başvuru formu ve formda yer alan gerekli belgelerin temin edilerek elden teslim edilmesi ile yapılmaktadır.

Ek Bilgi: Kurumumuza yapılacak zorunlu yaz stajı başvuruları Covid-19 salgınına ilişkin alınan tedbirler kapsamında durdurulmuştur. Başvurular 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren tekrar alınmaya başlanacaktır.

Bağlantı Anlaşmaları hangi kullanıcılar ile imzalanır?

Üretim lisansına sahip üretim şirketleri ve serbest tüketiciler ile yüksek gerilim seviyesinden; dağıtım lisansına sahip dağıtım şirketleri ve OSB’ler ile orta gerilim seviyesinden Bağlantı Anlaşmaları imzalanır.

İletim Sistemi Kontrol Anlaşmaları hangi kullanıcılarla imzalanır?

Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinin ilgili hükümlerinde belirtilen koşulları sağlayan ve Teşekkülümüz ile Bağlantı Anlaşması imzalamış üretim lisansı sahibi kullanıcılar ile söz konusu kullanıcıların özel direkt hatla beslemeyi planladığı tüketim tesisleri için imzalanır.

Bağlantı Anlaşması Kapsamında Kullanıcılar Tarafından Yapılan Tesis Yatırımlarının Geri Ödenmesi Süreci nasıl başlar?

Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinin ilgili hükümleri gereği; Bağlantı Anlaşması kapsamında kullanıcılar tarafından Teşekkülümüz adına yapılan tesis yatırımlarının tamamlanarak geçici kabul onayının yapılmasına müteakip ilgili Tesis Daire Başkanlıklarınca söz konusu tesislere ait Geri Ödemeye Esas bedelleri, Geri Ödemeye Esas Gerçekleşen Yatırım Tutarı Metodolojisine göre hesaplanır ve TEİAŞ tarafından belirlenen geri ödemeye esas yatırım tutarı, Türk Lirası cinsinden sabitlenerek, peşin alınmış sistem kullanım bedeli olarak değerlendirilir.

Geri ödemeye esas yatırım tutarı tamamlanıncaya kadar kullanıcı sistem kullanım bedeli (katmadeğer vergisi hariç) ödemez.

İlk Sistem Kullanım Anlaşması için kimler ne zaman başvurur?

İletim sistemini kullanmak isteyen tüketiciler ve üreticiler varsa Bağlantı Anlaşmasında yer alan tesis sözleşmesinde belirtilen işlerin tamamlanmasına müteakip yazılı olarak başvurur.

Dağıtım şirketleri ve OSB’ler ise bağlanacakları Trafo Merkezi ile ilgili gerekli şartlar sağlandıktan sonra Müdürlüğümüze yazılı olarak başvurur.

Başvuru Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliği ile Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliğinde belirlenen usul ve esaslara göre incelenir.

Teminat mektubu nasıl hesaplanır ve teminat mektubu iade süreci nasıl işletilir?

Kullanıcıdan alınacak teminat miktarı, her koşulda kullanıcının anlaşma tarihindeki anlaşma gücüne ve tesisin bulunduğu tarife bölgesine göre belirlenen 3 (üç) aylık sabit Sistem Kullanım Bedelinden (MW-sabit) az olmamaktadır.


Kullanıcının iade edilmesini istediği teminat mektubu ile ilgili talebini yazılı olarak Müdürlüğümüze bildirmesine müteakip teminat mektubunun Mali İşler ve Finans Yönetimi Dairesi Başkanlığı aracılığıyla ilgili bankaya iadesi yapılır.

Sistem Kullanım Yönetim Programı (SKYS) nedir? SKYS Programı kullanımı ile ilgili bilgi verebilir misiniz?

Sistem Kullanım Anlaşması imzalanması sürecini olabildiğince kısaltmak, kullanıcıların tarafımızca hazırlanan Sistem Kullanım Anlaşmasına en hızlı şekilde ulaşmasını, yürürlükte olan bir Sistem Kullanım Anlaşmasına ait detay bilgilerin kullanıcı tarafından istendiği zaman görülebilmesini ve Sistem Kullanım Anlaşması kapsamında Teşekkülümüze verilen teminatların güncel durumunun takip edilebilmesini sağlamak amacıyla Teşekkülümüz tarafından Sistem Kullanım Yönetim Programı hazırlanmıştır.


https://www.teias.gov.tr/skyskullanici/app/login.htm web adresinden skyskullanici Kullanıcı Adı ve hyK768ln Şifresi ile programın sistem kullanıcıları için hazırlanan arayüzüne ulaşacaktır. Bu sayfaya giriş yapıldıktan sonra kullanıcılara gönderilen 32 haneli parola ilgili bölmeye yazılarak kullanıcıya özel sayfaya giriş yapılacaktır. https://www.teias.gov.tr/tr-TR/skys-kullanici linkine tıklanarak SKYS Programı Tanıtım Kılavuzuna ulaşılabilecektir. Burada yer alan Power Point sunumunda, program ile ilgili temel bilgiler ve kullanıcı olarak yapılabilecek işlemler anlatılmaktadır.

Sistem Kullanım Anlaşması güç artışı ve güç düşümü hangi zamanlarda, kaç defa yapılabilmektedir?

Kullanıcı, anlaşma gücünü artırmak üzere, aynı fiyatlandırma yılı içerisinde en fazla üç defa sistem kullanım anlaşmasında değişiklik yapılmasını talep edebilir. Kullanıcı anlaşma gücünü düşürmek amacıyla talep tarihinden iki ay sonra uygulanmak üzere üç yılda bir defa sistem kullanım anlaşmasında değişiklik yapılmasını talep edebilir.

İletim seviyesinden bağlı tüketiciler, bağlantı ve sistem kullanım anlaşmalarında ilk imzalanan anlaşma güçlerinin altına düşecek şekilde güç düşümü talebinde bulunamaz.

Üreticiler ise lisans kurulu gücü değerinden farklı bir değerde veriş gücü değerinden anlaşma yapamaz.

Teşekkülümüz gelir kaynağı nedir?

Teşekkülümüzün yegâne geliri, iletim sistemi kullanıcılarına iletim sistemini kullanmalarına istinaden yansıtılan iletim bedelleridir.

İletim bedelleri nasıl tespit edilir?

Aylık olarak tespit edilen iletim bedelleri Sistem Kullanım Yönetim Sistemi (SKYS) yazılımı vasıtasıyla tespit edilir.

İletim bedeli tespit edilirken hangi değerler dikkate alınır?

İletim bedelleri tespit edilirken kullanıcı tesisinin iletim sistemine verdiği veya iletim sisteminden çektiği enerji değerleri ile sistem kullanım anlaşmasında yer alan güç değerleri dikkate alınır.

İletim sistemi kullanıcısı olan tesisin sisteme verdiği veya sistemden çektiği enerji ve güç değerleri her ayın başında, tesisin bulunduğu bölgeden sorumlu Teşekkülümüz ilgili Bölge Müdürlüğü yetkilileri tarafından Sistem Kullanım Yönetim Sistemi yazılımına girilir.

İletim bedelleri Enerji Piyasası Düzeleme Kurumu’nun (EPDK’nın) yürürlükte olan ilgili kurul kararı ile kabul edilmiş olan iletim tarifelerine göre belirlenir. Bu tarifelerin coğrafi olmayan bölgesel yapısı bulunmaktadır.

İletim tarifeleri kim tarafından belirlenir ve onaylanır?

Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği, İletim Gelirlerinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ, İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama Yöntem Bildirimi ve ilgili mevzuat uyarınca takip eden yılda uygulanacak sistem kullanım tarifesi ve sistem işletim tarifesi Müdürlüğümüzce hesaplanır, her yılın Aralık ayı sonunda EPDK’ya sunulur ve EPDK tarafından onaylandıktan sonra resmi gazetede yayımlanır.

İletim tarifeleri hangi bedel esas alınarak belirlenir?

İletim tarifeleri tespit edilirken EPDK tarafından belirlenen Teşekkülümüzün yıllık gelir tavanı temel alınır. Bu gelir tavanından az veya fazla gelir elde edilmemesi esastır.

İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama Yöntem Bildirimi, kim tarafından düzenlenir ve onaylanır?

İletim bedellerinin belirleme esaslarını içeren İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama Yöntem Bildirimi, uygulamada karşılaşılan sorunlar, mevzuatta yapılan değişiklikler ve yaşanan gelişmeler doğrultusunda her yıl gözden geçirilir.


Teşekkülümüz ilgili birimlerinin de görüşünü alınarak ihtiyaç duyulan yeni düzenlemeleri veya değişiklikleri içerecek şekilde takip eden yılda uygulanmak üzere EPDK’nın onayına sunulur.

RES/GES katkı payı bedelleri nedir ve ne zaman düzenlenir?

Teşekkülümüz ile RES/GES katkı payı anlaşması imzalamış olan tüzel kişilerce ödenmesi gereken bedelleri ifade etmektedir. Her yılın Ocak ayında, Teşekkülümüz ile RES/GES katkı Payı Anlaşması imzalamış olan kullanıcıların yıllık RES/GES Katkı payı bedelleri ilgili mevzuat doğrultusunda tespit edilerek muhataplarına gönderilir.

İletim sistemi kullanıcılarının iletim sisteminin kullanımlarına ilişkin olarak cezai yaptırımlar var mıdır?

İletim sisteminin arz güvenirliğinin ve kalitesinin sağlanması açısından iletim sistemi kullanıcıları ile imzalanan sistem kullanım anlaşmalarının “Cezai Şartlar” başlıklı maddesi ile iletim sistemi kullanıcılarının yarattığı ihlal halleri tanımlanmış ve kullanıcılar tarafından TEİAŞ’a ödenmesi gereken cezalar belirlenmiştir.


Sistem kullanım anlaşmasının ilgili maddesi kapsamında gerekli yaptırımlar uygulanmaktadır.

TEİAŞ’ın iletim sistemi kullanıcılarına taahhüt ettiği kapasiteyi, kullanıcıdan kaynaklanmayan bir nedenle sağlayamaması durumunda ne olur?

Sistem kullanım anlaşmasının ilgili maddesi uyarınca kapasite sağlanamayan süre boyunca sağlanamayan kapasiteye karşılık gelen sistem kullanım fiyatına göre hesaplanan bedel iletim sistemi kullanıcısına ödenmektedir.

Enerjinin ölçülmesinde hangi teçhizatlar kullanılır?

İletim sistemine verilen ya da çekilen elektrik enerjisi ile iletim sistemi kullanıcılarına tahsis edilen kapasitenin (güç/demant) tespitinde kullanılan ölçü sistemini oluşturan teçhizat; ölçü akım ve ölçü gerilim trafosu ile elektrik sayacıdır.


Ölçülen enerji ve gücün doğruluğu, devredeki bu üç teçhizatın doğru çalışmasına bağlıdır.

Ölçü noktaları ve sayaçlar hangi mevzuata göre temin ve tesis edilir?

İletim sistemi kullanıcılarına ait ölçü noktaları yürürlükteki Elektrik Piyasasında Kullanılacak Sayaçlar Hakkında Tebliğ’de tanımlı noktalarda tesis edilir ve sayaçlar Tebliğe uygun özelliklerde seçilir. İletim sistemimizde kullanılmak üzere Teşekkülümüz tesisleri için ihtiyaç duyulan ve satın alınacak olan elektrik sayacı, TEİAŞ Otomatik Sayaç Okuma Sistemi’ne (OSOS’a) ait skalar cihazı ve sayaç test seti temin edilir.


Sayaçların doğruluk sınıfları, sayaçların monte edileceği ana güç trafosu ve/veya devrenin nominal gücüne bağlı olmak kaydıyla Tebliğ’de tanımlı değerlere uygun olarak seçilir.

OSOS’un temel çalışma mantığı nedir?

Sistemin temel çalışma mantığı, bir tür akıllı cihaz olan skalarların sayaçlardan aldığı verilerin, şifrelenip sıkıştırılarak merkezi işletim sistemine GSM veya ethernet iletişim kanalları ile aktarılması ve merkezdeki sunucularda gerekli kontrollerden geçirilmesi sonucu kullanıcılara sunulması şeklinde özetlenebilir.Sayaçlarda ölçülen veriler nerelerde ve hangi amaçla kullanılmaktadır?

Sayaçlarda ölçülen veriler, Teşekkülümüzün yegane gelirini teşkil eden iletim sistemi kullanıcılarına yansıtılan iletim bedellerinde, güç aşım ve reaktif cezai işlemlerde, EPİAŞ’ın dengeleme ve uzlaştırma uygulamalarına yönelik işlemlerde ve diğer ilgili paydaşlarca kendi uygulamalarında kullanılmaktadır.

TEİAŞ’a ait tesislerin enerji ihtiyacı nasıl temin edilir?

Yürürlükteki Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği kapsamında, Teşekkülümüz bünyesindeki tüm merkez ve taşra birimlerinin (idari binalar, sosyal tesisler, misafirhane vb.) elektrik enerjisi ihtiyacı, yapılan ihale yoluyla serbest tüketici olarak piyasadan temin edilmektedir.

Türkiye barajlı santrallerine gelen günlük su miktarlarına nasıl ulaşabilirim?

teias.gov.tr web adresimizde Bilgi Merkezi menüsünde Sektör Raporları sekmesinde yer almaktadır.

Türkiye Elektrik Sistemi kuruluş ve kaynaklara göre kurulu güç bilgilerine nasıl ulaşabilirim?

teias.gov.tr web adresimizde Bilgi Merkezi menüsünde Sektör Raporları sekmesinde yer almaktadır.

Günlük-aylık Türkiye elektrik üretim ve tüketimine ilişkin bilgilere nasıl ulaşabilirim?

teias.gov.tr web sitemizde Uygulamalar menüsünde Yük Tevzi Bilgi Sistemi (YTBS) sekmesinde Kamusal Raporlar başlığı altında gereken bilgilere ulaşılabilir.

Yüksek Gerilim İletim Tesislerinde Çalışma İzin Belgesi Eğitiminin katılım şartları nelerdir?

Yüksek Gerilim İletim Tesislerinde Çalışma İzin Belgesi Eğitiminin katılım şartlarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TEİAŞ ile imzalanan Bağlantı Anlaşması hükümleri gereğince Trafo Merkezine Güç Kalitesi Ölçüm Sistemi halihazırda temin ve tesis edilecek mi?

Elektirik Şebeke Yönetmeliği'nin Usul ve Esaslar'a ilişkin Başlık altında yer alan Geçici Madde 9'da; "...Güç Kalitesi Ölçüm Sistemlerine İlişkin Usul ve Esasların yayımlandığı tarih itibariyle, TEİAŞ ile Bağlantı Anlaşması imzalamış, fakat bu Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca işletmede olan veya işletmeye alınacak tesislerinde Güç Kalitesi Ölçüm Sistemini kurmamış olan kullanıcılar, Usul ve Esasların yayımlandığı tarihten itibaren iki yıl içerisinde Güç Kalitesi Ölçüm Sistemini temin etmek ve kurmakla yükümlüdür." ifadeleri yer almaktadır.


Güç Kalitesi Ölçüm Sistemine ilişkin Usul ve Esaslar EPDK tarafından yayımlanıncaya kadar halihazırda Güç Kalitesi Ölçüm Sistemi temin ve tesis edilmemesi; Usul ve Esaslar yayımlandıktan sonra Yönetmelik ile Bağlantı Anlaşması hükümleri dikkate alınarak temin ve tesis edilmesi gerekmektedir.

Türkiye Elektrik Sisteminde önümüzdeki 5 yıl içinde kurulu gücün/proje ve güvenilir üretimin kaynaklara göre gelişimi ve enerji talebi ne olacaktır?

teias.gov.tr web adresimizde Bilgi Merkezi menüsünde Sektör Raporları sekmesi, İlgili Raporlar bölümünde 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Şebeke Yönetmeliği kapsamında önümüzdeki 5 yılı kapsayacak şekilde her yıl hazırlanarak EPDK tarafından onaylanan “Türkiye Elektrik Enerjisi 5 Yıllık Üretim Kapasite Projeksiyonu” başlığı altında gereken bilgilere ulaşılabilir.

Türkiye Elektrik Sisteminde dağıtım şirketleri tarafından hazırlanan ve kendi görev bölgeleri içindeki 10 yıllık tüketim tahminleri ve yaz-kış puantı ne olacaktır?

Elektrik Piyasası Talep Tahmin Yönetmeliği kapsamında Teşekkülümüz, her yıl EPDK tarafından onaylanarak dağıtım şirketlerinden gelecek talep tahminlerinin birleştirilmesini yapar.


teias.gov.tr web adresimizde Bilgi Merkezi menüsünde Sektör Raporları sekmesi, İlgili Raporlar bölümünde  “10 yıllık Talep Tahminleri Raporu” başlığından gereken bilgilere ulaşılabilir.

Geçmiş yıllara ait, Türkiye Elektrik Üretim-İletim İstatistiklerine nereden ulaşabiliriz?

5429 sayılı Kanunun 3 üncü Maddesi gereğince Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından hazırlanan Resmi İstatistik Programı kapsamında Teşekkülümüz, Türkiye genelinde elektrik üretimi ve iletimi ile ilgili kapsamlı istatistik bilgileri toplayarak her yıl “Türkiye Elektrik Üretim İletim İstatistikleri” kitabını hazırlamaktadır.


teias.gov.tr adresinde, Bilgi Merkezi menüsünde Elektrik İstatistikleri sekmesinin altında, “Türkiye Elektrik Üretim-İletim İstatistikleri” başlığından gereken bilgilere ulaşılabilir.

Kurulması planlanan lisanssız güneş ya da rüzgar santralleri için ilgili trafo merkezinde yeterli kapasite mevcut mudur? Kapasite bilgisini nereden öğrenebiliriz?

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik kapsamında Teşekkülümüzün internet sayfasında lisanssız GES/RES kapasitelerinin illere ve trafo merkezlerine göre dağılımlarının ayrıntılı bir şekilde gösterildiği bir kapasite tahsis tablosu yayımlanmaktadır.


Teşekkülümüz tarafından her ay güncellenen bu kapasite tahsis tablosunda başvuru sahibi ilgili trafo merkezinin GES/RES kapasitesi durumu hakkında gerekli bilgiyi edinebilir.

Lisanssız kapasite tahsis tablosunda kurulacak güneş veya rüzgar santralleri için ilgili trafo merkezinde yeterli kapasite bulunmadığından, söz konusu trafo merkezindeki güneş/rüzgar kapasitelerinde artış olacak mı?

Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik kapsamında Teşekkülümüzün internet sayfasında yayımlanan lisanssız GES/RES kapasite tahsis tablosu her ay güncellenmektedir. Söz konusu kapasite tahsis tablosunda başvuru sahibi, ilgili trafo merkezinin GES/RES kapasitesi durumu hakkında gerekli bilgi takibini yapabilir.