TEİAŞ ANA STATÜSÜ

 • Birinci Kısım - Genel Hükümler

  Amaç ve Kapsam

  Madde 1- Bu Anastatü’nün amacı; 8.6.1984 tarih ve 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve değişiklikleri ile 22.1.1990 tarih ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye dayanılarak çıkarılan,

  2001/2026 sayılı Kararname'nin eki Bakanlar Kurulu kararı ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (İletim A.Ş.) adı altında teşkil olunan İktisadi Devlet Teşekkülü'nün huku­ki bünye, amaç ve faaliyet konuları, organları ve teşkilat yapısı, Müessese, Bağlı Ortaklık ve İştirak ve İşletmeleri ile bunlar arasındaki ilişkileri ve ilgili diğer hususları düzenlemektir.

  Tanımlar ve Kısaltmalar

  Madde 2- Bu Anastatü’ de geçen deyimler ve kısaltmalar aşağıda tanımlanmıştır.

  Bağlantı ve Sistem Kullanım Anlaşmaları: İlgili bağlantı ve sistem kullanım tarifesinin fiyatları, hükümleri ve şartlarını içeren ve bir üretim şirketi, otoprodüktör, otoprodüktör grubu, dağıtım şirketi ya da tüketicilerin iletim sistemine ya da bir dağıtım sistemine erişmeleri ya da bağlantı yapmaları için ilgili kullanıcıya özgü koşul ve hükümleri kapsayan anlaşmaları,

  Bağlantı ve Sistem Kullanım Tarifeleri: ilgili bağlantı ve sistem kullanım anlaşmalarına dahil edilerek Teşekküle doğrudan ödenecek olan ve iletim sistemi ya da bir dağıtım sistemine bağlantı ve sistem kullanımı için eşit taraflar arasında ayrım yapılmaması esasına dayalı Bağlantı fiyatları açısından şebeke yatırım maliyetlerini kapsamayan ve bağlantı yapmış olan tüzel kişinin namına oluşan masraflar ile sınırlı olan fiyatları, hükümleri ve şartları  içeren tarifeleri,

  Bağlı Ortaklık: Sermayesinin yüzde ellisinden fazlası Teşekküle ait olan işletme veya işletmeler topluluğundan oluşan Anonim Şirketleri,

  Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

  Dağıtım: Elektrik enerjisinin 36 kV ve altındaki hatlar üzerinden naklini,

  Dağıtım Sistemi: Bir dağıtım şirketinin, belirlenmiş bölgesinde işlettiği ve/veya sahip olduğu elektrik dağıtım tesisleri ve şebekesini,

  Dağıtım Şirketi: Belirlenen bir bölgede elektrik dağıtımı ile iştigal eden tüzel kişiyi,

  Dağıtım Tesisi:  İletim tesislerinin bittiği noktadan itibaren, müstakilen elektrik dağıtımı için tesis edilmiş tesis ve şebekedir.

  Dağıtım Yönetmeliği: Dağıtım faaliyeti gösteren tüzel kişilerin görüşleri alınmak suretiyle TEDAŞ tarafından hazırlanarak  dağıtım lisansları hükümleri uyarınca dağıtım şirketleri ile dağıtım sistemine bağlı tüm taraflara uygulanacak standart, usul ve esasları belirleyen kuralları,

  Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği: Teşekkül tarafından hazırlanan ve iletim lisansı hükümleri uyarınca piyasada faaliyet gösteren taraflar arasındaki anlaşmalar kapsamında elektrik enerjisi ve/veya kapasite alım-satımının gerçek zamanlı dengelenmesi ve mali uzlaştırmanın gerçekleştirilmesi ile ilgili ayrıntılı usul ve esasları belirleyen kuralları,

  DPT: Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığını,

  DSİ: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünü,

  Elektrik Piyasası Kanunu (EPK): 20.02.2001 tarih ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunudur.

  Hazine Müsteşarlığı: Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Hazine Müsteşarlığını,

  İktisadi Devlet Teşekkülü: Sermayesinin tamamı devlete ait, iktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermek üzere K.H. K. ye göre kurulan İktisadi Devlet Teşekkülü yapısında Kamu İktisadi Teşebbüsünü,

  İletim: Elektrik enerjisinin gerilim seviyesi 36 kV üzerindeki hatlar üzerinden naklini,

  İletim Ek Ücreti: İletim tarifesi üzerinden Kurum adına tahsil edilebilecek ücreti,

  İletim Kontrol Anlaşmaları: Teşekkül ile özel direkt iletim hatlarının mülkiyet sahibi ya da işletmecisi olan özel hukuk hükümlerine tabi tüzel kişi arasında, özel hukuk hükümlerine göre yapılan ikili anlaşmaları,

  İletim Sistemi: Elektrik iletim tesisleri ve şebekesini,

  İletim Tarifesi: Teşekkül tarafından hazırlanarak, üretilen, ithal veya ihraç edilen elektrik enerjisinin iletim tesisleri üzerinden naklinden yararlanan tüm kullanıcılara eşit taraflar arasında fark gözetmeksizin uygulanacak olan ve kapsamında Teşekkülün yapacağı şebeke yatırımları ve iletim ek ücretlerinin de yer aldığı fiyatları, hükümleri ve şartları,

  İletim Tesisi: Üretim tesislerinin bittiği noktalardan itibaren, iletim şalt sahalarının orta gerilim fiderleri de dahil olmak üzere dağıtım tesislerinin bağlantı noktalarına kadar olan tesislerin tümünü,

  İşletme: Müesseselerin ve Bağlı Ortaklıkların mal ve hizmet üreten tesis ve diğer birimlerini,

  İştirak: Teşekkülün veya Bağlı Ortaklıklarının, sermayelerinin en az yüzde on beşine, en çok yüzde ellisine sahip bulundukları Anonim Şirketleri,

  K.H.K.: 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve değişiklikleri ile 22.01.1990 tarih ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve değişiklikleri,

  Kurum:  Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

  Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,

  Lisans: Tüzel kişilere piyasada faaliyet gösterebilmeleri için bu Kanun uyarınca Kurul tarafından verilen izni,

  Müessese: Sermayesinin tamamı Teşekküle ait olup, ona bağlı işletme ve işletmeler topluluğunu,

  Otoprodüktör: Esas olarak kendi elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere elektrik üretimi ile iştigal eden tüzel kişiyi,

  Otoprodüktör Grubu: Esas olarak ortaklarının elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere elektrik enerjisi üretimi ile iştigal eden tüzel kişiyi,

  Perakende Satış: Elektriğin tüketicilere satışını,

  Perakende Satış Hizmeti: Perakende satış lisansına sahip şirketlerce, elektrik enerjisi ve/veya kapasite satımı dışında tüketicilere sağlanan diğer hizmetleri,

  Perakende Satış Şirketi: Elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin ithalatı ve iletim sistemine doğrudan bağlı olanlar dışındaki tüketicilere perakende satışı ve/veya tüketicilere perakende satış hizmeti verilmesi ile iştigal edebilen tüzel kişiyi,

  Piyasa: Üretim, iletim, dağıtım, toptan satış, perakende satış, perakende satış hizmeti, ithalat ve ihracat dahil olmak üzere elektrik enerjisi ve kapasite alım satımı veya ticareti faaliyetleri ile bu faaliyetlere ilişkin işlemlerden oluşan elektrik enerjisi piyasasını,

  Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi: Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği hükümleri uyarınca Teşekkül bünyesinde teşkil edilecek Merkezi,

  Serbest Tüketici: Kurul tarafından belirlenen elektrik enerjisi miktarından daha fazla tüketimde bulunması veya iletim sistemine doğrudan bağlı olması nedeniyle tedarikçisini seçme serbestisine sahip gerçek veya tüzel kişiyi,

  Serbest Olmayan Tüketici: Elektrik enerjisi ve/veya kapasite alımlarını bölgesinde bulunduğu perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketi veya perakende satış şirketlerinden yapabilen gerçek veya tüzel kişiyi,

  Şebeke Yönetmeliği: Teşekkül tarafından hazırlanan ve iletim lisansı hükümleri uyarınca Teşekkül ile iletim sistemine bağlı tüm taraflara uygulanacak standart, usul ve esasları belirleyen kuralları,

  Tarife: Elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin iletimi, dağıtımı ve satışı ile bunlara dair hizmetlere ilişkin fiyat, hüküm ve şartları içeren düzenlemeleri,

  TEAŞ: Mülga Türkiye Elektrik Üretim İletim Anonim Şirketini.

  Tedarikçi: Tüketicilerine elektrik enerjisi ve/veya kapasite sağlamakla yükümlü olan üretim şirketleri, otoprodüktörler, otoprodüktör grupları, toptan satış şirketleri ve perakende satış şirketlerini,

  TEDAŞ: Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketini,

  TEK: Mülga Türkiye Elektrik Kurumunu,

  Tesis: Elektrik enerjisi üretimi veya iletimi veya dağıtımı işlevlerini yerine getirmek üzere kurulan tesis ve teçhizatı,

  Teşekkül : TEAŞ’dan oluşturulan Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketini (İletim AŞ),

  Ticaret A.Ş. : TEAŞ’dan oluşturulan Türkiye  Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketini,

  Toptan Satış: Elektriğin tekrar satış için satışını,

  Toptan Satış Şirketi: Elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin, toptan satılması, ithalatı, ihracatı, serbest tüketicilere satışı ve ticareti faaliyetleri ile iştigal edebilen tüzel kişiyi,

  Tüketici: Elektriği kendi ihtiyacı için alan serbest ve serbest olmayan tüketicileri,

  Tüzel Kişi: Elektrik üretimi, iletimi, dağıtımı, toptan satışı, perakende satışı, Perakende Satış Hizmeti, ithalatı, ihracatı veya ticareti ile iştigal etmek üzere kurulmuş ya da kurulacak olan kamu ya da özel hukuk tüzel kişilerini,

  Üretim: Enerji kaynaklarının, elektrik üretim santrallarında elektrik enerjisine dönüştürülmesini,

  Üretim A.Ş.: TEAŞ’dan oluşturulan Elektrik Üretim Anonim Şirketini,

  Üretim Kapasite Projeksiyonu: Dağıtım şirketleri tarafından hazırlanan talep tahminleri esas alınarak yapılan değerlendirme sonucu, Teşekkül tarafından gerçekleştirilen elektrik enerjisi arz güvenliği için gereken üretim kapasitesinin tahminini,

  Üretim Şirketi: Otoprodüktörler, otoprodüktör grupları hariç olmak üzere, elektrik üretimi ve ürettiği elektriğin satışı ile iştigal eden tüzel kişiyi,

  Üretim Tesisi: Elektrik enerjisinin üretildiği tesislerini,

  Yan Hizmetler Anlaşması: İletim sistemine bağlı tüm taraflar ile Teşekkül arasında, yan hizmetlerin sağlanmasına ilişkin anlaşmaları,

  Yan Hizmetler: Yan Hizmetler Anlaşmaları hükümleri uyarınca iletim sistemine bağlı Üretim Şirketleri, Dağıtım Şirketleri, Otoprodüktörler, Otoprodüktör Grupları ya da tüketiciler tarafından sağlanacak olan ve Şebeke Yönetmeliğinde tanımlanan hizmetleri,

  YPK: Yüksek Planlama Kurulu'nu,

  ifade eder.

 • İkinci Kısım - Hukuki Bünye

  Madde 3

  1. Bu Anastatü ile teşkil olunan Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (Teşekkül) tüzel kişiliğe sahip, faaliyetlerinde özerk ve

  sorumluluğu sermayesiyle sınırlı bir İktisadi Devlet Teşekkülüdür.

  2. Teşekkül EPK, K.H.K., ve bu Anastatü hükümleri saklı kalmak üzere özel hukuk hükümlerine tabiidir.

  3. Teşekkül Genel Muhasebe Kanunu ile Devlet İhale Kanunu hükümlerine ve Sayıştay’ın denetimine tabi değildir.

  4. Teşekkülün merkezi Ankara' dadır. Teşekkülün merkezi YPK kararı ile değiştirilir.

  5. Teşekkülün Sermayesi 150.000.000.000.000.-TL olup tamamı devlete aittir. Teşekkülün sermayesi , Bakanlığın teklifi üzerine YPK kararı ile değiştirilir.

  6. Teşekkülün ilgili olduğu Bakanlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığıdır.

  Teşekkülün Amaç ve Faaliyet Konuları

  Madde 4- Devletin genel enerji ve ekonomi politikasına uygun olarak elektrik iletim faaliyetlerinde bulunmak amacıyla teşkil

  olunan bu Teşekkülün faaliyet konuları aşağıda gösterilmiştir.

  1- Tüm iletim tesislerini devralmak, mülkiyetindeki tesislerde tüm iletim faaliyetlerini yürütmek,

  2- Kurul tarafından belirlenen lisans alma ve lisans bedellerini Kuruma ödemek ve alacağı lisans hükümleri uyarınca faaliyet göstermek,

  3- Elektrik iletimi ve yük dağıtımı ile ilgili faaliyetleri verimlilik ve karlılık ilkelerine göre Teşekkül bünyesinde gerçekleştirmek üzere, kurulması öngörülen yeni iletim tesislerinin etüd ve planlamasını yapmak, buna bağlı olarak gerekli tesislerin yatırım programına alınarak, yapılmasını sağlamak, mevcut ve kurulacak tesisleri işletmek, bakım-onarım ve rehabilitasyonunu yapmak ve gerektiğinde bu fonksiyonlarını yerine getirmek üzere hizmet satın almak,

  4- Ülkenin teknik ve sosyoekonomik gelişim verilerine dayanılarak hazırlanan elektrik enerjisi talep tahminlerini esas alarak ve dağıtım şirketleri tarafından hazırlanan talep tahminlerini de değerlendirerek üretim kapasite projeksiyonunu hazırlamak ve Kurul onayına sunmak.

  5- Elektrik iletim tesislerinin yapılmasında ve işletilmesinde diğer gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak,

  6- Elektriğin iletimi için gereken her türlü etüt ve projeler ile inşaat ve tesisleri yapmak, yaptırmak ve söz konusu tesislerin planlama, proje, tesis ve işletme aşamalarında ülkemiz çevre mevzuatına uygun olmasını sağlamak amacıyla çevreyi korumak üzere gerekli önlemleri almak ve kendi paylarına düşen hukuki ve mali sorumluluk ilgili şirket veya kuruluşlarda kalmak üzere aldırmak,

  7- İletim tesislerinin yapılması, işletilmesi ve genişletilmesi ile ilgili her türlü mal ve hizmetleri yurt içinden tedarik etmek veya yurt dışından ithal veya ihraç etmek,

  8- İletim faaliyeti ile ilgili olarak gerekli tesis ve makineleri bulundurmak, bu maksatla kurulmuş tesis ve makinelerin kapasiteleri ile insan kaynaklarını değerlendirmek,

  9- Elektrik iletim sisteminin tesis ve işletilmesi ile ilgili olarak gerekli sistem ve makine teçhizat konularında araştırma-geliştirme ve eğitim çalışmaları yapmak, yurt içi imkanlarını göz önüne alarak gerektiğinde bunları imal etmek veya ettirmek,

  10- Yukarıdaki faaliyetlerle ilgili olmak veya iletişim altyapısını ve işletme artılarını değerlendirmek üzere Bağlı Ortaklıklar tesis etmek ve devralmak, iştiraklerde bulunmak, amaç ve faaliyet konuları ile ilgili ve sahip olduğu imkanlar kullanılarak bedeli mukabilinde Teşekkül faaliyetlerini aksatmayacak şekilde ilgili Yönetmelik çerçevesinde talep halinde mal ve hizmet satışı yapmak,

  11- İletim sistemine bağlı tüm kamu ve özel tüzel kişiler, Ticaret A.Ş. ve Serbest Tüketiciler ile Bağlantı ve Sistem Kullanım Anlaşmaları; üretim ve dağıtım kamu ve özel tüzel kişiler ile Yan Hizmet Anlaşmaları yapmak,

  12- İletim Tarifesi ile Bağlantı ve Sistem Kullanım Tarifelerini hazırlamak, gerektiğinde revize etmek,

  13- Eşitler arasında fark gözetmeksizin, bir Bağlantı ve Sistem Kullanım Tarifesi uyarınca bağlantı hizmeti ve ilgili hizmetleri; bir İletim Tarifesi uyarınca iletim ve ilgili hizmetleri, Şebeke Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda sunmak,

  14- Bağlantı ve Sistem Kullanım Tarifesi ile İletim Tarifesinde belirlenen ücretleri tahsil etmek ve bu ücretlerin ödenmemesi halinde bu konuya ilişkin gerekli önlemleri almak, Kurul tarafından belirlenen iletim ek ücretini tahsil ederek Kuruma ödemek,

  15- Teşekkül ile Üretim Şirketleri, Dağıtım Şirketleri, Otoprodüktörler, Otoprodüktör Grupları ve Serbest Tüketiciler arasında yapılan Yan Hizmetler Anlaşmaları ile yan hizmetler almak,

  16- Tüm iletim tesislerini işletmek, sistem yük dağıtım ve frekans kontrolü yapmak, sistem kontrolü sağlamak, gerçek-zamanlı sistem güvenilirliğini izlemek ve yapılan Yan Hizmetler Anlaşmaları ile yan hizmetleri sağlamak,

  17- Enterkonnekte sistem için teknik ve işletme standartlarını belirleyecek olan Şebeke Yönetmeliğini ve Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğini hazırlamak ve uygulamak üzere gerekli altyapıyı ve örgütlenmeyi oluşturmak, gerek görüldüğünde Şebeke Yönetmeliğini inceleyerek gerekli revizyonları yapmak ve uygulamak,

  18- Şebeke Yönetmeliği prosedürleri uyarınca, Şebeke Yönetmeliğina uyulup uyulmadığını denetlemek,

  19- İletim sistemi gelişim planlaması sürecinde, üretim ve dağıtım planlamalarını dikkate alarak ve sektörde ilgili özel ve kamu tüzel kişileriyle işbirliği ve gerekli koordinasyonu yaparak iletim yatırım programı hazırlamak,

  20- Bakanlığın uluslararası enterkonneksiyonlarla ilgili politikaları doğrultusunda, uluslararası enterkonneksiyon çalışmalarını yapmak ve uygulamak.

  21- Şebekenin teknik standartlarını geliştirmek, uygulamak ve bu standartlara uygunluğunu izlemek,

  22- İlgili taraflarca sağlanacak sıralamaya dayanarak, gerçek zamanlı iletim kısıtlarına ve bir dizi ekonomik ve teknik yük dağıtım kurallarına uygun olarak yük dağıtımını gerçekleştirmek suretiyle sistemi işletmek ve gerekli bilgileri ilgili taraflara vermek,

  23- Sistem kontrolü ve işletme faaliyetleri ile ilgili olarak her türlü iletişim, bilişim ve kontrol altyapısının sağlanması ile, Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği için gereken alt yapıyı kurmak ve bu yönetmelik uyarınca uygulamayı yapmak ve bu kapsamda mali uzlaştırma sistemininin çalıştırılmasını sağlamak,

  24- Piyasanın gelişimine bağlı olarak Kurul kararı doğrultusunda yeni ticaret yöntemleri ve satış kanallarının uygulanabilmesine yönelik alt yapıyı geliştirmek ve uygulamak,

  25- Sistem yük dağıtımını desteklemek için kısa vadeli yük tahminleri yapmak ve sıcak yedekleri gerektiği şekilde programlamak,

  26- Gerçek zamanlı sistem güvenilirliğini izlemek ve gerekli olduğunda acil durum eylemlerinde bulunmak,

  27- İletim Sistemi kullanıcıları ile birlikte iletim şebekelerine göre koordine edilmiş şebeke bakım takvimini hazırlamak,

  28- Faaliyet konuları ile ilgili menkul ve gayrimenkullerle her türlü ayni ve fikri hakları tasarruf etmek,

  29- TEAŞ’ın, Teşekkülü ilgilendiren mevcut uluslararası konularda ikili ve çoklu ilişkilerini devam ettirmek, gerektiğinde faaliyet alanı ile ilgili yeni ilişkiler kurmak,

  30- İletim sisteminin kararlılığının ve işletme bütünlüğünün korunması amacıyla, İletim Şebekesi dışında, ulusal iletim sistemi için geçerli standartlara uygun olan ve piyasada üretim faaliyeti gösteren tüzel kişiler ile lisansları kapsamındaki müşterileri ve/veya iştirakleri ve/veya serbest tüketiciler arasında özel direkt iletim hattı tesisi için iletim kontrol anlaşmaları yapmak,

  31- Teşekkül faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi için gerekli kamulaştırma, mülkiyetin dışındaki ayni haklar ve kiralamayı EPK çerçevesinde gerçekleştirmek,

  32- Teşekkül faaliyet alanına giren konularda yurtdışına hizmet ihraç etmek,

  33- Mevzuatla verilecek diğer görevleri yapmak,

  Teşekkül bu amaç ve faaliyetlerini doğrudan doğruya, Merkez ve Taşra birimleri (Müessese, Bölge, Bağlı Ortaklık, İştirak, İşletme ve diğer birimleri) eliyle yerine getirir.

 • İkinci Kısım - Teşekkül

  Teşekkül

  Teşekkülün Organları

  Madde 5- Teşekkülün Organları; Yönetim Kurulu ve Gene1 Müdürlüktür.
  Teşekkül Yönetim Kurulu
  Madde 6

  1. Yönetim kurulu bir başkan ve beş üyeden oluşur.

  2. Genel müdür yönetim kurulu başkanıdır ve ilgili bakanın teklifi üzerine ortak karar ile atanır.

  3. Yönetim kurulu üyelerinden; ikisi ilgili bakanın, biri Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu bakanın,

  ikisi teşebbüs genel müdür yardımcıları arasından ilgili bakanın teklifi üzerine ortak karar ile atanır.

  4. Genel müdürün bulunamadığı hallerde, genel müdürün yönetim kurulu üyeleri arasından

  görevlendireceği genel müdür vekili yönetim kuruluna başkanlık yapar.

  Teşekkül Yönetim Kurulunun Toplanması

  Madde 7

  1- Yönetim Kurulu Genel Müdür tarafından toplantıya çağrılır. Toplantı günü ile saatini de gösteren gündem Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tespit edilerek en az yirmi dört saat önce üyelere dağıtılır. Yönetim Kurulu kararıyla gündemde değişiklik yapılabilir. Yönetim Kurulu üyeleri de Kurul kararı alınmasına gerek görülen konuların görüşülmesi ve karara bağlanmasıyla ilgili olarak önerge verebilirler ve önerge ilk Yönetim Kurulu toplantısının gündemine alınır.

  2- Yönetim Kurulu, Teşekkülün işleri gerektirdikçe ve her halukarda ayda en az iki defa toplanır. Toplantı yapılması Başkanın isteği veya en az iki üyenin ortaklaşa yazılı önergelerinin varlığına bağlıdır. Toplantı yeri Teşekkül merkezidir. Yönetim Kurulu önceden karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir.

  3- Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu olan en az dört üye ile toplanır ve kararlarını üye

  tam sayısının salt çoğunluğu ile alır. Ancak, Yönetim Kurulunun üye tam sayısı ile toplanması halinde, oylarda eşitlik olursa Başkanın bulunduğu taraf, salt çoğunluğu sağlamış sayılır.

  4- Yönetim Kurulunda oylar, kabul ve ret şeklinde kullanılarak imza altına alınır. Çekimser oy kullanılmaz. Ret oy kullanan üye, kararın altında ret gerekçesini yazarak imzalar.

  5- Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar.

  6- Yönetim Kurulu başkan ve üyelerinin bütün toplantılara katılmaları asıldır. Yönetim Kurulu üyelerinden mazereti olanların mazeretlerini toplantıdan önce, Yönetim Kurulu Başkanlığına bildirmeleri gerekir. Arka arkaya dört toplantıya veya bir yıl içinde toplam on toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan üyeler istifa etmiş sayılır. Yerlerine K.H.K. de yazılı usulle başkaları atanır.

  7- Yönetim Kurulu Kararları, Teşekkülün bulunduğu yer noterliğince onaylı karar defterine veya kalamozaya tarih ve sıra numarası altında yazılır. Karar defterinin her sayfası toplantıya katılan üyeler tarafından imzalanır.

  8- Kararların karar defterine aktarılması en geç bir ay içinde tamamlanır.

  9- Olağanüstü hallerde yukarıdaki fıkralarda anılan toplantı ve gündem şartlarına bakılmaksızın Genel Müdürün daveti üzerine Yönetim Kurulu toplanabilir.

  Teşekkül Genel Müdürlüğü

  Madde 8- Teşekkül Genel Müdürlüğü, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve bağlı birimlerden oluşur.

  Teşekkül Genel Müdürü

  Madde 9- Teşekkül Genel Müdürünün atanması, nitelik, görev, yetki ve sorumlulukları hakkında ve diğer hususlarda personel ile ilgili kanun, K.H.K. ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

  Teşekkül Genel Müdürü, Teşekkül Yönetim Kurulunun alt mercilere devredilemeyeceğini belirterek verdiği yetkiler hariç, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla, yetkilerinden bir kısmını astlarına ve daha alttaki mercilere devredebilir. Ancak yetki devri Genel Müdürün sorumluluğunu kaldırmaz.

  Kanun ve tüzük hükümlerine göre belirli mercilerden izin alınmasını gerektiren konularla ilgili yetki devri, bu iznin alınmasından sonra yapılır.

  Teşekkül Genel Müdür Yardımcıları

  Madde 10-

  1- Teşekkül Genel Müdür yardımcılarının atanması, nitelik, görev, yetki ve sorumlulukları hakkında ve diğer hususlarda personel ile ilgili kanun, K.H.K. ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

  2- Teşekkülün, faaliyet konusuna uygun ikisi teknik, biri idari-mali nitelikli olmak üzere, üç Genel Müdür Yardımcısı bulunur.

  3- Genel Müdür Yardımcıları arasındaki iş bölümü Teşekkül Genel Müdürü tarafından belirlenir.

  4- Teşekkül Genel Müdür Yardımcısı sayısı YPK kararı ile değiştirilebilir.

  Teşekkül Birimleri

  Madde 11-

  1- K.H.K. ve bu Anastatü hükümleri dairesinde Teşekkülün amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere, Teşekkül ana organizasyon şemasında Genel Müdür Yardımcılarından sonra birinci ve ikinci kademede yer alan görevlere kadar olan Genel Müdürlük üst birimleri, Teşekkül Genel Müdürünün teklifi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile kurulur, kaldırılır veya değiştirilir.

  2- Teşekkül'ün diğer birimlerinin kurulması ve gerektiğinde değiştirilmesi veya kaldırılması, ilgili üst birimin teklifi üzerine Teşekkül Genel Müdürünün onayı ile olur.

 • Üçüncü Kısım - Müesseseler, Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler

  Müesseseler, Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler

    Müesseselerin Kurulması ve Nitelikleri

  Madde 12   

  1-     Müesseselerin kurulması ve nitelikleri hakkında K.H.K. hükümleri uygulanır.

  2-     Müesseselerin kurulması, kaldırılması statülerinin değiştirilmesi, çalışma konularının genişletilmesi veya daraltılması, sermayelerinin arttırılması veya azaltılması, diğer Müesseselerle birleştirilmesi Teşekkül Yönetim Kurulu kararıyla olur.

    Bu kararlarda amaç ve ölçü tasarruf, karlılık, verimlilik ve daha fazla yatırım kaynağı yaratmaktır.

    Bağlı Ortaklıklara Uygulanacak Hükümler

    Madde 13  

  1-       Bağlı Ortaklıkların kuruluşu, Yönetim Kurulunun teşkili, Yönetim Kurulu üyesi, denetçi, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılarının atanması veya seçilmesi ve bunların nitelik ve şartları, Yönetim Kurulunun ibrası ve diğer konularda K.H.K. ve Bağlı Ortaklık Ana Sözleşmesi ve bunlarda hüküm bulunmayan konularda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

  2-       Özel kesim; Bağlı Ortaklıktaki hisse oranı %20 ile %40 arasında ise Yönetim Kurulunda bir üye, %40 ve daha fazla ise iki üye bulundurma hakkına sahip olur. Ana teşekkülü  temsilen Bağlı Ortaklıklara atanacak Yönetim Kurulu Üyeleriyle denetçilerinin en az biri ana teşekkül çalışanları arasından seçilir.

  3-       Bağlı Ortaklık Genel Müdürü hariç Teşekkülün payını temsil etmek üzere atanmış olan bütün Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçiler başka bir Bağlı Ortaklık veya iştirakte yönetim, denetim ve tasfiye kurulu üyesi olamazlar.

  Teşekkülü temsilen, kurucu ortak olarak görev alacak gerçek kişilere hisse senedi verme    yükümlülüğü, Teşekkül tarafından yerine getirilir. Bu kişilerin yükümlülüğü görev süreleri ile sınırlı olup, görev süreleri sonunda hisselerini devretmek zorundadırlar.

  4-       Yönetim Kurulunun toplanması ve diğer hususlarda Bağlı Ortaklık Ana Sözleşmesi ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

  5-       Bağlı Ortaklık Genel Müdürü, Teşekkül ve Bağlı Ortaklık Yönetim Kurulunca alınan kararların uygulanması ve bağlı ortaklığın yönetiminde gereken gayret ve basireti göstermekle yükümlü ve aksine davranışlardan sorumludur.

    Bağlı Ortaklık, Teşekkül Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen yatırım, planlama ve pazarlama ana hedeflerine göre hareket eder.

  İştiraklere Uygulanacak Hükümler

  Madde 14

  1-       İştiraklerin teşkili, nitelikleri, yönetimi ve diğer hususlarda K.H.K. bu Anastatü ile şirket Anastatüsü ve bunlarda hüküm olmayan konularda Türk Ticaret Kanunu Hükümleri uygulanır.

  2-       Teşekkül ve Bağlı Ortaklıklara ait iştiraklerin Yönetim Kurullarında, Teşekkül ve Bağlı Ortaklıkları temsilen her %15 hisse için Teşekkül'de görevli en az bir üye bulundurulur. K.H.K.nin Geçici 2. Maddesi hükümleri saklıdır.

  3-       Teşekkülün veya Bağlı ortaklığın herhangi bir iştirakinde hisse oranı %20 ve daha az ise en az bir, %20’den fazla ise en az iki denetçi bulunur.

  Yönetim Kurulu Üyelerinin Rapor Vermesi

  Madde 15  

  Teşekkül temsilcileri Yönetim Kurulu üyesi oldukları Anonim Şirketin faaliyetleri ve mali durumu hakkında tüzükte belirtilen usullere göre Teşekküle rapor verirler

 • Dördüncü Kısım - Mali Hükümler, Tasfiye ve Denetim

   Madde 16- Plan, program ve bütçeler, yatırım projelerinin hazırlanması, yatırım ve finansman programları, küçük tamamlama idame ve yenileme yatırımları, fiyat ve tarifeler, muhasebe sistemleri, bilançolar, netice hesapları ve faaliyet raporları, kar dağıtımı, tasfiye ve denetim konularında K.H.K. hükümleri uygulanır.  

  Teşekkül, yatırım ve işletme faaliyetlerini plan, program ve bütçelere dayalı olarak yürütmek ve Bağlı Ortaklarının da aynı esaslara uymasını sağlamakla yükümlüdür.

  Teşekkül Bağlı Ortaklıklarını da kapsayan yıllık genel yatırım ve finansman programını KHK hükümlerine göre hazırlayarak Hazine Müsteşarlığına sunar.

  Teşekkül ve Bağlı Ortaklıklarının işletme bütçeleri her hesap dönemi için yıllık genel yatırım ve finansman programındaki hedefler esas alınarak hazırlanır ve Yönetim Kurullarınca onaylanır.

  Yıllık yatırım ve finansman programında değişiklik yapılması halinde bu değişikliğe uygun olarak işletme bütçelerinde mevzuat ve bu madde hükümlerine göre gerekli düzeltmeler yapılır.

  Teşekkül ve Bağlı Ortaklıkları, kesinleşen yıllık genel yatırım ve finansman programlarının ve işletme bütçelerinin birer örneğini ilgili kuruluşlara gönderir.

  Teşekkül, Kalkınma Planına göre kendisi tarafından yapılması gereken yatırımlara ait mali, ekonomik ve teknik çalışmaları zamanında yaparak projelerini hazırlar ve Bağlı Ortaklıklarının aynı esaslar çerçevesinde hazırladıkları projeleri ekleyerek takvim yılı başından yedi ay önce ilgili kuruluşlara gönderir.

  Teşekkül; Bağlı Ortaklıklar arasında teknik projelerde ihtiyaçlar doğrultusundaki standardizasyonun sağlanması amacıyla teknik yardım yapar ve koordinasyonu sağlar.

 • Beşinci Kısım - Çeşitli Hükümler

   Personele ilişkin Hükümler

  Madde 17- Teşekkül ve  Bağlı Ortaklık personelinin; istihdam şekilleri, atama, göreve son verme, yükümlülük ve sorumlulukları, kadro tespiti, ücret, prim, ikramiyeler, yurtdışına gönderme, siyasi faaliyet yasağı, vekalet ücretlerinin dağıtımı ile Yönetim Kurulu üyesi, denetçi ve Tasfiye Kurulu üyelerinin ücret ve hakları konusunda yürürlükteki yasal düzenlemeler uygulanır.

  Teşekkül ile Ticaret A.Ş., Üretim A.Ş. ve Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. arasındaki  ilişkileri Düzenleyen Hükümler

  Madde 18 – Teşekkül ile TEDAŞ, Ticaret A.Ş. ve Üretim A.Ş. arasındaki mali, idari ve teknik konularda ilişkiler teşekküllerin kendi aralarında ve Bakanlık koordinatörlüğünde düzenleyecekleri protokol esasları dahilinde yürütülür. Protokol hükümlerinde anlaşmazlık halinde Bakanlıkca verilecek karar geçerlidir.

   Teşekkül ile Üretim AŞ, Ticaret AŞ ve TEDAŞ’ın birbirlerine uygulayacakları mal ve hizmet tarifeleriyle bunların değişim esasları taraflar arasında yapılacak sözleşmelerle belirlenir.

  Kaldırılan Hükümler

  Madde 19 - 26.01.1994  tarih 21830 sayılı Resmi Gazete’ yayımlanan Türkiye Elektrik Üretim İletim A.Ş. (TEAŞ) Anastatüsü  yürürlükten kaldırılmıştır.

  Geçiş Dönemine Ait Hükümler

  Madde 20

  1-       Teşekkülün amaç ve faaliyetleriyle ilgili olarak TEAŞ’ın taraf olduğu dava ve icra takipleri, Anastatüsünün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yeni kurulan Teşekkül tarafından yürütülür.

  2-       Bu Anastatü gereğince bağlantıları veya unvanları değiştirilen, devredilen Müessese, Bağlı Ortaklık, İştirak ve İşletmelerin unvan değişikliği Vergi Usul Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve diğer kanunlar yönünden eski Müessese, Bağlı Ortaklık, İştirak ve İşletmelerin devamı addolunur.

  3-       Teşekkül ve bağlı ortaklıkların, bu Anastatü hükümlerine göre intibakını sağlamak üzere yapılacak bütün işlemlerle Teşekkül ile Üretim A.Ş., Ticaret A.Ş. ve TEAŞ arasında devredilecek veya devir alınacak menkul ve gayrı menkuller ile fikri ve ticari hakların devri ve devir alınması işlemleri her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

  4-       05.02.2001 tarihli ve 2001/2026 sayılı Kararname eki Bakanlar Kurulu kararına uygun olarak bilanço değerleri üzerinden Teşekküle devir işlemleri yapılır.

  5-       TEAŞ’ın yükümlülüğünde olan tüm sözleşmeler ve anlaşmaların; Teşekkülün amaç ve faaliyet konularıyla ilgili olanları Teşekkül tarafından üstlenilir. Birden fazla kuruluşu ilgilendiren sözleşmelerde ise, Teşekkülü ilgilendiren hükümlere ait hak ve yükümlülükler üstlenilir.

  6-       TEAŞ’ın yükümlülüğünde olan iç ve dış ikraz anlaşmalarındanTeşekkülün amaç ve faaliyetlerini ilgilendiren konulara ait ana para, faiz, kur farkı ve benzeri ödemeler Teşekkül tarafından üstlenilir.

  7-       TEK/TEAŞ 'ın mevcut ve bu Anastatüye aykırı olmayan yönetmelikleri, sirkülerleri, genelgeleri ve Yönetim Kurulu kararları usulüne uygun olarak yenileri yürürlüğe konuluncaya kadar uygulamaya devam olunur.

  8-       05.02.2001 tarih ve 2001/2026 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile TEAŞ’ın Genel Müdürlük personeli ile taşrada müşterek hizmet veren personel ve birimlerin dağılımı, durumu, Üretim A.Ş., İletim A.Ş. ve Ticaret A.Ş. arasında düzenlenecek protokoller ile Anastatünün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde tamamlanarak kesinleştirilir. Bu süre içerisinde ayırıma tabi tutulan personelin üç ayrı kuruluş arasındaki nakilleri, ilgili kısıtlamalara bakılmaksızın protokoller ile sonuçlandırılır. Genel Müdürlük personeli ile protokoldeki ayırıma tabi müşterek personelin atanmasında Başbakanlığın 13.01.1999 tarih ve 99/9 sayılı genelgesi Anastatünün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay süre ile uygulanmaz.

  9-       05.02.2001 tarih 2001/2026 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla TEAŞ’ın menkul, gayrı menkul, araç, gereç ve malzeme dağıtımında Üretim A.Ş., İletim A.Ş., ve Ticaret A.Ş.’yi doğrudan ilgilendirenlerin dışında müşterek kullanılanların dağılımı, düzenlenecek protokoller ile en geç altı ay içinde tamamlanarak sonuçlandırılır. Uyuşmazlık halinde Bakanlık kararına uyulur.

  10-       İletim sistemine bağlı tüm taraflara uygulanacak standart, usul ve esasları belirleyen Şebeke Yönetmeliği yürürlüğe girinceye kadar TEAŞ’ın bu konularda yürürlükteki kuralları geçerli olacaktır.

  11-       Teşekkülün gelirini sağlamak üzere ilgili taraflarla yapılacak anlaşmalar yürürlüğe girinceye kadar Teşekkülün faaliyetlerini idame ettirebilmesi için; 2001 yılında  Teşekkül TEAŞ’ın Yatırım Programı ve işletme bütçesindeki iletim faaliyetlerine düşen payı oranındaki nakit bedeli ile devir sonrası gelecek iç ve dış borçlarını faizleri ve diğer masraflarıyla birlikte, 2002 yılı ve sonrası için ise Tarifeler onaylanıp, yürürlüğe girinceye kadar, Teşekkülün onaylanmış bütçesine göre Ticaret AŞ’den fatura karşılığı alacaktır.

  TEAŞ’ın mevcut bilanço zararları Teşekkülün devir bilançosunda belirlenmiş zarara göre devredilir ve bu zararlar Teşekkül tarafından indirime tabi tutulur.

  K.H.K.'nin Uygulanması

  Madde 21- Bu Anastatüde bulunmayan hususlarda K.H.K. hükümleri uygulanır.

  Yürürlük

  Madde 22- Bu Anastatü, Yönetim Kurulunun teşekkülü ile yürürlüğe girer.