4 Mart 2011 CUMA

Resm Gazete

Say : 27864

YNETMELK

Trkiye Elektrik letim Anonim irketi Genel Mdrlnden:

TEAޒNN 4734 SAYILI KAMU HALE KANUNUNUN 3/g MADDES

UYARINCA YAPACAI MAL VE HZMET ALIMLARINDA

UYGULANACAK ESAS VE USULLERE

DAR YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Teekkln 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayl Kamu hale Kanununun 3 nc maddesinin birinci fkrasnn (g) bendi kapsamnda yapaca mal ve hizmet almlar ihalelerinde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Teekkln Merkez ve Tara Tekilatnca Kamu hale Kanununun 3 nc maddesinin birinci fkrasnn (g) bendine gre istisnaya tabi yurt iinden ve yurt dndan yaplacak mal ve hizmetlerin almlarnda uygulanacak i ve ilemlerle ilgili esas ve usulleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayl Kamu hale Kanununun 3 nc maddesinin birinci fkrasnn (g) bendine ve geici 4 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Ak eksiltme: Kapal zarfla geerli en dk fiyat zerinden en az tur yaplan fiyat eksiltme yntemini,

b) Ak ihale usul: Btn isteklilerin teklif verebildii usul,

c) Aday: n yeterlik iin bavuran gerek veya tzel kiileri veya bunlarn oluturduklar ortak giriimleri,

) Alt komisyon: Satn alma ve ihale komisyonlarnn deerlendirmelerine yardmc olmak amacyla iin uzmanlarndan oluturulan komisyonu,

d) Amil-i mtehasss firma: Baka reticisi olmayan belirli bir malzemenin temini iin mutlaka kendisi veya yetki verdii temsilcisi ile temasa geilmesi gereken, ihtiya konusu malzemeyle ilgili patent hakk gibi belgeye sahip tek yapmc, tek reticiyi,

e) Anlamal istekli: ereve anlamaya taraf olan tedariki ve hizmet sunucularn,

f) Bavuru belgesi: Belli istekliler arasnda ihale usulnde n yeterlie katlan aday tarafndan yeterliinin tespitinde kullanlmak zere sunulan belgeleri,

g) Belli istekliler arasnda ihale usul: n yeterlik deerlendirmesi sonucunda dare tarafndan davet edilen isteklilerin teklif verebildii usul,

) ereve anlama: Bir veya birden fazla idare ile bir veya birden fazla istekli arasnda, belirli bir zaman aralnda gerekletirilecek almlarn zellikle fiyat ve mmkn olan hallerde ngrlen miktarlarnn tespitine ilikin artlar belirleyen anlamay,

h) Danman: Danmanlk yapan, bilgi ve deneyimini darenin yarar iin kullanan, danmanln yapt iin yklenicileri ile hibir organik ba iinde bulunmayan, dareden danmanlk hizmeti karl dnda hibir kazan salamayan ve danmanlk hizmetlerini veren hizmet sunucularn,

) Dorudan temin: Bu Ynetmelikte belirtilen hallerde ihtiyalarn, dare tarafndan davet edilen isteklilerle teknik artlarn ve fiyatn grlerek dorudan temin edilebildii usul,

i) Genel Mdr: Teekkl Genel Mdrn,

j) Genel Mdrlk: Genel Mdr, Genel Mdr Yardmclar ile merkez birimlerini,

k) Hizmet: Teekkln, Kamu hale Kurumu tarafndan onaylanm yatrm ve iletmeye ynelik retim konusu ve ana faaliyetleri iin satn alnan hizmetleri, tanr ve tanmaz mal ve haklarn kiralanmasn,

l) dare: Teekkl bnyesinde satnalma ve ihale yapmaya yetkili birimleri,

m) dari artname: Almla ilgili, bata teklif hazrlama ve sunma esaslar olmak zere, darenin ve isteklilerin uyacaklar idari usul ve esaslar gsteren belgeleri,

n) hale: Bu Ynetmelikte yazl usul ve artlarla mal veya hizmet almlar iin istekliler arasndan seilecek biri zerine brakldn gsteren ve ihale yetkilisinin onayn mteakip szlemenin imzalanmas ile tamamlanan ilemleri,

o) hale dokman: hale konusu mal veya hizmet almlar ilerinin; isteklilere talimatlar da ieren idari artnameler ile yaptrlacak iin projesini de kapsayan teknik artnameleri, szleme tasarsn ve gerekli dier bilgi ve belgeleri,

) hale onay belgesi: hale ncesinde dzenlenerek, yetki limitleri dhilinde ihale yetkilisi tarafndan onaylanmas gereken formu,

p) hale yetkilisi: haleye ihale onay veren ve ihale sonucunu onaylayan kii ve kurullar ile yetki devri yaplm grevlileri,

r) letim tesisleri: letim trafo merkezleri ile enerji iletim hatlarn,

s) stekli: haleye katlan gerek veya tzel kiileri, ortak giriimleri,

) stekli olabilecek: hale konusu alanda faaliyet gsteren ve ihale veya n yeterlik dokman satn alm gerek veya tzel kiiyi ya da bunlarn oluturduklar ortak giriimi,

t) stisna limiti: Kamu hale Kanununun 3 nc maddesinin birinci fkrasnn (g) bendinde belirlenip, Kamu hale Kurumu tarafndan her yl gncellenen limiti,

u) deneyim belgesi: Adayn veya isteklinin ihale konusu alma veya benzer alma ilikin mesleki deneyimini gsteren, mal almlarnda i bitirme belgesi, iletim tesisleri ile ilgili iletme, bakm onarm, danmanlk gibi hizmet almlarnda i bitirme belgesi, i durum belgesi, i denetleme belgesi ve i ynetme belgesini, dier hizmet almlarnda i bitirme belgesini,

) Mal: Teekkln, Kamu hale Kurumu tarafndan onaylanm yatrm ve iletmeye ynelik retim konusu ve ana faaliyetleri iin satn alnan ihtiya maddeleri ile tanr ve tanmaz mal ve haklar,

v) Merkez: Trkiye Elektrik letim Anonim irketi Genel Mdrln,

y) Mnferit szleme: ereve anlama kapsamnda yaplan almlarda istekliler ile dare arasnda imzalanan yazl szlemeyi,

z) Ortak giriim: haleye katlmak zere birden fazla gerek veya tzel kiinin aralarnda yaptklar anlama ile oluturulan i ortakl veya konsorsiyumlar,

aa) Pazarlk usul: Bu Ynetmelikte belirtilen hallerde kullanlabilen, ihale srecinin iki aamal olarak gerekletirildii ve darenin ihale konusu iin teknik detaylar ile gerekletirme yntemlerini ve belli hallerde fiyat isteklilerle grt usul,

bb) Satnalma: Mal ve hizmet almlarn,

cc) Satnalma ve ihale komisyonlar: Satnalma ve ihale ilemlerini karara balamak zere Teekkln Merkez ve Tara Tekilat nitelerinin bnyelerinde oluturulan komisyonlar,

) Satnalma ve ihale organlar: Satnalma ve ihale ilemlerinin takibi ve sonulandrlmas iin grevlendirilen Teekkl nitelerini,

dd) Szleme: dare ile yklenici arasnda yaplan yazl anlamay,

ee) Szleme tasars: dare ile yklenici arasnda yaplacak yazl anlamann teklif bilgilerini iermeyen rnei,

ff) Standart form: Teekkl tarafndan hazrlanarak tip ihale dokmanlar ekinde yaymlanan belgeleri,

gg) Talep sahibi nite: Satnalma veya ihalenin yaplmasn isteyen niteyi,

) Tara tekilat: Sermayesinin tamam Teekkle ait olan iletim tesis iletme topluluunu,

hh) Teklif: Bu Ynetmelie gre yaplacak ihalelerde isteklinin dareye sunduu fiyat teklifi ile deerlendirmeye esas belge veya bilgileri,

) Teknik artname: Alma esas mal veya hizmetin hangi zellik ve artlara sahip ve tabi olacan aklayan ihale dokmann,

ii) Teekkl (TEA): Trkiye Elektrik letim Anonim irketini,

jj) nite: Teekkle bal Merkez ve Tara Tekilatnda yer alan mstakil birimi,

kk) Yaklak maliyet: hale konusu ilerin tekliflerinin alnmasndan nce tahmin edilen bedeli,

ll) Yerli istekli: Trkiye Cumhuriyeti vatanda gerek kiiler ile Trkiye Cumhuriyeti kanunlarna gre kurulmu tzel kiilikleri,

mm) Yetki limiti: Ynetim Kurulunca ihale yetkilileri iin belirlenen harcama yapacaklar parasal deerleri,

nn) Ynetim Kurulu: Teekkl Ynetim Kurulunu,

oo) Yklenici: dare ile szleme yapan istekli veya isteklileri veya bunlarn oluturduklar ortak giriimleri,

ifade eder.

KNC BLM

Genel Hkmler, Satnalma ve hale Organlar, Grevleri ve Yetkileri

Sorumluluk

MADDE 5 (1) Bu Ynetmeliin kapsamna giren ilerde, kendilerine grev verilen her kademedeki personel stlenmi olduu grev, yetki ve ihaleye etkinlii erevesinde sorumludur.

Temel ilkeler

MADDE 6 (1) Satnalma ve ihale ilerinin temel ilkeleri aada belirtilmitir.

a) dare, bu Ynetmelie gre yaplacak ihalelerde; saydaml rekabeti, eit muameleyi, gvenilirlii, gizlilii, kamuoyu denetimini, ihtiyalarn uygun artlarla ve zamannda karlanmas ve kaynaklarn verimli kullanlmasn salamakla sorumludur.

b) Aralarnda kabul edilebilir doal bir balant olmad srece, mal alm ve hizmet alm bir arada ihale edilemez.

c) Yatrm veya iletme btesinde denei bulunmayan veya denei garanti edilmeyen hibir alm iin ihaleye klamaz.

) Yetki limitlerinin altnda kalmak amacyla mal veya hizmet almlar ksmlara blnemez.

d) Bu Ynetmelie gre yaplacak almlarda, ak ihale usul ve belli istekliler arasnda ihale usul temel usullerdir. Pazarlk usulyle ihale edilmesi veya dorudan temin yoluyla ihtiyalarn karlanmas bu Ynetmelikte belirtilen zel hallerde uygulanr.

e) Satnalma, krllk ve verimlilik esaslarna gre yaplr. Satnalma ileminde krllk; sadece fiyatta en ucuzun deil ekonomik adan en avantajl teklifin tespiti suretiyle salanr.

f) Dnya Bankas veya herhangi bir kredi kuruluu tarafndan temin edilen krediler kapsamnda yrtlen satnalma ve ihalelerde kredi koullar geerlidir.

Satnalma ve ihale organlar

MADDE 7 (1) Satnalma ve ihale organlar aada belirtilmitir.

a) Merkezde: Daire Bakanlklar.

b) Tara Tekilatnda:

1) letim Tesis ve letme Grup Mdrlkleri.

2) letme Mdrlkleri.

Satnalma ve ihale organlarnn grevleri

MADDE 8 (1) Satnalma ve ihale organlarnn grevleri aada belirtilmitir.

a) Merkezde satnalma ve ihale organlar aadaki i ve ilemleri yerine getirir.

1) Malzeme Ynetimi ve Ticaret Dairesi Bakanlnn grevleri; Teekkln yatrm ve iletme faaliyetlerinin aksamadan yrtlebilmesi iin; standart, kalite ve fiyat ynnden topluca alnmasnda yarar grlen malzemelerin teminini, nakliye, sigorta, ithalat ve gmrk ilemlerini, Merkez nitelerinin ihtiyalar olan; mobilya, mefruat, bro malzemesi, demirba, kayda tabi malzeme, krtasiye, tahaffuz ve i gvenlii malzemeleri, temizlik hizmetleri ile Tara Tekilatndaki birimlerin yetki limitlerini aan her trl hizmet ve malzeme almlar ile makine, tehizat, ara, gere, i makinesi almlarn ve yayn kurulunca belirlenen ve Genel Mdrlke onaylanan cins ve miktarda her trl kitap, dergi, ajans, blten, reklam ve benzeri almlar, yurt iinden ve/veya yurt dndan yetki limitleri dikkate alnmak suretiyle yrtmek ve sonulandrmaktr.

2) 7 nci maddenin birinci fkrasnn (a) bendinde belirtilen Daire Bakanlklarnn grevleri; Teekkln ilgili mevzuat kapsamnda olmak kaydyla, yatrm ve iletme faaliyetlerine ynelik olarak bu Ynetmelik hkmlerince ve kendilerine verilen yetki limitleri iinde alm ilerini yrtmek ve sonulandrmaktr.

b) Tara Tekilatndaki satnalma ve ihale organlarnn grevleri; ilgili mevzuat ve kendilerine verilen grev yetki ve sorumluluklar kapsamnda olmak kaydyla, yatrm ve iletme faaliyetlerine ynelik olarak bu Ynetmelik hkmlerince ve kendilerine verilen yetki limitleri dhilinde alm ilerini yrtmek ve sonulandrmaktr.

Satnalma ve ihale organlarnn yetkileri

MADDE 9 (1) Satnalma ve ihale organlarnn yetkileri aada belirtilmitir.

a) Alm memurunun yetki limitine kadar olan satnalmalar, rayice uygun fiyatlar zerinden alm memuru tarafndan yaplr. Alm yapmakla grevli memur, maln ticareti ile itigal eden firmalardan, belgelenecek tarzda piyasa aratrmas yaparak uygun bulduu mal szleme yapmadan teminat almadan satn almaya yetkilidir. Alm memuru yetkisinin %5 ini amayacak almlarda firmalardan, belgelenecek tarzda piyasa aratrmas yaplmas zorunlu deildir. Ancak; alm memuru, alm mteakiben dzenleyecei tutanaa ve temin edilen fatura arkasna amirinin grld imzasn aldktan sonra ilemleri tamamlamak zere evraklar dosyasna koyar ve alm ilemi tamamlanm olur.

b) Daire Bakannn yetki limitine kadar olan ihale ve satnalmalar iin, bu Ynetmelik hkmlerine gre oluturulan satnalma ve ihale komisyonlarnca ilem yaplr. Talep sahibi nitenin gr veya varsa alt komisyonu raporu dikkate alnarak Satnalma ve hale Komisyonu almla ilgili kararn verir. Satnalma ve ihale komisyonunun karar Daire Bakannn onay ile yrrle girer.

c) Genel Mdr Yardmcsnn yetki limitine kadar olan ihale ve satnalmalar iin, bu Ynetmelik hkmlerine gre oluturulan satnalma ve ihale komisyonunca ilem yaplr. Talep sahibi nitenin gr veya varsa alt komisyonu raporu dikkate alnarak satnalma ve ihale komisyonu almla ilgili kararn verir. Satnalma ve ihale komisyonunun karar Genel Mdr Yardmcsnn onay ile yrrle girer.

) Genel Mdrn yetki limitine kadar olan ihale ve satnalmalar iin, bu Ynetmelik hkmlerine gre oluturulan merkez satnalma ve ihale komisyonunca ilem yaplr. Talep sahibi nitenin gr veya varsa alt komisyonu raporu dikkate alnarak satnalma ve ihale komisyonu almla ilgili kararn verir. Satnalma ve ihale komisyonunun karar Genel Mdrn onay ile yrrle girer.

d) Genel Mdrn yetkisini aan ihale ve satnalmalar iin, Ynetim Kurulunun yetkisinde bu Ynetmelik hkmlerine gre oluturulan merkez satnalma ve ihale komisyonunca ilem yaplr. Hazrlanan satnalma ve ihale komisyonu karar; ihaleyi yapan ilgili birim tarafndan hazrlanan sunu yazs ekinde Genel Mdrce Ynetim Kuruluna intikal ettirilir ve Ynetim Kurulu karar ile yrrle girer.

e) Tara Tekilatnda ihale yetkilisinin (Grup Mdr veya letme Mdr) yetki limitine kadar olan ihale ve satnalmalar iin, bu Ynetmelik hkmlerine gre oluturulan satnalma ve ihale komisyonunca ilem yaplr. Satnalma ve ihale komisyonu karar ihale yetkilisinin (Grup Mdr veya letme Mdr) onay ile yrrle girer.

Yetki limitleri ve yetki devri

MADDE 10 (1) Yetki limitleri, gnn artlarna gre Genel Mdrn teklifi ve Ynetim Kurulunun onayyla belirlenir.

(2) Yetki limitleri alamaz, ancak gerekli hallerde limitlerin zerindeki satn alma ve ihaleler iin, yetki limitleri erevesinde Genel Mdrlkten veya Ynetim Kurulundan onay alnmas gerekir.

(3) Ynetim Kurulu ve Genel Mdrlk bu Ynetmelikle kendilerine verilen yetkileri, gerek grldnde Teekkl nitelerine devredebilir. Yetki devri tamamlanmadka satnalma ve ihalelerle ilgili hibir ileme geilmez.

NC BLM

Satnalma ve hale Komisyonlar, Komisyonlarn Kuruluu,

Grevleri ve alma Esaslar

Satnalma ve ihale komisyonlar

MADDE 11 (1) Merkez satnalma ve ihale komisyonunun teekkl aada belirtilmitir.

a) hale yetkilisi: Genel Mdr veya Ynetim Kurulu.

b) Bakan: lgili Genel Mdr Yardmcs.

c) ye: Malzeme Ynetimi ve Ticaret Dairesi Bakan.

) in uzman ye: Talep sahibi nite Daire Bakan.

d) in uzman ye: Talep sahibi niteden ilgili Mdr.

e) Mali ye: Mali ler ve Finans Ynetimi Dairesi Bakan.

(2) Daire Bakanlklar satnalma ve ihale komisyonunun teekkl aada belirtilmitir.

a) Malzeme Ynetimi ve Ticaret Dairesi Bakanl satnalma ve ihale komisyonlar:

1) hale yetkilisi: lgili Genel Mdr Yardmcs.

2) Bakan: Malzeme Ynetimi ve Ticaret Dairesi Bakan.

3) ye: Satnalma Mdr.

4) in uzman ye: Talep Sahibi niteden ilgili Mdr veya Mdr Yardmcs.

5) in uzman ye: Talep Sahibi niteden bir kii.

6) Mali ye: Mali ler ve Finans Ynetimi Dairesi Bakanlndan en az ef dzeyinde bir personel.

b) Malzeme Ynetimi ve Ticaret Dairesi Bakanl satnalma ve ihale komisyonlar:

1) hale yetkilisi: Malzeme Ynetimi ve Ticaret Dairesi Bakan.

2) Bakan: Satnalma Mdr.

3) ye: Mdr Yardmcs veya ef.

4) in uzman ye: Talep Sahibi nitenin Mdr veya Mdr Yardmcs.

5) in uzman ye: Talep Sahibi niteden bir kii.

6) Mali ye: Mali ler ve Finans Ynetimi Dairesi Bakanlndan en az ef dzeyinde bir personel.

c) Dier Daire Bakanlklar satnalma ve ihale komisyonlar:

1) hale yetkilisi: lgili Genel Mdr Yardmcs.

2) Bakan: Daire Bakan.

3) ye: lgili Mdr veya Mdr Yardmcs.

4) in uzman ye: Mdr Yardmcs veya ef.

5) in uzman ye: lgili Daire Bakanlndan bir kii.

6) Mali ye: Mali ler ve Finans Ynetimi Dairesi Bakanlndan en az ef dzeyinde bir personel.

) Dier Daire Bakanlklar, satnalma ve ihale komisyonlar:

1) hale yetkilisi: Daire Bakan.

2) Bakan: lgili Mdr veya Mdr Yardmcs.

3) ye: Mdr Yardmcs veya ef.

4) in uzman ye: lgili Daire Bakanlndan iki kii,

5) Mali ye: Mali ler ve Finans Ynetimi Dairesi Bakanlndan en az ef dzeyinde bir personel.

(3) Tara niteleri satnalma ve ihale komisyonu:

a) hale yetkilisi: Grup Mdr veya letme Mdr.

b) Bakan: lgili Grup Mdr Yardmcs veya letme Mdr yardmcs.

c) ye: dari ve Mali ler Mdr veya Makine kmal veya Satnalma efi.

) in uzman ye: Talep sahibi nite Mdr veya ilgili servis yetkilisi.

d) in uzman ye: Talep sahibi nite Grup Ba Mhendisi, Ba Mhendis veya Mhendis.

e) Mali ye: Muhasebe efi veya Mali iler biriminden yetkili bir personel.

Satnalma ve ihale komisyonlarnn kuruluu ve toplanmas

MADDE 12 (1) Satnalma ve ihale komisyonlar biri bakan, iin uzman en az iki ye ve muhasebe veya mali biriminden en az bir ye olmak zere, tek sayda ve en az be kiiden ve asil ye says kadar yedek yelerden oluur ve ihale onayndan sonra ihale yetkilisinin oluru ile yedek yeler dhil olmak zere kurulur. Komisyonlar ye tam says ile toplanr.

(2) Komisyon toplantlarna bakan ve yelerin bizzat katlmas esastr. Yedek yeler ancak asl komisyon yelerinin yllk izinli, raporlu veya resm grevle il dnda olmalar halinde komisyona katlr.

(3) Satnalma ve ihale komisyonlarnda kararlar ounlukla alnr. Bakan ve yeler eit oya sahiptir. yeler ekimser oy kullanamazlar. Muhalif kalan ye, muhalefet sebeplerini karar altna yazarak imzalar. Byle durumlarda ihale yetkilisi gerekli incelemeyi yapar ve karar verir. haleye kma ve teklif zarflar ama kararlar hari olmak zere, dier satnalma ve hale Komisyonu kararlar yetki limitine gre ihale onayn veren merci onay ile yrrle girer.

Satnalma ve ihale komisyonunun grevleri

MADDE 13 (1) Merkez satnalma ve ihale komisyonunun grevleri; Daire Bakanlklarnn ve Genel Mdr Yardmcsnn yetki limitini aan veya yetki limitine baklmakszn Genel Mdrlke havale edilen ihale ve satnalma konularnda, hale gn ve saati ile varsa, dier artlar belirlemek ve verecei karar ile ihaleyi sonulandrmaktr.

(2) Daire Bakanlklar satnalma ve ihale komisyonunun grevleri; ilgili Daire Bakan tarafndan havale edilen ihale ve satnalma konularnda, hale dosyas kapsamnda verecei karar ile ihaleyi sonulandrmaktr.

(3) Taradaki satnalma ve ihale komisyonunun grevleri; ilgili birimce hazrlanm mukayeseli teklifleri inceleyerek sonuca ilikin grlerini bir kararla ihale yetkilisine (Grup Mdr veya letme Mdrne) sunmaktr.

Sekretarya ve grevleri

MADDE 14 (1) Merkez satnalma ve ihale komisyonunun sekretaryasn Malzeme Ynetimi ve Ticaret Dairesi Bakanl, ilgili Daire Bakanl tarafndan yaplan ihalelerin sekretaryasn ilgili Daire Bakanl, tara nitelerinde talep sahibi birim yrtr.

(2) Sekretaryann grevleri unlardr.

a) Satnalma ve ihale komisyonu gndemini belirleyerek komisyon yelerine duyurmak.

b) Komisyonun toplanmasn salamak.

c) Teklif zarflarndan kan geici teminat mektuplarn ve teklif fiyatlarn zapta yazmak.

) Gerekli incelemeyi yapmalarn salamak zere ihale komisyon toplant bildirisi ile ihale dokmannn birer rneini, ihale komisyonu yelerine datmak.

d) Tutulan tutanaklar komisyon ye ve bakanna imzalatmak.

(3) hale ile ilgili tm almalar ierecek ekilde hazrlanan satnalma ve ihale komisyonu kararlar, sekretarya tarafndan her yl birden balamak zere sra numaras verilerek dosyalanr ve ilgili mevzuatta belirtilen srece saklanr. Satnalma ve ihale komisyon kararlarndan istemeleri halinde birer suret ihale komisyon yelerine verilir. Bu yelerce, gizliliin korunmas iin gereken tedbirler alnr. Komisyon kararlarnn suret ve fotokopileri, ilgili mevzuat gerei zorunluluk bulunan yetkililer ve ilgililer hari, nc ahslara verilemez.

Alt komisyon kurulmas ve alma esaslar

MADDE 15 (1) Satnalma ve ihale komisyonu verecei kararlar iin almalar yaptrmak zere iin zelliine gre, talep sahibi nitede kurulacak bir alt komisyona makul bir sre vererek alnan tekliflerin teknik ynden deerlendirilmesini isteyebilir.

(2) Alt komisyon kurulmas ve alma esaslar aada belirtilmitir.

a) Alt komisyonun kuruluu: Satnalma ve ihale komisyonunca tekliflerin alt komisyonca deerlendirilmesinin istenilmesi halinde talep sahibi nite bnyesinde, talep sahibi nite yetkilisinin grevlendirecei tek sayda olmak zere en az elemandan oluur. Alt komisyon bakan; Merkezde talep sahibi nitenin ilgili Mdr, Tara Tekilatnda talep eden birimin Mdr Yardmcsdr. Gerekli hallerde talep sahibi nite, baka birimlerden ihtisas konular ile ilgili olarak eleman talep edebilir.

b) Alt komisyon, satnalma ve ihale komisyonunca deerlendirilmek zere intikal ettirilen teklifleri inceler. Alt komisyon, almalarn satnalma ve ihale komisyonundan ayr bir mahalde srdrr. Belgeler, bu mahallin dna kamaz, alt komisyon almalar srasnda belgelerin korunmas, gizliliin ve alm emniyetinin salanmas alt komisyon bakan ve yelerinin mterek grev ve sorumluluudur.

c) Alt komisyon, isteklilerle dorudan doruya iliki kuramaz. Ancak, merkezde ilgili Genel Mdr Yardmcsnn, Tara Tekilatnda ihale yetkilisinin (Grup Mdr veya letme Mdr) onay ile isteklilerin i mahallinde idari ve teknik inceleme yapabilir. Kamu kurum ve kurulular ile niversitelerden bedeli karlnda gr istenebilir. Fiyat, tenzilat ve esasa taalluk eden bilgi ve belge yeniden istenemez. Teknik konular ile ilgili baz tamamlayc bilgi ve belge alnmas gerektiinde, durum, alt komisyon bakannn talebi dorultusunda talep sahibi nite yetkililerince bir yaz ile ilgili isteklilerden istenebilir. Hangi hususlarda, hangi sebeplerle bilgi ve belge istendii ile alnan bilgi ve belgeler alt komisyon raporunda belirtilir.

) Alt komisyon, isteklilerin teklif belgelerini incelerken, kalite, teslim mddeti, evsaf garantisi ve benzeri hususlar gz nnde bulundurarak stekli tekliflerinin teknik ve idari artnameye uygun olup olmadn saptar ve deerlendirmeye esas bir rapor hazrlar.

d) Dzenlenecek raporda, isteklilerin avantaj ve dezavantaj durumlar ayrntl ekilde belirtilir.

e) Alt komisyon, verilen sre ierisinde hazrlad raporunu ve kendisine teslim edilmi olan ihale dokmanlarn satnalma ve ihale organna intikal ettirmek zere bakanlna teslim eder.

f) Alt komisyon almalarn sratle sonulandrmakla ykml olduu gibi, gerekleri satnalma ve ihale komisyonuna doru ve aynen yanstmakla da mkellef olup, bu grevlerini yerine getirmemelerinden, gizlilii ve alm emniyetini bozan davranlarndan sorumludurlar.

g) Alt komisyonun incelemeyi kendisine verilen sre ierisinde tamamlamas esastr. Ancak bu srenin uzatlmasna ihtiya duyulmas halinde talep sahibi nite kanalyla satnalma ihale komisyonundan makul bir sre uzatm talebinde bulunulabilir ve satnalma ve ihale komisyonu istenilen makul sreyi inceler, gerekli sreyi verir.

) Talep sahibi nite, alt komisyon tarafndan kendilerine intikal ettirilen raporlar inceleyerek, rapor hakkndaki grleri ile birlikte bir yaz ekinde satnalma ve ihale komisyonuna sunulmas iin ihaleyi yapan niteye gnderir.

Ortak giriim

MADDE 16 (1) Ortak giriimler birden fazla gerek veya tzel kii tarafndan i ortakl veya konsorsiyum olarak iki trl oluturulabilir. ortakl yeleri, hak ve sorumluluklaryla iin tmn birlikte yapmak zere, konsorsiyum yeleri ise, hak ve sorumluluklarn ayrarak iin kendi uzmanlk alanlaryla ilgili ksmlarn yapmak zere ortaklk yaparlar. ortakl her trl ihaleye teklif verebilir. Ancak Teekkl, iin farkl uzmanlklar gerektirmesi durumunda, ihaleye konsorsiyumlarn teklif verip veremeyeceini ihale dokmannda belirtir.

(2) Ortak giriim yeleri kendi aralarnda bir i ortakl veya konsorsiyum yaptklarna dair noter tasdikli anlamay teklifleri ile birlikte verirler. ortakl anlamalarnda pilot ortak, konsorsiyum anlamalarnda ise koordinatr ortak belirtilir. halenin i ortakl veya konsorsiyum zerinde kalmas halinde noter tasdikli i ortakl veya konsorsiyum anlamas szlemenin ayrlmaz bir paras olur. ortakl anlama ve szlemesinde, i ortakln oluturan, gerek veya tzel kiilerin taahhdn yerine getirilmesinde mtereken ve mteselsilen sorumlu olduklar, konsorsiyum anlama ve szlemesinde ise, konsorsiyumu oluturan gerek veya tzel kiilerin, iin hangi ksmn taahht ettikleri ve taahhdn yerine getirilmesinde koordinatr ortak araclyla aralarndaki koordinasyonu salayacaklar belirtilir.

Alt ykleniciler

MADDE 17 (1) hale konusu iin zellii nedeniyle ihtiya grlmesi halinde, ihale aamasnda isteklilerden alt yklenicilere yaptrmay dndkleri ileri belirtmeleri, szleme imzalamadan nce de alt yklenicilerin listesini Teekkln onayna sunmalar istenebilir. Ancak bu durumda, alt yklenicilerin yaptklar ilerle ilgili sorumluluu yklenicinin sorumluluunu ortadan kaldrmaz.

DRDNC BLM

Satnalma ve hale Usulleri

Uygulanacak ihale usulleri

MADDE 18 (1) Mal veya hizmet almlar niteliindeki ilerin ihalelerinde aadaki usullerden biri uygulanr.

a) Ak ihale usul.

b) Belli istekliler arasnda ihale usul.

c) Pazarlk usul.

Ak ihale usul

MADDE 19 (1) Ak ihale usul, btn isteklilerin teklif verebildii usuldr.

Belli istekliler arasnda ihale usul

MADDE 20 (1) Belli istekliler arasnda ihale usul, yaplacak n yeterlik deerlendirmesi sonucunda davet edilen isteklilerin teklif verebildii usuldr. in zelliinin uzmanlk veya yksek teknoloji gerektirmesi nedeniyle ak ihale usulnn uygulanamad mal veya hizmet almlar niteliindeki ilerin ihalesi bu usule gre yaptrlabilir.

(2) Bu usule gre yaplacak ihalelerde n yeterlik ilan yaplr.

(3) n yeterlik dokman ile n yeterlik ilannda belirtilen deerlendirme kriterlerine gre adaylarn n yeterlik deerlendirmesi yaplr. Belirtilen asgari yeterlik koullarn salayamayanlar yeterli kabul edilmez. Yeterli olduu tespit edilen btn adaylara tekliflerini hazrlayabilmeleri iin yeterli sre verilerek ihaleye davet mektubu gnderilir.

(4) n yeterlik deerlendirmesi sonucunda yeterli bulunmayan adaylara da yeterli bulunmama gerekeleri yazl olarak bildirilir. in niteliine gre rekabeti engellemeyecek ekilde ihale dokman ile davet mektubunda belirtilen deerlendirme kriterlerine gre tekliflerin deerlendirmesi yaplarak ihale sonulandrlr. haleye teklif veren istekli saysnn ten az olmas halinde ihale iptal edilir.

(5) Teklif veren istekli saysnn ten az olmas nedeniyle ihalenin iptal edilmesi durumunda, ihale dokman gzden geirilerek varsa hatalar ve eksiklikler giderilmek suretiyle, n yeterlii tespit edilen btn istekliler tekrar davet edilerek ihale ikinci kez yaplr. Ancak, ikinci kez klan ihalelerde ten az teklif gelmesi halinde, ihtiyacn temininde aciliyet varsa ve fiyatlar yaklak maliyetin altnda ise tekliflerin ten az olmasna baklmakszn, fiyatlar yaklak maliyetin zerinde ise fiyatlarn yaklak maliyetin altna ekilmesi halinde ihale sonulandrlr. Bu ekilde ihale sonulandrlmas halinde tm hususlar satnalma ve ihale komisyonu kararnda aka belirtilir.

(6) Teklif gibi bir zarf iinde verilen teekkr mektuplar teklif olarak kabul edilemez.

Pazarlk usul

MADDE 21 (1) Aada belirtilen hallerde pazarlk usul ile ihale yaplabilir.

a) Ak ihale usul veya belli istekliler arasnda ihale usul ile yaplan ihale sonucunda teklif kmamas.

b) Doal afetler, salgn hastalklar, can veya mal kayb tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya dare tarafndan nceden ngrlmeyen olaylarn ortaya kmas zerine ihalenin ivedi olarak yaplmasnn zorunlu olmas.

c) Savunma ve gvenlikle ilgili zel durumlarn ortaya kmas zerine ihalenin ivedi olarak yaplmasnn zorunlu olmas.

) halenin, aratrma ve gelitirme srecine ihtiya gsteren ve seri retime konu olmayan nitelikte olmas.

d) hale konusu mal veya hizmet almlar ilerinin zgn nitelikte ve karmak olmas nedeniyle teknik ve mali zelliklerinin gerekli olan netlikte belirlenememesi.

e) Teekkln, yaklak maliyeti Kamu hale Kanununun 21 inci maddesinin birinci fkrasnn (f) bendinde belirtilen miktara kadar olan mamul mal, malzeme veya hizmet almlar.

(2) Birinci fkrann (b), (c) ve (e) bentlerinde belirtilen hallerde ilan yaplmas zorunlu deildir. Ancak, bu bentlere gre yaplacak ihalelere en az istekli davet edilerek yeterlik belgelerini ve fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir. En az istekli davet edilmesine ramen ten az teklif temin edilmesi halinde de ihale sonulandrlr.

(3) Bu madde kapsamnda mal ve hizmet alm iin yaplacak olan ihale ilannda, ihale konusu alanda faaliyet gsteren ve darece yeterlii tespit edilen adaylar ile grme yaplaca belirtilir. Gerek ilan yaplan gerekse ilan yaplmayan hallerde, sadece darece yeterlii tespit edilenler ile grme yaplr.

(4) Birinci fkrann (a), () ve (d) bentlerine gre yaplacak ihalelerde istekliler, ncelikle ihale konusu iin teknik detaylar ve gerekletirme yntemleri gibi hususlarda fiyat iermeyen ilk tekliflerini sunar. Teekkln ihtiyalarn en uygun ekilde karlayacak yntem ve zmler zerine ihale komisyonu her bir istekli ile grr. Teknik grmeler sonucunda artlarn netlemesi zerine bu artlar karlayabilecek isteklilerden, gzden geirilerek artlar netletirilmi teknik artnameye dayal olarak fiyat tekliflerini de ierecek ekilde tekliflerini vermeleri istenir.

(5) Bu madde kapsamnda yaplacak ihalelerde, ilk fiyat tekliflerini amamak zere isteklilerden ihale kararna esas olacak son yazl fiyat teklifleri alnarak ihale sonulandrlr.

(6) Birinci fkrann (b), (c) ve (e) bentleri kapsamnda yaplan mal almlarnda, maln szleme yapma sresi iinde teslim edilmesi ve bunun darece uygun bulunmas halinde, szleme yaplmas ve kesin teminat alnmas zorunlu deildir.

Dorudan temin

MADDE 22 (1) Aada belirtilen hallerde ihtiyalarn ilan yaplmakszn ve teminat alnmakszn dorudan teminine bavurulabilir.

a) htiyacn sadece gerek veya tzel tek kii tarafndan karlanabileceinin tespit edilmesi.

b) Sadece gerek veya tzel tek kiinin ihtiya ile ilgili zel bir hakka sahip olmas.

c) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun salanmas iin zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asl szlemeye dayal olarak dzenlenecek ve toplam sreleri yl gemeyecek szlemelerle ilk alm yaplan gerek veya tzel kiiden alnmas.

) Alm memurunun yetki limitinde olan ihtiyalar.

d) Teekkln ihtiyacna uygun tanmaz mal alm veya kiralanmas.

e) letim sisteminin iletilmesi srasnda karlalabilecek arzi ve acil hallerde zelliinden dolay stoklama imkn bulunmayan mal almlar.

f) Teekkln bal ortaklk veya itiraklerinden, kamu kurum ve kurulularndan, niversite ve aratrma enstitlerinden yaplacak mal ve hizmet almlar.

(2) Birinci fkrann (a) ve (b) bentleri ile ilgili almlarda, amil-i mtehasss firmann sahip olduu patent hakk belgesi, bu belgenin temin edilemedii durumlarda talep sahibi nite tarafndan oluturulan komisyon marifetiyle dzenlenen dorudan alma ilikin gerekeli rapor onaylanarak talep belgelerine eklenir.

(3) Birinci fkrann () bendi iin olan satnalmalar, rayice uygun fiyatlar zerinden alm memuru tarafndan yaplr. Alm yapmakla grevli memur, maln ticareti ile itigal eden firmalardan, belgelenecek tarzda piyasa aratrmas yaparak uygun bulduu mal szleme yapmadan teminat almadan satn almaya yetkilidir. Alm memuru yetkisinin %5 ini amayacak almlarda firmalardan belgelenecek tarzda piyasa aratrmas yaplmas zorunlu deildir. Ancak; alm memuru, alm mteakiben broda dzenleyecei tutanaa ve temin edilen fatura arkasna amirinin grld imzasn aldktan sonra ilemleri tamamlamak zere evraklar dosyasna koyar ve alm ilemi tamamlanm olur.

(4) Birinci fkrann (d) ve (f) bentleri iin yetki limitlerine baklmakszn Genel Mdrlk makamndan onay alnmas zorunludur.

(5) Bu maddeye gre yaplacak almlarda, ihale komisyonu kurma ve yeterlik kurallar arama zorunluluu bulunmakszn, ihale yetkilisince grevlendirilecek kii veya kiiler tarafndan aratrma yaplarak ihtiyalar temin edilir.

(6) Bu maddeye gre, resm kurululardan, tek satc durumunda olan firma ve kurulular ile derhal veya otuz takvim gn ierisinde teslimi ngrlen mal ve hizmet almlarnda szleme yaplmayabilir.

ereve anlama

MADDE 23 (1) Bu Ynetmelik dhilinde;

a) ereve anlama yaplmak zere ihaleye klabilir.

b) ereve anlama ak ihale usul ile gerekletirilir.

c) Yaplan ilanda, yeterlik kstaslarnn yan sra tahmini ihtiya miktar da belirtilir. ereve anlama yaplmak zere Teekkl tarafndan hazrlanan ereve anlama tip idari artname, teknik artname, tip standart formlar ve tip ereve anlama tasla kullanlr. Teklifler, ihale dokmanlarnda belirtilen ekilde deerlendirilir ve ihale karara balanr. hale sonunda, ihale dokmanlarnda belirtilen yeterlik kstaslarn salayan tm istekliler ereve anlama yapmaya davet edilir.

) Anlamal istekliler, durumlarnda yeterlik artlarn salayamayacak bir deiiklik olduu takdirde bunu, en ge bir ay iinde dareye bildirmek zorundadr. Bildirimde bulunmayarak teklif vermeye devam edenler hakknda bu Ynetmeliin yasakllkla ilgili hkmleri uygulanr. Ayrca ereve anlama yaplan irket, ereve anlama sresi boyunca ylda bir kez yeterlik artlarnda deiiklik olup olmadna dair bilgi ve belgeleri dareye sunar.

d) Yeterlik artlar devam etmeyenler ile teklif vermeye davet edildii halde iki kez teklif vermeyenlerin ereve anlamalar feshedilir.

e) ereve anlamaya taraf olan istekli saysnn ten az olmas halinde, mevcut ereve anlamalar sona erer ve bu durum taraflara yazl olarak bildirilir.

f) ereve anlama yaplm olmas dareye, ereve anlamada belirtilen miktarlarda almn bir ksmn veya tamamn alm yapma ykmll getirmez.

g) Bir ereve anlamann mddeti krk sekiz aydan fazla olamaz.

) ereve anlamalar rekabeti engelleyici, snrlayc veya bozucu ekilde kullanlamaz.

Mnferit szlemeler

MADDE 24 (1) ereve anlamaya istinaden yaplacak almlara, sadece anlamal istekliler itirak edebilir.

(2) ereve anlamaya istinaden yaplacak almlar aadaki ekilde gerekletirilir.

a) Alm konusu ile ilgili ereve anlama imzalanan isteklilerden ihalelere katlmaktan yasakl olmad anlalanlarn tamam, ereve anlamada belirlenen koullar dhilinde standart forma uygun olarak teklif vermeye davet edilir. Davet yazsnda alm konusu ihtiyacn tanm, miktar ve teslim artlar belirtilir ve isteklilere tekliflerini hazrlayabilmeleri iin en az i gn sre verilir.

b) Teklifler 47 nci maddeye uygun olarak dareye sunulur, 52 nci maddeye gre alr ve 53 nc maddeye gre deerlendirmeye tabi tutulur.

c) Tespit edilen ekonomik adan en avantajl istekli, szlemeye davet edilir, dier isteklilere bilgi verilir.

(3) ereve anlamaya istinaden yaplacak alma ait szlemelere, mesnet tutulan ereve anlama ek gsterilir.

BENC BLM

Satnalma ve haleye Hazrlk lemleri

htiya talep esaslar

MADDE 25 (1) Almlar, talep sahibi nitece dzenlenen ve gerekli olan yaklak maliyet ile idari ve teknik bilgileri tam olarak kapsayan yetki limitlerine gre onayl ihtiya talep belgelerine dayanlarak satnalma ve ihale organlar tarafndan denei dhilinde yaplr.

(2) Tara Tekilat birimlerinin programlarnda yer alp, Merkezce yaplmas ngrlen satn alma ve ihale ileri, usulne uygun olarak tanzim edilen ihtiya talep belgesine gre yaplr.

(3) Alm tutanaklarnn bildirilen denei aacann anlalmas halinde alm yaplmaz ve ek denek salanmas iin durum, almn yaplmasn isteyen niteye bildirilir. Stok kontrol Merkezden yaplan malzeme, ara, gere ve tehizat ile tat ve i makinesi talepleri dorudan Merkezce yaplr.

htiya talep belgelerinin hazrlanmas

MADDE 26 (1) Merkezde; talep sahibi nite tarafndan hazrlanan ihtiya talep belgeleri, ambar mevcudunun tespiti bakmndan stok kontroln yapan birim tarafndan, deneinin tespiti bakmndan ise planlama ve muhasebe birimleri tarafndan incelendikten sonra yetki limitleri dahilinde talep sahibi nite yetkilisi veya talep sahibi nitenin bal bulunduu Genel Mdr Yardmcs veya Genel Mdr onay ile, Ynetim Kurulunun yetkisinde olan almlar ise Genel Mdrn onayyla satnalma ve ihale organna intikal ettirilir.

(2) Genel Mdrlk merkez tekilat bnyesinde bulunan nitelerin krtasiye ve bro makinelerinin sarf malzemeleri ile bakm ve onarmlar iin gerekli olan yedek paralarnn temini amacyla ihtiya talep nitesince dzenlenen ihtiya talep formu, talep sahibi nitelerce denek ynnden Mali ler ve Finans Ynetimi Daire Bakanlnn imzasndan sonra bir n yaz ile Malzeme Ynetimi ve Ticaret Dairesi Bakanlna intikal ettirilir.

(3) Tara Tekilatnda; talep sahibi nite tarafndan hazrlanan ihtiya talep belgeleri, ambar mevcudunun tespiti bakmndan stok kontroln yapan birim tarafndan, deneinin tespiti bakmndan ise muhasebe birimi tarafndan incelendikten sonra ihale yetkilisi (Grup Mdr veya letme Mdr) onay ile satnalma ve ihale organna intikal ettirilir.

htiya talep belgelerinde bulunmas gereken bilgiler

MADDE 27 (1) htiya talep belgelerinde, aada belirtilen bilgiler bulunur.

a) Talep sahibi nitenin ad.

b) Talep edilen malzemenin miktar, karakteristii (varsa kod numaras).

c) Stok durumu.

) htiya yeri.

d) Proje numaras ve tutar.

e) denek durumu.

f) Teslim sresi.

g) Geici teminat.

) Tahmini tutar.

h) Finansman ekli.

) hale usul.

i) Gerekli grlecek dier bilgiler.

(2) Alnacak mal veya hizmetin zelliine gre; artname, plan, kopya, prospekts, kroki, firma listesi ve bunun gibi belgeler eklenerek satnalma ve ihale organna aktarlr. Alm yaplacak mal veya hizmetin zellikleri eksiksiz yazlr.

(3) Bir ihtiya talep belgesine, yalnz ayn stok grubuna dhil ihtiya maddeleri yazlabilir. Ayr stok grubuna dhil ve birbirleri ile ilgisiz ihtiya maddeleri, ayn sipari belgesine yazlamaz. Talep sahibi niteler alnmasn istedii malzeme ile ilgili zellikler ihtiya talep belgesi ekinde aka belirtirler.

Yaklak maliyete ilikin ilkeler, hesaplanmas ve gncellenmesi

MADDE 28 (1) Talep sahibi nite tarafndan, ihale onay belgesi dzenlenmeden nce, bu Ynetmelikte belirlenen esas ve usullere gre ayrntl fiyat ve gerektiinde miktar aratrmas yaplmak suretiyle ihale konusu mal veya hizmet alm iin katma deer vergisi hari olmak zere yaklak maliyeti hesaplanr ve dayanaklaryla birlikte bir hesap cetvelinde gsterilir.

(2) Yaklak maliyetin darece hesaplanmas esastr. Ancak, iin zelliinden dolay, darece hazrlanmasnn mmkn olmamas sebebiyle teknik artnamenin danmanlk hizmeti alnarak hazrlatlmas durumunda, bu kapsamda yaklak maliyet de ayn danmanlk hizmet sunucusuna hesaplatlabilir.

(3) hale konusu almn bir ksmna teklif verilmesinin mmkn olduu hallerde, yaklak maliyet her bir ksm iin ayr ayr olmak zere iin tamam dikkate alnarak hesaplanr.

(4) zel imalat sreci gerektiren mal alm ihalelerinde; iilik, malzeme ve almla ilgili dier hususlar dikkate alnarak yaklak maliyet hesaplanr. Benzer ekilde ihale konusu hizmet iinde kullanlacak malzeme, ara, tehizat, makine ve ekipman gibi unsurlarn dare tarafndan verilmesi durumunda da yaklak maliyet, bu unsurlarn bedeli hari tutularak hesaplanr ve bu unsurlarn listesi yaklak maliyet hesap cetvelinin ekine konulur.

(5) Yaklak maliyet hazrlanmasnn zorunlu olduu ihalelerde ihale komisyonu tarafndan yaklak maliyet teklif fiyatlaryla birlikte aklanr. Pazarlk usul ile yaplan ihalede ise yaklak maliyet, son yazl fiyat teklifleriyle birlikte aklanr. Bu aamadan nce yaklak maliyet aklanamaz ve ilan edilemez.

(6) hale komisyonu, yaklak maliyetin ihale tarihine kadar geen srede deiiklie uradn belirlemesi durumunda; deiikliin gerekelerini belirtmek suretiyle gncelledii yaklak maliyeti dikkate alr.

(7) stenen zellikleri tamayan veya gerek piyasa rayilerini yanstmad dnlen fiyat bildirimleri ve proforma faturalar deerlendirmeye alnmaz ve buna ilikin gerekeler yaklak maliyet hesap cetvelinde gsterilir. Ancak fiyatlarn birbirine yaklak olma durumu gz nne alnarak, arlkl ortalama hesaplama yntemine de gidilebilir.

(8) Yaklak maliyetin hesaplanmasnda kullanlan her tr bilgi ve belgeye hesap cetveli ekinde yer verilir.

(9) Yaklak maliyet hesaplanrken, elde edilen fiyatlarn biri, birka veya tamam herhangi bir ncelik sras olmakszn kullanlabilir.

(10) Mal almlarnda yaklak maliyetin hesaplanmasnda aadaki hususlar gzetilir.

a) Alm konusu maln nitelii, miktar, teslim sresi, nakliyesi, sigortas ve dier zel artlar belirtilerek, mal reten veya pazarlayan gerek veya tzel kiilerden katma deer vergisi hari fiyat bildirimi veya proforma fatura istenilerek yaklak maliyet hesaplanabilir.

b) Alm konusu maln zelliine gre kamu kurum ve kurulular ile kamu kurumu niteliindeki meslek kurulularndan fiyat istenerek veya kamu kurum ve kurulular ile kamu kurumu niteliindeki meslek kurulularnn internet sayfalarnda yaymlanan fiyatlar kullanarak da yaklak maliyet hesaplanabilir.

c) Alm konusu mal ile ilgili daha nceki dnemlerde dare tarafndan alm yaplm ise Trkiye statistik Kurumu tarafndan yaymlanan uygun endeksten yararlanmak suretiyle bu almlara ilikin fiyatlar gncellenerek de yaklak maliyeti hesaplanabilir. Dviz ile yaplm olan almlarda ise Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankas dviz al kuru veya apraz kur zerinden fiyatlar gncellenerek yaklak maliyet hesaplanabilir.

(11) Hizmet almlarnda yaklak maliyetin hesaplanmas ile ilgili esaslar aada belirtilmitir.

a) Yaklak maliyetin hesaplanabilmesi iin ncelikle ihale konusu hizmeti oluturan i kalemlerini veya gruplarn ve bunlara ilikin miktarlar tespit edilir.

b) Yaklak maliyete ilikin fiyatlarn tespitinde;

1) Kamu kurum ve kurulularnca iin niteliine gre belirlenmi fiyatlar,

2) dare veya dier idarelerce gerekletirilmi ayn veya benzer ilerdeki fiyatlar,

3) lgili odalarca belirlenmi fiyatlar,

4) hale konusu ii oluturan i kalemlerine veya gruplarna ilikin olarak piyasadan yaplacak fiyat aratrmas kapsamnda elde edilecek fiyat tekliflerinin aritmetik ortalamas alnmak suretiyle ya da konusunda uzman bilirkii ve ekspertizlerden soruturularak oluturulan fiyatlar,

esas alnr.

c) Fiyat aratrmas iin yaplan almalarda fiyat sorulacak kii ve kurululara yazlan yazda fiyat tespit edilecek i grubu veya i kaleminin ayrntl zelliklerine yer verilir. Fiyat istenecek kii ve kurululara ayn koullar tayan yazlarla bavurulur ve fiyatlar katma deer vergisi hari istenir.

) zellii bulunan hizmet almlarnda; nceki yllarda bitirilmi benzer nitelikteki ilerde oluan fiyatlarn piyasa fiyatlar ile karlatrlmas suretiyle bulunan fiyatlar veya benzer nitelikteki hizmetlerde uzmanlk ve deneyimini kantlam kamu ve zel sektr kurulular ile gerek kiilerden soruturularak oluturulan fiyatlar kullanlabilir. Yaplan her trl aratrmaya ramen fiyatn tespit edilemedii veya tespit edilen fiyatlarn rayileri yanstmadnn anlald durumlarda; darece resen fiyat belirlenir ve gerekesi yaklak maliyet hesap cetvelinde gsterilir.

d) Birim fiyat zerinden teklif alnan ihalelerde;

1) Her bir i kaleminin miktarn ve gerekletirilmesine ilikin artlar gsteren bir cetvel hazrlanr. Bu cetvelde her bir i kaleminin ad, birimi, birim fiyat ve bu fiyata dhil olan maliyetler ile varsa dier unsurlar gsterilir.

2) Birim fiyata dhil olan maliyetler, i kalemi ile ilgili btn unsurlar ierecek ekilde dzenlenir ve bu i kalemine dhil olmayan baka giderler ngrlmez.

e) Gtr bedel zerinden teklif alnan ihalelerde, iin gerekletirilmesine ilikin artlar gsteren bir cetvel hazrlanr. Bu cetvelde iilik ile varsa malzeme, ekipman ve dier unsurlar iin belirlenen fiyatlar ve bu fiyata dhil olan maliyetler gsterilir.

f) Hizmetin gerekletirilmesi iin gerekli olan i kalemlerine veya i gruplarna ilikin miktarlarn tespit edilen fiyatlarla arpm sonucu bulunan tutarlarn toplanmas ile elde edilen genel toplam tutar, szleme giderleri ve genel giderler ile katma deer vergisi hari olarak belirlenir. Bulunan bu tutara iin nitelii dikkate alnarak % 20 orann gememek zere yklenici kr eklenir. Bu tutar, kr hari belirlenen genel toplam tutar zerinden hesaplanan szleme giderleri ve genel giderler ile toplanarak yaklak maliyet hesaplanr. Buna ilikin hesap cetveli hazrlayanlarca imzalandktan sonra, ihale onay belgesinin ekine konularak ihale yetkilisine sunulur.

g) Yaklak maliyetin, hesapland tarihten itibaren ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar gncelliini kaybettii durumlarda, ii oluturan unsurlara ilikin maliyetler darece, Trkiye statistik Kurumu aylk FE Genel Endeksi (2003=100 retici Fiyatlar Endeksi G satrndaki endeks) zerinden gncellenir.

) Asgari cret ve dier iilik maliyetlerinde ilgili mevzuattan kaynaklanan deiiklikler nedeniyle yaklak maliyetin ihale tarihine kadar geen srede deiiklie uradnn belirlenmesi durumunda, gerekesi belirtilmek suretiyle ihale komisyonu tarafndan, bu maliyetler dikkate alnarak yaklak maliyet gncellenir.

h) Personel altrlmasna dayal ihalelerde, personel maliyeti, tarm dnda ve on alt yandan byk iiler iin belirlenmi brt asgari cret tutar ile bu tutar zerinden hesaplanan iveren pay toplamndan az olmamak zere bulunan maliyetler dikkate alnarak hesaplanr.

) hale konusu ite alacak personele ilikin yemek, yol ve giyecek gibi maliyetlerin teklif fiyatna dhil edilmesinin ngrld hallerde, yukarda yaplan hesaplamalara; yol, yemek ve giyecek gibi maliyetlerin brt tutarlar da eklenerek iilik maliyeti bulunur. Ayrca personele nakdi olarak denmesi ngrlen yemek ve yol bedelinin gnlk brt tutarlar ile sz konusu yemek ve yol bedellerinin bir ayda ka gn zerinden verilecei idari artnamede gsterilir.

i) hale konusu iin kapsamnda yer alan i kollarnn i kazas ve meslek hastal bakmndan gsterdii tehlike snf ve derecelerine ilikin ksa vadeli sigorta kollar prim oranlar, iin nitelii ayrntl olarak belirtilmek suretiyle ilgili Sosyal Gvenlik l Mdrlnden alnacak yaz ile tespit edilerek yaklak maliyet hesab buna gre yaplr. Ayrca ihale konusu ie ilikin ksa vadeli sigorta kollar prim oranlar idari artnamenin ilgili maddesinde belirtilir.

j) Personele asgari cretin zerinde deme yaplmasnn ngrlmesi halinde, bu cretin brt asgari cretin en az yzde ka fazlas olaca darece belirlenerek, bu oran zerinden yaklak maliyet hesaplanr ve sz konusu oran idari artnamede aka gsterilir.

Taleplerin acele kaydyla verilmesi

MADDE 29 (1) htiyalarn acele kayd ile verilmemesi esastr. Acele talep etme zorunluluu bulunmas hallerinde, aciliyet sebeplerinin satnalma ve ihale organna gerekeleriyle birlikte yazl olarak bildirilmesi gerekir.

(2) Satnalma ve ihale organ, ihtiya konusu malzemenin bulunamamas halinde, durumu en ksa zamanda ihtiya sahibi birime bildirir.

hale dokmanlarnn hazrlanmas

MADDE 30 (1) hale konusu mal veya hizmet almlar ile ilgili ilerin her trl zelliini belirten ihale dokmanlarnn Teekklce hazrlanmas esastr. Ancak, sz konusu mal veya hizmet alm ile ilgili iin zellii nedeniyle, teknik artnamenin Teekklce hazrlanmasnn mmkn olmadnn ihale yetkilisince onaylanmas kaydyla, ilgili teknik artnameler, bu Ynetmelik hkmlerine gre iin uzman kiilere veya kurululara bedeli karl hazrlattrlabilir.

(2) hale konusu mal veya hizmet almlar ile ilgili ilerin teknik kriterlerine ihale dokmannn bir paras olan teknik artnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterlerin; kaliteden dn verilmeden, verimlilii ve fonksiyonellii salamaya ynelik olmas, rekabeti engelleyici hususlar iermemesi ve btn istekliler iin frsat eitlii salamas gerekir.

(3) Teknik artnamelerde, varsa ulusal veya uluslararas teknik standartlara uygunluu salamaya ynelik dzenlemeler yaplr, teknik zelliklere ve tanmlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, kaynak veya rn belirtilemez. Belirli bir marka veya modele ynelik zellik ve tanmlamalara yer verilemez.

(4) Ancak, ulusal veya uluslararas teknik standartlarn bulunmamas veya teknik zelliklerin belirlenmesinin mmkn olmamas hallerinde veya dengi ifadesine yer verilmek artyla marka veya model belirtilebilir.

(5) Satnalma ve ihale organna ihtiya talep yazs ekinde verilecek ihale dokmanlarnn her sayfas ihtiya bildiren nite tarafndan paraf edilerek mhrlenir.

hale dokmanlarnda bulunmas gereken hususlar

MADDE 31 (1) hale dokmannda; isteklilere talimatlar da ieren idari artnameler ile yaptrlacak iin projesini de kapsayan teknik artnameler, szleme tasars ve gerekli dier bilgi ve belgeler bulunur. n yeterlik dokmannda ise adaylarda aranlan artlara, n yeterlik kriterlerine ve gerekli dier bilgi ve belgelere yer verilir.

(2) dari artnamede, ihale konusuna gre asgari aadaki hususlarn belirtilmesi zorunludur.

a) in ad, nitelii, tr ve miktar, hizmetlerde i tanm.

b) darenin ad, adresi, telefon ve faks numaras.

c) hale usul, ihale tarih ve saati ile tekliflerin verilecei adres.

) steklilere ynelik talimatlar.

d) steklilerde aranlan artlar, belgeler ve yeterlik kriterleri.

e) hale dokmannda aklama isteme ve yaplma yntemleri.

f) Tekliflerin geerlilik sresi.

g) hale konusu iin tamamna veya bir ksmna teklif verilmesinin mmkn olup olmad, mal alm ihalelerinde alternatif teklif verilip verilemeyecei.

) Ulam, sigorta, gmrk, vergi, resim ve har giderlerinden hangisinin teklif fiyatna dhil olaca.

h) Tekliflerin alnmas, almas ve deerlendirilmesinde uygulanmas gereken ve bu Ynetmelikte belirtilen usul ve esaslar.

) hale kararnn alnmasndan szlemenin imzalanmasna kadar uygulanmas gereken usul ve esaslar.

i) halenin sadece yerli isteklilere ak olup olmad ve yerli istekliler lehine fiyat avantaj uygulanp uygulanmayaca.

j) Geici ve kesin teminat oranlar ile teminatlara ait artlar.

k) hale saatinden nce ihalenin iptal edilmesinde darenin serbest olduu.

l) Btn tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde darenin serbest olduu ve isteklilerin bu nedenle dareden herhangi bir hak talebinde bulunamayaca.

m) hale konusu iin balama ve bitirme tarihi, yaplma yeri, teslim artlar ve gecikme halinde uygulanacak cezalar.

n) deme yeri ve artlaryla avans verilip verilmeyecei, verilecekse artlar ve miktar ile szleme konusu iler iin eer denecekse fiyat farknn ne ekilde denecei.

o) Sre uzatm verilebilecek haller ve artlar ile szleme kapsamnda yaptrlabilecek i artlar ile i eksilii durumunda karlkl ykmllkler.

) Szleme ile ilgili vergi, resim ve harlar ile dier giderlerin kimin tarafndan denecei.

p) Denetim, muayene ve kabul ilemlerine ilikin artlar.

r) Anlamazlklarn zm.

s) Konsorsiyumlarn teklif verip veremeyecei.

Yeterlie ilikin belgeler

MADDE 32 (1) haleye katlacak isteklilerden, ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilikin olarak aada belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir.

a) Ekonomik ve mali yeterliin belirlenmesi iin;

1) Bankalardan temin edilecek isteklinin mali durumuyla ilgili belgeler,

2) steklinin, ilgili mevzuat uyarnca yaymlanmas zorunlu olan bilanosu veya bilanosunun gerekli grlen blmleri, yoksa bunlara edeer belgeleri,

3) steklinin i hacmini gsteren toplam cirosu veya ihale konusu ile ilgili taahhd altndaki ve bitirdii i miktarn gsteren belgeler.

b) Mesleki ve teknik yeterliin belirlenmesi iin aadaki bilgi ve belgeler gerekir.

1) steklinin, mevzuat gerei ilgili odaya kaytl olarak faaliyette bulunduunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduunu kantlayan belgeler.

2) Mal alm ihalelerinde; isteklinin, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doru son be yl iinde kesin kabul ilemleri tamamlanan kamu veya zel sektrde bedel ieren tek bir szleme kapsamnda gerekletirdii ihale konusu i veya benzer ilere ilikin olarak; mal almlaryla ilgili i deneyim belgesi.

3) letim tesisleri ile ilgili hizmet alm ihalelerinde; isteklinin, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doru son on be yl iinde kamu veya zel sektrde tek szlemeye dayal olarak; szleme bedelinin en az %70i orannda kusursuz olarak gerekletirdii ihale konusu i veya benzer ilere ilikin olarak; i deneyimini gsteren belgeler; dier hizmet alm ihalelerinde ise isteklinin, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doru son be yl iinde kesin kabul ilemleri tamamlanan kamu veya zel sektrde bedel ieren tek bir szleme kapsamnda gerekletirdii ihale konusu i veya benzer ilere ilikin olarak; hizmet almlaryla ilgili i deneyim belgesi.

4) deneyiminin belirlenmesi amacyla; teklif edilen bedelin; mal almlarnda % 10undan az ve % 40ndan fazla, hizmet almlarnda ise % 25inden az ve % 50sinden fazla olmamak zere darece belirlenecek bir oranda, ereve anlama ihalelerinde darece belirlenecek parasal tutardan az olmamak zere, ihale konusu i veya benzer ilere ait tek szlemeye ilikin i deneyimini gsteren belgeler.

5) steklinin retim veya imalat kapasitesine, aratrma-gelitirme faaliyetlerine ve kaliteyi salamasna ynelik belgeler.

6) steklinin organizasyon yapsna ve ihale konusu ii yerine getirmek iin yeterli sayda ve nitelikte personel altrdna veya altracana ilikin bilgi veya belgeler.

7) hale konusu hizmet ilerinde isteklinin ynetici kadrosu ile ii yrtecek teknik personelinin eitimi ve mesleki niteliklerini gsteren belgeler.

8) hale konusu iin yerine getirilebilmesi iin gerekli grlen tesis, makine, tehizat ve dier ekipmana ilikin belgeler.

9) stekliye dorudan bal olsun veya olmasn, kalite kontrolden sorumlu olan ilgili teknik personel veya teknik kurululara ilikin belgeler.

10) hale konusu iin ihale dokmannda belirtilen standartlara uygunluunu gsteren, uluslararas kurallara uygun ekilde akredite edilmi kalite kontrol kurulular tarafndan verilen sertifikalar.

11) darenin talebi halinde doruluu teyit edilmek zere, tedarik edilecek mallarn numuneleri, kataloglar veya fotoraflar.

c) hale konusu iin niteliine gre (a) ve (b) bentlerinde belirtilen belge veya belgelerden hangilerinin yeterlik deerlendirmesinde kullanlaca, ihale dokmannda ve ihale veya n yeterlie ilikin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.

deneyim belgesi dzenleme yetkisi

MADDE 33 (1) deneyim belgeleri; bu Ynetmelik kapsamnda ihale ile yaplan ve bedel ieren tek bir szlemeye dayal olarak yurt iinde veya yurt dnda, gerekletirilen iler ya da denetlenen veya ynetilen iler iin dzenlenir ve szlemeyi yapan yetkili makam tarafndan onaylanr.

hale ilan sreleri ve kurallar

MADDE 34 (1) Btn isteklilere, tekliflerini hazrlayabilmeleri iin yeterli bir sre tanmak esastr.

(2) Mahalli gazetelere verilecek ilanlarn Basn lan Kurumu aracl ile, Basn lan Kurumunun birimlerinin bulunmad yerlerde ise Valilik aracl ile verilmesi zorunludur. halenin yaplaca yerde, gazete kmamas halinde; ilan, ayn sreler iinde, dare ile hkmet ve belediye binalarnn ilan tahtalarna aslacak ilanlar ve belediye yayn aralar ile yaplr. Bu ilemler bir tutanakla belgelenir.

(3) hale yoluyla yaplacak mal ve hizmet almlar 21 inci maddenin birinci fkrasnn (b), (c) ve (e) bentleri hari olmak zere Resm Gazetede veya Kamu hale Blteninde en az bir kez ilan yaplr.

(4) hale ilanlar, ihale tarihinden en az yedi takvim gn nce yaymlanr. hale uluslararas ise bu sreye en az on drt takvim gn ilave edilir.

hale ilanlarnda bulunmas zorunlu hususlar

MADDE 35 (1) hale dokmannda belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez. hale ilanlarnda aadaki hususlarn belirtilmesi zorunludur.

a) darenin ad, adresi, telefon ve faks numaras.

b) halenin ad, nitelii, tr, miktar.

c) Mal alm ihalelerinde teslim yeri, hizmet alm ihalelerinde iin yaplaca yer.

) hale konusu ie balama ve ii bitirme tarihi veya yapm sresi.

d) Uygulanacak ihale usul, ihaleye katlabilme artlar ve istenilen belgelerin neler olduu.

e) halenin sadece yerli isteklilere ak olup olmad ve yerli istekliler lehine fiyat avantaj uygulanp uygulanmayaca.

f) hale dokmannn nerede grlebilecei ve hangi bedelle alnaca.

g) halenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yaplaca.

) Tekliflerin ihale saatine kadar nereye verilecei.

h) Teklif edilen bedelin en az % 3 orannda geici teminat verilecei.

) Tekliflerin geerlilik sresi.

n yeterlik ilanlarnda bulunmas zorunlu hususlar

MADDE 36 (1) n yeterlik dokmannda belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez. n yeterlik ilanlarnda aadaki hususlarn belirtilmesi zorunludur.

a) darenin ad, adresi, telefon ve faks numaras.

b) halenin ad, nitelii, tr ve miktar.

c) Mal alm ihalelerinde teslim yeri, hizmet alm ihalelerinde iin yaplaca yer.

) hale konusu iin balama ve bitirme tarihi veya yapm sresi.

d) n yeterlie katlabilme artlar ve istenilen belgelerin neler olduu.

e) n yeterlik deerlendirmesinde uygulanacak ana kriterler.

f) halenin sadece yerli isteklilere ak olup olmad ve yerli istekliler lehine fiyat avantaj uygulanp uygulanmayaca.

g) n yeterlik dokmannn nerede grlebilecei ve hangi bedelle alnaca.

) n yeterlik bavurusunun sunulaca yer ile son bavuru tarih ve saati.

hale ve n yeterlik dokmanlarnn verilmesi

MADDE 37 (1) hale ve n yeterlik dokman darede bedelsiz grlebilir. Ancak, n yeterlik veya ihaleye katlmak isteyen isteklilerin bu dokman (ihale dosyas) satn almalar zorunludur. hale dosya bedeli, hazrlanma maliyetini amayacak ve rekabeti engellemeyecek ekilde belirlenir.

halelere katlamayacak olanlar

MADDE 38 (1) Aada saylanlar, dorudan veya dolayl veya alt yklenici olarak, kendileri veya bakalar adna hibir ekilde ihalelere katlamazlar.

a) Kamu hale Kanunu ve dier kanunlardaki hkmler gereince geici veya srekli olarak kamu ihalelerine katlmaktan yasaklanm olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayl Terrle Mcadele Kanunu kapsamna giren sulardan veya rgtl sulardan veyahut kendi lkesinde ya da yabanc bir lkede kamu grevlilerine rvet verme sularndan dolay hkml bulunanlar.

b) lgili mercilerce hileli iflas ettiine karar verilenler.

c) Teekkln ihale yetkilisi kiileri ile bu yetkiye sahip kurullarda grevli kiiler.

) Teekkln ihale konusu ile ilgili her trl ihale ilemlerini hazrlamak, yrtmek, sonulandrmak ve onaylamakla grevli olanlar.

d) (c) ve () bentlerinde belirtilen ahslarn eleri ve nc dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayn hsmlar ile evlatlklar ve evlat edinenleri.

e) (c), () ve (d) bentlerinde belirtilenlerin ortaklar ile irketleri (bu kiilerin ynetim kurullarnda grevli bulunmadklar veya sermayesinin % 10 undan fazlasna sahip olmadklar anonim irketler hari).

f) Teekkl bnyesinde bulunan veya Teekkl ile ilgili her ne amala kurulmu olursa olsun vakf, dernek, birlik, sandk gibi kurulular ile bu kurulularn ortak olduklar irketler Teekkln ihalelerine katlamazlar.

g) hale konusu iin danmanlk hizmetlerini yapan ykleniciler bu iin ihalesine katlamazlar. Ayn ekilde, ihale konusu iin yklenicileri de o iin danmanlk hizmeti ihalelerine katlamazlar.

(2) Bu maddede saylan yasaklar, yasakllarn ortaklk ve ynetim ilikisi olan irketleri ile bu irketlerin sermayesinin yarsndan fazlasna sahip olduklar irketleri iin de geerlidir. Bu yasaklara ramen ihaleye katlan istekliler ihale d braklarak geici teminatlar gelir kaydedilir. Ayrca bu durumun, tekliflerin deerlendirmesi aamasnda tespit edilememesi halinde bunlardan biri zerine ihale yaplmsa, teminat gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

hale saatinden nce ihalenin iptal edilmesi

MADDE 39 (1) darenin gerekli grd veya ihale dokmannda yer alan belgelerde ihalenin yaplmasna engel olan ve dzeltilmesi mmkn bulunmayan hususlarn bulunduunun tespit edildii hallerde ihale saatinden nce ihale iptal edilebilir.

(2) Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildii isteklilere hemen ilan edilerek duyurulur. Bu aamaya kadar teklif vermi olanlara ve para karl artname alanlara bir yaz ile yeni artname alacaklara ise artname satlmayarak duyurulur. halenin iptal edilmesi halinde, verilmi olan btn teklifler reddedilmi saylr ve bu teklifler almakszn isteklilere iade edilir. halenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce dareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

(3) halenin iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri ve varsa eksiklikleri gzden geirilerek yeniden ihaleye klabilir.

(4) halenin iptal edilmesi halinde yatrlan artname bedeli iade edilmez.

Yasak fiil veya davranlar

MADDE 40 (1) halelerde aada belirtilen fiil veya davranlarda bulunmak yasaktr.

a) Hile, vaat, tehdit, nfuz kullanma, kar salama, anlama, irtikap, rvet suretiyle veya baka yollarla ihaleye ilikin ilemlere fesat kartrmak veya buna teebbs etmek.

b) steklileri tereddde drmek, katlm engellemek, isteklilere anlama teklifinde bulunmak veya tevik etmek, rekabeti veya ihale kararn etkileyecek davranlarda bulunmak.

c) Sahte belge veya sahte teminat dzenlemek, kullanmak veya bunlara teebbs etmek.

) Alternatif teklif verebilme halleri dnda, ihalelerde bir istekli tarafndan kendisi veya bakalar adna dorudan veya dolayl olarak, asaleten ya da vekleten birden fazla teklif vermek.

d) 38 inci maddeye gre ihaleye katlamayaca belirtildii halde ihaleye katlmak.

(2) Szlemenin uygulanmas srasnda aada belirtilen fiil veya davranlarda bulunmak yasaktr.

a) Hile, vaat, tehdit, nfuz kullanma, kar salama, anlama, irtikp, rvet suretiyle veya baka yollarla szlemeye ilikin ilemlere fesat kartrmak veya buna teebbs etmek.

b) Sahte belge dzenlemek, kullanmak veya bunlara teebbs etmek.

c) Szleme konusu iin yaplmas veya teslimi srasnda hileli malzeme, ara veya usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarna aykr, eksik, hatal veya kusurlu imalat yapmak.

) Taahhdn yerine getirirken Teekkle zarar vermek.

d) Bilgi ve deneyimini Teekkln zararna kullanmak veya Kamu hale Szlemeleri Kanununun 29 uncu maddesi hkmlerine aykr hareket etmek.

e) Mcbir sebepler dnda, ihale dokman ve szleme hkmlerine uygun olarak taahhdn yerine getirmemek.

f) Szlemenin, 71 inci madde hkmne aykr olarak devredilmesi veya devir alnmas.

(3) Bu yasak fiil veya davranlarda bulunanlar hakknda 41 inci, 42 nci ve 43 nc maddelerde belirtilen hkmler uygulanr.

halelere katlmaktan yasaklama

MADDE 41 (1) 40 nc maddenin birinci fkrasnda belirtilen yasak fiil veya davranlarda bulunanlar hakknda Kamu hale Kanununda belirtilen hkmler uygulanr.

(2) 40 nc maddenin ikinci fkrasnda belirtilen fiil veya davranlarda bulunduklar tespit edilenler hakknda fiil veya davranlarnn zelliine gre, bir yldan az olmamak zere iki yla kadar; Kamu hale Kanununun 2 nci ve 3 nc maddeleri ile istisna edilenler dhil btn kamu kurum ve kurulularnn ihalelerine katlmaktan yasaklama karar verilir. Katlma yasaklar, Teekkln ilgili olduu Bakanlk tarafndan verilir.

(3) Haklarnda yasaklama karar verilen tzel kiilerin ahs irketi olmas halinde irket ortaklarnn tamam hakknda, sermaye irketi olmas halinde ise sermayesinin yarsndan fazlasna sahip olan gerek veya tzel kii ortaklar hakknda birinci ve ikinci fkra hkmlerine gre yasaklama karar verilir. Haklarnda yasaklama karar verilenlerin gerek veya tzel kii olmas durumuna gre; ayrca bir ahs irketinde ortak olmalar halinde bu ahs irketi hakknda da, sermaye irketinde ortak olmalar halinde ise sermayesinin yarsndan fazlasna sahip olmalar kaydyla bu sermaye irketi hakknda da ayn ekilde yasaklama karar verilir.

(4) hale srasnda veya sonrasnda bu fiil veya davranlarda bulunduklar tespit edilenler, darece o ihaleye itirak ettirilmeyecekleri gibi yasaklama kararnn yrrle girdii tarihe kadar ayn dare tarafndan yaplacak sonraki ihalelere de itirak ettirilmezler.

(5) Yasaklama kararlar, yasaklamay gerektiren fiil veya davrann tespit edildii tarihi izleyen en ge krk be gn iinde verilir. Verilen bu karar Resm Gazetede yaymlanmak zere en ge on be gn iinde Babakanla gnderilir.

(6) haleyi yapan veya szlemeyi uygulayan dare, ihalelere katlmaktan yasaklamay gerektirir bir durumla karlatklar takdirde, gereini yapmakla ykmldr.

stekliler ve yklenicilerin ceza sorumluluu

MADDE 42 (1) Taahht tamamlandktan ve kabul ilemi yapldktan sonra tespit edilmi olsa dahi, 40 nc maddede belirtilen fiil veya davranlardan Trk Ceza Kanununa gre su tekil eden fiil veya davranlarda bulunan gerek veya tzel kiiler ile o iteki ortak veya vekilleri hakknda Cumhuriyet Savclna su duyurusunda bulunulur. Hkm olunacak cezann yan sra, darece 41 inci maddeye gre verilen yasaklama kararnn biti tarihini izleyen gnden itibaren uygulanmak artyla bir yldan az olmamak zere yla kadar Kamu hale Kanunu kapsamnda yer alan btn kamu kurum ve kurulularnn ihalelerine katlmaktan mahkeme kararyla 41 inci maddenin nc fkrasnda saylanlarla birlikte yasaklanrlar.

(2) Bu Ynetmelik kapsamnda yaplan ihalelerden dolay haklarnda birinci fkra gereince ceza kovuturmas yaplarak kamu davas almasna karar verilenler ve 41 inci maddenin ikinci fkrasnda saylanlar yarglama sonuna kadar Teekkln ihalelerine katlamaz.

(3) Mahkeme karar ile yasaklananlar ve ceza hkmolunanlar, Cumhuriyet Savclklarnca sicillerine ilenmek zere Kamu hale Kurumuna, meslek sicillerine ilenmek zere de ilgili meslek odalarna bildirilir.

Grevlilerin sorumluluu

MADDE 43 (1) hale yetkilisi ile ihale komisyonlarnn bakan ve yeleri ile ihale ilemlerinden szleme yaplmasna kadar ihale srecindeki her aamada grev alan dier ilgililer; ile szlemenin uygulanmas srasnda grev alan muayene ve kabul komisyonlarnn bakan ve yeleri ile ihtiyacn karlanmas srecindeki her aamada grev alan dier ilgililerin 40 nc maddede belirtilen fiil veya davranlarda bulunduklarnn, grevlerini kanuni gereklere uygun veya tarafszlkla yapmadklarnn, taraflardan birinin zararna yol aacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunduklarnn tespiti halinde, haklarnda ilgili mevzuat gereince disiplin cezas uygulanr.

(2) Ayrca, fiil veya davranlarnn zelliine gre haklarnda Kamu hale Kanununun 60 nc maddesi gereince ceza kovuturmas da yaplr ve hkmolunacak ceza ile birlikte taraflarn uradklar zarar ve ziyan genel hkmlere gre kendilerine tazmin ettirilir. Kamu hale Kanuna aykr fiil veya davranlardan dolay hkm giyen Teekkl grevlileri, Kamu hale Kanunu kapsamna giren ilerde grevlendirilemezler.

(3) Kamu hale Kanununun 60 nc maddesi gereince; Kamu hale Kanunu kapsamna giren ilerden dolay yarg organlarnca herhangi bir ceza verilmi olanlar, Kamu hale Kanunu kapsamna giren btn kamu kurum ve kurulularnca Kamu hale Kanununun ve ilgili dier mevzuatn uygulanmas ile grevli ve yetkili kadrolara atanamaz ve grev alamazlar.

Bilgi ve belgeleri aklama yasa

MADDE 44 (1) Bu Ynetmeliin uygulanmasnda grevliler ile danmanlk hizmeti sunanlar; ihale sreci ile ilgili btn ilemlere, isteklilerin i ve ilemleri ile tekliflerin teknik ve mali ynlerine ilikin olarak gizli kalmas gereken bilgi ve belgelerle iin yaklak maliyetini ifa edemezler, kendilerinin veya nc ahslarn yararna kullanamazlar. Aksine hareket edenler hakknda ilgisine gre 41 ve 43 nc maddelerde belirtilen meyyideler uygulanr.

Teekklce uyulmas gereken dier kurallar

MADDE 45 (1) Kamu hale Kanununun kapsamndaki Teekklce mal veya hizmet almlar iin ihaleye klmadan nce aada belirtilen hususlara uyulmas zorunludur.

a) Yatrm projelerinin planlanan srede tamamlanarak ekonomiye kazandrlabilmesi amacyla, birden fazla yl kapsayan ilerde ihaleye klabilmesi iin, iin sresine uygun olarak yllar itibariyle denein btelerinde bulunmasn salamak zere programlamann yaplm olmas zorunludur. lk yl iin ngrlen denek proje maliyetinin % 10 undan az olamaz ve balangta daha sonraki yllar iin programlanm olan denek dilimleri sonraki yllarda azaltlamaz.

b) ngrlen deneklerin kullanlmasna imkn verecek sre dikkate alnarak, Teekklce ihalelerin zamannda yaplmas, birden fazla yl kapsayan ve doal afetler ile can veya mal kayb tehlikesi nedeniyle yaplmas gerekenler hari yatrm nitelii olan ilerde ihalenin uygun zamanda sonulandrlmas esastr. Ertesi mali ylda gerekletirilecek sreklilik arz eden mal ve hizmet almlar iin bir nceki mali yl sona ermeden ihaleye klabilir.

c) Teekklce kanun, tzk ve ynetmeliklere gre istihdam edilen personelin yeterli nitelik veya sayda olmamas halinde, ihale yetkilisinin onay alnmak kaydyla bu Ynetmelikte belirtilen hizmetler iin ihaleye klabilir.

) hale dokman hazrlanmadan ilan yaplamaz. lan srelerinin hesaplanmasnda ilann yaymland gn dikkate alnr, ihale gn veya son bavuru gn dikkate alnmaz. 34 nc maddede belirtilen ilan srelerine uyulmak zere, ilan yaplmasna kadar geecek sre de gz nne alnarak ilan yaplacak yerlere yeterli sre ncesinde ilan metinlerinin gnderilmesi zorunludur.

d) hale iin tespit olunan tarih tatil gnne rastlamsa ihale, tekrar ilana gerek kalmakszn tatili takip eden ilk i gnnde ayn yer ve saatte yaplr ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. hale saati alma saati dikkate alnarak tespit edilir. landan sonra alma saati deise de ihale ilan edilen saatte yaplr.

e) Kamu hale Kanunu ve 21 inci ve 22 nci maddelerdeki parasal limitler dhilinde yaplacak harcamalarn yllk toplam, Teekkl btesine bu amala konulacak deneklerin %10 unu Kamu hale Kurulunun uygun gr olmadka aamaz.

hale dokmannda deiiklik veya aklama yaplmas

MADDE 46 (1) lan yapldktan sonra ihale dokmannda deiiklik yaplmamas esastr. Ancak deiiklik yaplmas zorunlu olursa, bunu gerektiren sebepler gerekeleri ile birlikte bir tutanakla tespit edilerek yaplmas istenilen deiiklikler deiiklii talep eden nite tarafndan sz konusu deiiklikle ilgili zeyilname hazrlanr, ihale yetkilisinden onay alnarak yaplan onayl deiiklii gn iinde artname satn alan ve alacaklara duyurulmas iin ihaleyi yapan niteye intikal ettirilir.

(2) Zeyilname ile yaplan deiiklikler nedeniyle tekliflerin hazrlanabilmesi iin ek sreye ihtiya duyulmas halinde, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak zere en fazla yirmi takvim gn zeyilname ile ertelenebilir. Erteleme karar ilan edilir. Zeyilname dzenlenmesi halinde, teklifini bu dzenlemeden nce vermi olan isteklilere tekliflerini geri ekerek, yeniden teklif verme imkn salanr.

(3) Ayrca, istekliler tekliflerini hazrlarken ihale dokmannda aklanmasna ihtiya duyulan hususlarla ilgili olarak son teklif verme gnnden be gn ncesine kadar yazl aklama talep edebilir. Bu talebin darece uygun grlmesi halinde yaplacak aklama, ihale dokman alan btn isteklilere son teklif verme gnnden gn ncesinden bilgi sahibi olmalarn temin edecek ekilde ve aklama talebinde bulunan istekli belirtilmeksizin yazl olarak gnderilir.

Tekliflerin hazrlanmas ve sunulmas

MADDE 47 (1) Teklif mektubu ve geici teminat da dhil olmak zere ihaleye katlabilme art olarak istenilen btn belgeler bir zarfa konulur. Zarfn zerine isteklinin ad, soyad veya ticaret unvan, tebligata esas ak adresi, teklifin hangi ie ait olduu ve ihaleyi yapan satnalma organnn ak adresi yazlr. Zarfn yaptrlan yeri istekli tarafndan imzalanr ve mhrlenir.

(2) Teklif mektuplar yazl ve imzal olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokmannn tamamen okunup kabul edildiinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yaz ile birbirine uygun olarak aka yazlmas (farkl durumlarda yazl olan esas alnr), zerinde kaznt, silinti, dzeltme bulunmamas ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvan yazlmak suretiyle yetkili kiilerce imzalanm olmas gerekir.

(3) hale dokmannda alternatif teklif verilebileceine dair hkm bulunmas halinde, alternatif teklifler de ayn ekilde hazrlanarak sunulur.

(4) Teklifler, ihale dokmannda belirtilen ihale saatine kadar sra numaral alndlar karlnda belirtilen adrese verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve almakszn iade edilir. Teklifler iadeli taahhtl olarak da gnderilebilir. Posta ile gnderilecek tekliflerin ihale dokmannda belirtilen ihale saatine kadar ulamas gerekir. Postadaki gecikme nedeniyle ileme konulmayacak olan tekliflerin aln zaman bir tutanakla tespit edilir.

(5) Verilen teklifler, zeyilname dzenlenmesi hali hari, herhangi bir sebeple geri alnamaz.

Tekliflerin geerlilik sresi

MADDE 48 (1) Tekliflerin geerlilik sresi ihale dokmannda belirtilir. htiya duyulmas halinde bu sre, teklif ve szleme koullar deitirilmemek ve isteklinin kabul kaydyla, en fazla ihale dokmannda belirtilen teklif geerlilik sresi kadar uzatlabilir.

Geici teminat ve teminat olarak kabul edilecek deerler

MADDE 49 (1) hale yoluyla yaplacak mal ve hizmet almlarnda, teklif edilen bedelin % 3nden az olmamak zere geici teminat alnr.

(2) Teminat olarak kabul edilecek deerler aada gsterilmitir.

a) Tedavldeki Trk Paras veya teklifindeki yabanc para birimi zerinden nakit para.

b) Bankalar ve bankaclk yetkisine haiz zel finans kurulular tarafndan verilen teminat mektuplar.

c) Hazine Mstearlnca ihra edilen Devlet Borlanma Senetleri ve bu senetler yerine dzenlenen belgeler.

) lgili mevzuata gre Trkiyede faaliyette bulunmasna izin verilen yabanc bankalarn dzenleyecekleri teminat mektuplar.

d) Trkiye dnda faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kurulularnn kontrgarantisi zerine Trkiyede faaliyette bulunan bankalarn veya bankaclk yetkisini haiz zel finans kurulularnn dzenleyecekleri teminat mektuplar.

(3) kinci fkrann (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine dzenlenen belgelerden nominal deere faiz dhil edilerek ihra edilenler, anaparaya tekabl eden sat deeri zerinden teminat olarak kabul edilir.

(4) D almlarda geici veya kesin teminatn bir Trk bankasndan alnmas yeterlidir.

(5) Teminatlar, teminat olarak kabul edilen dier deerlerle deitirilebilir.

(6) Her ne suretle olursa olsun, darece alnan teminatlar haczedilemez ve zerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Teminat mektuplar

MADDE 50 (1) Tekliflerin geerlilik sresinden en az otuz gn fazla sreli olmak kaydyla, geici teminat mektuplarnda sre belirtilir. Teklif geerlilik sresinin uzatlmas halinde, geici teminat mektuplarnn sresi de ayn sre ile uzatlr. Kesin teminat mektuplarnn sresi ihale konusu iin biti tarihi dikkate alnmak suretiyle Teekkl tarafndan belirlenir.

(2) hale zerinde kalan ve ekonomik adan en avantajl ikinci teklif sahibi isteklilere ait teminat mektuplar ihaleden sonra bir yaz ile Merkezde Mali ler ve Finans Ynetimi Dairesi Bakanlna, Tara Tekilatnda ise muhasebe birimine gnderilir. Dier isteklilere ait teminatlar ise istemeleri halinde fotokopilerinin arkasna alnd imzas alnarak firma yetkililerine hemen iade edilir, alnmayanlar ise bir yaz ekinde ilgili bankasna gnderilir. Szleme imzalanmas halinde, ihale zerinde kalan istekli ve ekonomik adan en avantajl ikinci teklif sahibine ait geici teminat iade edilir.

steklilerin ihale d braklmas

MADDE 51 (1) Aada belirtilen durumlardaki istekliler ihale d braklr.

a) flas eden, tasfiye halinde olan, ileri mahkeme tarafndan yrtlen, konkordato ilan eden, ilerini askya alan, kendi lkesindeki mevzuat hkmlerine gre benzer durumda olan.

b) flas ilan edilen, zorunlu tasfiye karar verilen, alacakllara kar borlarndan dolay mahkeme idaresi altnda bulunan veya kendi lkesindeki mevzuat hkmlerine gre benzer bir durumda olan.

c) Trkiye'nin veya kendi lkesinin mevzuat hkmleri uyarnca kesinlemi sosyal gvenlik prim borcu olan.

) Trkiye'nin veya kendi lkesinin ilgili mevzuat hkmleri uyarnca kesinlemi vergi borcu olan.

d) hale tarihinden nceki be yl iinde, mesleki faaliyetlerinden dolay yarg kararyla hkm giyen.

e) hale tarihinden nceki be yl iinde, Teekkle yapt iler srasnda i veya meslek ahlakna aykr faaliyetlerde bulunduu Teekkl tarafndan ispat edilen.

f) hale tarihi itibariyle, ilgili mevzuat gerei kaytl olduu oda tarafndan mesleki faaliyetten men edilmi olan.

g) hale dokmanlarnda belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanltc bilgi veya sahte belge verdii tespit edilen.

) 38 inci madde ve Kamu hale Kanununun 11 inci maddesine gre ihaleye katlamayaca belirtildii halde ihaleye katlan.

h) 40 nc madde ve Kamu hale Kanununun 17 nci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranlarda bulunduklar tespit edilen.

ALTINCI BLM

Tekliflerin Deerlendirilmesi ve halenin Szlemeye Balanmas

Tekliflerin alnmas ve almas

MADDE 52 (1) Teklifler, ihale dokmannda belirtilen son teklif verme gn ve saatine kadar ilanda ve ihale dokmannda belirtilen haberleme birimine verilir. Haberleme birimlerince alnan teklif zarflar satnalma ve ihale komisyonlarnn sekretaryasn yrten birimlere teslim edilir. Satn alma ve ihale komisyonunca, ihale dokmannda belirtilen gn ve saatte ka teklif verilmi olduu bir tutanakla tespit edilerek hazr bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye balanr. hale komisyonu teklif zarflarn aln srasna gre inceler. 47 nci madde hk