Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

 

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü

Personel Yönetmeliği

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

                Amaç

 

                Madde 1- Bu  Yönetmelik  657  sayılı  Kanun  ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinin personel rejimini düzenleyen mevzuat hükümleri çerçevesinde Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü personelinin (2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkındaki Kanun ile buna ait Yönetmelik hükümleri saklı  kalmak  kaydıyla) işe alınmalarını, niteliklerini, atanma, yer değiştirme, hak ve yükümlülükleriyle diğer özlük  haklarını  düzenlemek  amacıyla hazırlanmıştır.

 

                Dayanak ve Kapsam

 

                Madde 2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 233 ve 399 sayılı  Kamu  İktisadi Teşebbüsleri  Hakkında  Kanun Hükmünde Kararnameler  ve Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Ana Statüsü  hükümlerine  dayanılarak  hazırlanan  bu   Yönetmelik Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra teşkilatında istihdam edilen ve İş Kanunu  kapsamı  dışında kalan personel hakkında uygulanır.

 

                Tanımlar

 

                Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;

 

                a) Şirket                         :Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü,                                          Merkez ve Taşra Teşkilatını,

 

                b) Personel                     : Kadrolu ve Sözleşmeli olarak çalışanları,

 

                1) Kadrolu   Personel  : 657 sayılı Kanuna tabi olarak çalışanlar ile 399 sayılı Kanun Hükmünde  Kararnamenin 3 üncü maddesinin 3771 sayılı Kanunla değiştirilen (b) bendinde tanımı yapılan personeli,

 

                2) Sözleşmeli Personel: 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendinde tanımı yapılan ve anılan KHK hükümlerine göre çalışan personeli,

 

                ifade eder.

 

                Personel Politikası ve Esasları

 

                Madde 4- Personel politikası Şirket hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülebilmesi için personelin seçiminde, görevlendirilmesinde, eğitiminde, istihdam şekil ve şartlarının tayininde uygulanacak yöntemi ifade eder.

 

                Şirket personel politikası Genel Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulunca tespit edilir.

                Şirketin  personel  politikasının  genel   esasları   aşağıda  belirtilmiştir.

 

               

-2-

 

a) Görevin özelliğine uygun vasıftaki personelin seçimini ve görevlendirilmesini gerçekleştirmek  ve işin gereğine göre eğitmek,

 

                b) Personelin yaratıcılığının, girişimciliğinin, başarı ve çabasının  maddi  ve  manevi olarak  değerlendirilmesini  teşvik etmek,

 

                c) Personeli verimlilik ve karlılık ilkelerine bağlı olarak maliyet bilinci içinde çalıştırmak,

 

                d) Personeli, kendilerini ilgilendiren konularda zamanında haberdar etmek, görüş ve fikirlerini yönetime kolaylıkla bildirmelerini sağlamak amacıyla haberleşme usul ve imkanlarını geliştirmek,

 

                e) Personelin Şirkete bağlılığını arttırmak, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak, görev, çalışma ve faaliyetlerini desteklemek, sosyal hizmet ve yardımlardan bütün personelin eşit ölçülerde faydalanmalarını sağlamak  suretiyle verimi arttırmak ve Şirkette çalışmayı özendirici hale getirmek,

 

                f) Atanması Şirkete ait, üst görev yerlerine öncelikle  bünye içinden atama yapmak.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Personel İhtiyacının Tespiti

 

                Kadro ve Pozisyonların Tespiti

 

                Madde 5- Şirkette 657 sayılı Kanun  ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinin personel rejimini düzenleyen mevzuat hükümleri ile belirlenen mercilerce tespit edilen kadro ve pozisyonların dışında personel çalıştırılamaz.

 

                İş programlarının hazırlanması sırasında veya ihtiyaç halinde yıl içinde mevcut personel kadrolarının unvan, derece ve sayıları ile pozisyonlarda tahvil, ihdas veya iptal  gibi değişikliklerin gerekmesi halinde keyfiyet diğer birimlerin görüşü de alınmak suretiyle İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca Genel Müdürlüğe teklif edilir.Yönetim  Kurulunun onayı alındıktan sonra gerekli karar istihsalini teminen ilgili mercilere başvurulur.

 

                İş Özellikleri

 

                Madde 6- Her kadro  için  bu  kadroya  atanacak  kişilerde  bu Yönetmeliğe  göre  aranan genel şartlara ek olarak aranılacak nitelikler ve iş özellikleri yazılı olarak tespit edilir.

 

                İşgücü İhtiyacının Planlanması

 

                Madde 7- Personel ihtiyacının karşılanmasına esas olmak üzere İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından her yıl ilgili  birimlerle işbirliği  yapılarak  hizmet  gruplarının özellikleri göz önünde tutulmak suretiyle gelecek yılların işgücü ihtiyacı  hakkında nitelik  ve  sayı bakımından varsa norm kadro esas alınır, norm kadro yoksa sistemli tahminler yapılır ve bu ihtiyacın Şirket içinden veya dışından hangi kaynaklardan  nasıl sağlanacağı bir plana bağlanır.

 

                İşgücü planlaması için  gerektiğinde  ihtisas  kuruluşlarıyla işbirliğine gidilebilir.

-3-

 

                Kadro ve Pozisyon İhtiyacının Kontrolü

 

                Madde 8- İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, ilgili  birimlerle işbirliği yaparak hazırlayacağı plan gereğince, Şirketin kadro ve pozisyon ihtiyacını devamlı ve sistemli bir şekilde takip eder.

 

Kadro ve pozisyon ihtiyacının kontrolünde iş analizi, iş ölçümlemesi gibi iş basitleştirilmesi tekniklerinden yararlanılır.

 

                İşgücü Planlaması

 

                Madde 9- İşgücü planının hazırlanmasında;

 

                a) Şirketin faaliyet alanının gelecek yıllarda genişleme yada daralma yönünden alması muhtemel yeni şekil,

 

                b) Şirketin mevcut bünyesinin ortaya çıkacak yeni ihtiyaçları karşılayıp karşılamayacağı,

 

                c) Teknik, ekonomik ve sosyal gelişmelerin Şirketin teknik, mesleki ve idari personel ihtiyacında  gelecek  yıllarda  meydana gelmesi muhtemel değişiklikler,

 

                d) Gelecek yıllarda, emeklilik, görevden çekilme gibi çeşitli nedenlerle boşalacak kadrolar,

 

                e) İhtiyacın karşılanması için Şirkette ne gibi bir eğitim ve yetiştirme faaliyetine ihtiyaç olduğu, hususları göz önünde bulundurulur.

 

                İşgücü Planının Uygulanması

 

                Madde 10-Yukarıdaki esaslara göre hazırlanan planlar Genel Müdürlüğün  takdirine sunulur.Genel  Müdürlükçe  uygun  görülen planlar gerekli  karar alınmak üzere Yönetim Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İşe Alma

 

 

                İşe Almada Aranılacak Genel Şartlar

 

                Madde 11- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede tespit edilen genel şartların yanı sıra;

 

                a) İlk hizmete girişte 18 yaşını tamamlamak, 30 yaşından büyük olmamak, (lisans düzeyinde yüksek öğrenim görmüş olmak koşulu ile teknik, genel idare, avukatlık ve sağlıkla ilgili hizmet gruplarında ilk defa işe alınacaklar için 35 yaşını aşmamış olmak.)

 

b) Diğer resmi kurum ve teşekküllere mecburi hizmetle yükümlü bulunmamak veya mecburi hizmet borcunu ödemeyi kabul etmiş olmak,

 

                c) Daha önce çalıştığı işyerinden disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak,

-4-

 

 

                d) Haklarında güvenlik soruşturması yapılması gereken personelin güvenlik soruşturması sonuçları olumlu olmak,

 

                İşe Alınacaklarda Aranılacak Özel Şartlar

 

                Madde 12- Özel şartlar, hizmet gruplarına alınacak sözleşmelilerde görev ve hizmetin niteliği dikkate alınarak genel şartlara ilaveten aranılacak şartlar olup, bu şartlar hizmet grubunun öngördüğü öğretim ve eğitim kurumlarıyla bunların ilgili bölümleri, lisan bilgisi, iş tecrübesi, mesleki ehliyet, kurs oda kaydı ve benzeri belgeler, Şirket işyerleri ve hizmetlerinin gerektirdiği diğer şart ve tercihlerdir.

 

İşe Alınacaklardan İstenecek Belgeler

 

                Madde  13- Şirkette  ilk defa hizmete alınacaklardan aşağıdaki belgeler istenir.

 

                a) (Değişik:RG 31/07/2009-27305) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

 

                b) (Değişik:RG 31/07/2009-27305) Sabıka kaydına ilişkin yazılı beyanı,

 

                c) (Değişik:RG 31/07/2009-27305) Öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği,

 

                d) Gerekli sayıda 4,5x6 cm. ölçüsünde fotoğraf,

 

                e) (Değişik:RG 31/07/2009-27305) Erkek adayların askerlik ile ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

 

                f) (Değişik:RG 31/07/2009-27305) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu bulunmadığına dair yazılı beyanı, 

 

                g) 19/4/1990 tarih, 3628  sayılı Kanuna uygun olarak doldurulmuş Mal Bildirim Beyannamesi,

 

                h) İhtisas ve meslek sahibi olanlardan kanun gereği  alınması gereken belgeler,

 

                ı) Daha önce resmi ve özel yerlerde çalışmış ise bu durumları gösterir belgeler, (hizmet belgesi ve bonservis gibi),

 

                j) Yukarıda sayılan belgeler dışında görev  alacağı  kadronun özelliklerine  uygun  olarak Şirketçe  istenilmesi  yararlı  ve gerekli görülen diğer belgeler.

 

                Atamaya esas belgeler dışında atamayı takiben personelden; Aile Yardımı ve   Ölüm Yardımı  Beyannamesi, Tedavi Yardım Beyannamesi, İkametgah İlmühaberi ayrıca alınır.

 

                Sınavlar

 

Madde 14 – Şirkete ilk defa işe alınacaklar için 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

-5-

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yer ve Görev Değiştirme

 

 

            Yer ve Görev Değiştirme Suretiyle Atama

 

                Madde 15- Şirket hizmetinin verimliliğinin artırılması esasından hareketle, işgücü ihtiyacındaki gelişme ve değişiklikleri karşılamak ve etkin bir yönetim için personelin isteği üzerine veya hizmetin gereği olarak aynı veya başka bir yerdeki diğer bir kadroya veya pozisyona atanmasıdır.

 

                Yer ve Görev Değiştirmede Ortak İlkeler

 

                Madde 16- Şirket personelinin yer ve görev değiştirme suretiyle yapılacak atamalarında esas olacak ilkeler:

 

                a) Atamalarda hizmet gerekleri ve kadro imkanlarının dikkate  alınmasını,

 

b) İşgücü  ihtiyacında meydana gelen değişmelerin karşılanmasını,

 

                c)  Yeni  işe  alınan  personelin  Şirket  içinde  çeşitli görevlerde denendikten sonra kabiliyetlerine en uygun olan  işe verilmelerini,

 

                d) Atamalarda ailenin muhafazasına özen göstermek bakımından sağlık, eş ve öğrenim durumu gibi özürlerin  değerlendirilmesini,

 

                sağlamaktır.

 

                Yer ve Görev Değiştirme Suretiyle Atama Yapılacak Haller

 

                Madde  17- Personelin  görev  yerleri  veya görev yerleriyle birlikte görev unvanları şu hallerin  gerçekleşmesinde  atamaları yapılarak değiştirilebilir;

               

                a) Hizmet gereği,

 

                b) Personelin özrüne dayalı atama isteği,

 

c)  Genel hayatı etkileyen savaş, sıkıyönetim, olağanüstü hal ilanı ve doğal afet gibi hallerin bulunması.

 

                İlk hizmete giriş yerinde veya halen bulunduğu işyerinde 2 yıl çalışmayan personel sağlık, eş ve öğrenim durumu gibi özürlerinin dışında isteğe bağlı nakil talebinde bulunamaz.

 

                Yapılacak atamalarda 19/4/1983 tarihli ve 1983/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atamalarına İlişkin Yönetmelik esasları dikkate alınır.

 

 

-6-

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Disiplin Cezaları

               

 

Disiplin Cezaları

 

                Madde 18- Şirket hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla  görevleri  ile  ilgili  kusurlu hareketleri  görülen,  işyerinde  veya  dışında  Şirketle  ilgili mevzuata aykırı davranışlarda bulunan Kanun, Tüzük,  Yönetmelik, Genelge ve diğer düzenlemelerle  belirtilen  ödevleri  yerine getirmeyen,  uyulması  zorunlu  kılınan  hususlara uymayan  veya  yasaklanan işleri yapan personele 657 sayılı Kanunu, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanun ile buna ait Yönetmeliğin disiplin hükümleri uygulanır.

 

Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amir ve Kurullar

 

                Madde  19- Disiplin ve soruşturma işlerinde kanunlarla verilen görevleri yapmak üzere Genel Müdürlükte bir Yüksek Disiplin Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu bulunur.

 

                Disiplin cezası  vermeye  yetkili  amir ve kurullar, çıkarılan ayrı bir Yönetmelikle düzenlenir.

 

                Disiplin Amirleri ve Disiplin Kurullarının Görevleri

 

                Madde 20- Uyarma, Kınama ve Aylıktan Kesme cezaları Disiplin Amirleri tarafından; Kademe İlerlemesinin Durdurulması cezası Merkez Disiplin Kurulu kararı alındıktan sonra atamaya yetkili amir tarafından verilir.

 

Şirketle İlişiğinin Kesilmesi cezası Yüksek Disiplin Kurulu kararı ile verilir.

 

Disiplin Kurullarının ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur. Cezayı, kabul veya reddeder. Ret halinde atamaya yetkili amirler 15 gün içinde başka bir disiplin cezası vermekte serbesttirler.

 

Teftiş Kurulu Başkanlığınca düzenlenen Soruşturma Raporlarının ilgili disiplin kuruluna intikalinden itibaren ilgilinin tabi olduğu personel rejimi çerçevesinde mer’i mevzuatta belirtilen süre içinde karar verilir.  

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

 

                Yönetmelikte Belirtilmeyen Hususlar

 

                Madde  21- Bu  Yönetmelikte  hüküm bulunmayan hallerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ile Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

 

-7-

 

 

Yürürlük

 

                Madde 22- Bu  Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

                Yürütme

 

                Madde 23- Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürü yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resmi Gazetede Yayım Tarihi / Sayısı: 15.02.2004/25374

 

 

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmi Gazete’nin

                        Tarihi                                                           Sayısı

15/02/2004

      25374

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Resmi Gazete

                       Tarihi                                                            Sayısı

1

31/07/2009

27305