İstihdam Şekilleri

Teşekkülümüzde üç ana istihdam şekli bulunmakta olup bunlar memurlar, sözleşmeli personel ve işçilerdir.

Teşekkülümüzde  genel idare esaslarına göre yürütülmekte olan asli ve sürekli görevler I sayılı cetvele tabi memur statüsündeki personel tarafından yerine getirilmektedir.  Bu personele 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.

Sözleşmeli personel ise teşekkülümüzün  genel idare esasları dışında yürütmekte olduğu hizmetlerde 399 sayılı K.H.K çerçevesinde akdedilecek bir sözleşme ile çalıştırılan ve işçi statüsünde olmayan personeldir. Bu personele öncelikle  399 sayılı K.H.K  hükümleri uygulanmakta olup kararnamede hüküm bulunmayan hallerde Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınmak kaydıyla  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili hükümleri  uygulanır.

Bu iki gruplandırmanın dışında yer alan üçüncü istihdam şekli ise 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde çalışan işçi  personeldir. Sendika üyesi olan işçi personelin mali ve sosyal hakları, çalışma şartları ile özlük işlemleri 2 yıllık dönemler itibariyle Kamu-İş Sendikası ile Tes-İş Sendikası arasında bağıtlanan İşletme Toplu İş Sözleşmeleri ile belirlenir.  Sendika üyesi olmayan (Kapsamdışı) işçi personelin mali ve sosyal hakları ise  “Kapsam Dışı Statüde Belirli ve Belirsiz Süreli Hizmet Sözleşmesi İle Görev Yapan İşçilerin Çalışma Esasları” ile belirlenmiştir.