TEİAŞ FAALİYET RAPORU 2005

İÇİNDEKİLER

 

Kuruluşumuz

Organigram

2005 Sonuçları

Yılın Özeti

Yatırımlarımız

Türkiye Elektrik Enerjisi Kurulu Gücü

Türkiye Elektrik Enerjisi Üretimi

Elektrik Enerjisi Üretimindeki Primer Kaynaklarımız

Türkiye Brüt Elektrik Enerjisi Talebi

İletim Tesislerimiz

Enterkoneksiyonlar

Personel Durumu ve Eğitim Faaliyetleri

Mali Durum (Bilanço / Gelir Tablosu) 

İştiraklerimiz

 

 

 

 

KURULUŞUMUZ

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi, 08.06.1984 yılında çıkarılan 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve değişiklikleri ile 22.01.1990 tarih ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak çıkarılan,05.02.2001 tarih,2001/2026 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu çerçevesinde faaliyette bulunmak üzere Devletin genel ekonomi politikasına uygun olarak elektrik enerjisinin iletim hizmetlerini yürütmek amacıyla kurulan bir İktisadi Devlet Teşekkülüdür.

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi, Yüksek Planlama Kurulu’nun 11.06.2001 tarih, 2001/T-19 sayılı kararı ile onaylanan Ana Statüsü uyarınca Ankara’da bulunan bir merkez teşkilatı ve merkeze bağlı şebeke işletme ve tesis grup müdürlükleri gibi taşra teşkilatından oluşan bir organizasyon yapısı içinde Yönetim Kurulu’nun 19.09.2001 tarihinde oluşmasına bağlı olarak 01.10.2001 tarihi itibariyle faaliyetlerine başlamıştır.

TEİAŞ; 13.03.2003 tarihinde Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan aldığı “İletim Lisansı” çerçevesinde yeni piyasa yapısına uygun olarak merkez birimleri ve yurt sathına yayılmış proje, tesis, kontrollük, işletme, bakım ve yük tevzi üniteleriyle faaliyetlerini sürdürmektedir.

Tek İletim Lisansı sahibi olan TEİAŞ’ın görevi genel olarak 400 ve 154 kV gerilim seviyelerindeki Türkiye İletim Tesislerinin planlanması, tesisi ve işletilmesi ile mevcut tesislerin bakımını yapmaktır. Ayrıca, bu sistemin serbest elektrik piyasası kurallarına göre kullanıcılara kaliteli ve sürekli bir enerji arzı sağlayacak şekilde işletilmesi, iletim bağlantı ve sistem kullanım tarifelerinin hazırlanması, Şebeke Yönetmeliğine uyumun izlenmesi, gerçek zamanlı sistem güvenilirliğinin izlenmesi, yük dağıtım ve frekans kontrolünün gerçekleştirilmesi, Uluslararası enterkonneksiyon faaliyetleri, dağıtım şirketlerinin talep tahminlerine dayanan bir üretim kapasite projeksiyonunun hazırlanması, dengeleme ve uzlaştırma mekanizmasının yürütülmesi de TEİAŞ’ın görevleri içindedir.

Şirketimizce hazırlanan ve web sitemizde de yayımlanan Türkiye Elektrik Enerjisi 10 Yıllık Üretim Kapasite Projeksiyonu (2006–2015) Raporunda, ülkemizin elektrik enerjisi sektörü ile ilgili genel bilgi, arz–talep durumu, 10 Yıllık İletim Sistemi Gelişim Raporunda iletim sisteminin mevcut durumu yer almaktadır.

Ülkemizde Enterkonnekte Elektrik Sistemi, 1adet Milli, 9 adet Bölgesel Yük Tevzi Merkezleri tarafından işletilmektedir.

Enterkonnekte Elektrik Sistemi; santrallar, iletim hatları, iletim trafo merkezleri ve dağıtım sisteminden oluşmaktadır. Milli Yük Tevzi Merkezi, ulusal üretim ve iletim sisteminin güvenliğini ve arz kalitesini koruyarak işletilmesinde en önemli işlevi görmektedir.

 

ORGANİGRAM

 

 

 

 

 

2005 SONUÇLARI

 

 

YILIN ÖZETİ

 1. 2005 yılı Yatırım harcamalarında programa göre, % 69,2 gerçekleşme sağlanmıştır. Gerçekleşen yatırım harcamalarının % 74’ü iletim tesisleri, % 26’sı da diğer tesisler için yapılmıştır.

 1. Ülkemizin elektrik enerjisi üretim sektörünün mevcut durumu ile inşa halinde ve lisans almış santrallar dikkate alındığında arz-talep dengesinin durumu “Elektrik Enerjisi 10 Yıllık Üretim Kapasite Projeksiyonu (2005-2014)” raporunda yayımlanmıştır.

 1. Artan talep ihtiyacı karşısında arz güvenilirliğinin sağlanması için üretim sistemine ilave edilmesi gereken yeni kapasite ihtiyacının tespit edilmesi görevi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Kuruluşumuza verilmiş olup yapılan çalışmanın sonuçları “Türkiye Elektrik Enerjisi Üretim Planlama Çalışması (2005-2020)” raporunda yayımlanmıştır.

 2. 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu gereği enterkonnekte sistemi kullanan ya da kullanmak üzere başvuran tüm iletim sistemi kullanıcıları ile imzalanması gereken Bağlantı ve Sistem Kullanım Anlaşmaları imzalanma çalışmaları sürdürülmüştür.

 1. Bağlantı anlaşmaları: uygulamadaki sıkıntıları gidermek ve daha etkin bir kullanım sağlamak amacıyla ilgili birimlerin görüşleri alınarak revize edilerek uygulamaya konulmuştur. Özellikle kullanıcıların lisanslarına göre bağlantı şekillerini yansıtabilecek ayrı sayfalar tasarlanmıştır.

2005 yılı içerisinde; 4628 sayılı yasa gereği elektrik piyasasında faaliyet gösterecek kullanıcılar için toplam 59 adet bağlantı anlaşması imzalanmıştır. Bunlardan

26’sı üretim şirketi,

3’ü otoprodüktör

10’u otoprodüktör grubu

20’si serbest tüketici ile yapılan  bağlantı anlaşmalarıdır.

2005 sonu itibariyle toplam 281adet bağlantı anlaşması imzalanmıştır.

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği 38. maddesi uyarınca imzalanan Bağlantı ve Sistem Kullanım Anlaşmaları çerçevesinde Teşekkülümüz adına sistem kullanıcısına yaptırılacak olan iletim sistemi genişleme yatırımları için Yönetim Kurulumuzun onayı ile yürürlüğe giren 2004  yılı birim Fiyat Kitabında yer alan bedeller kullanılarak Tesis Sözleşmeleri doldurulmuştur.

İmzalanan Bağlantı ve Sistem Kullanım anlaşmaları gereği için Teşekkülümüz ilgili ünitelerine gönderilmiştir.

EPDK ‘nın Elektrik Piyasası Mevzuatına yönelik çalışmalarına çeşitli dönemlerde öneri ve görüşler yazılmıştır.

TEDAŞ Genel Müdürlüğünce yıl içinde istenen toplam (değişik tarihlerde ve müşterilerce) 118 adet fider tahsisi yapılmıştır.

46 adet Şirketin TEDAŞ Genel Müdürlüğü ile yaptığı Enerji Tesisleri Koordinasyon sözleşmeleri Teşekkülümüz ilgili ünitelerine gönderilmiştir.

Teşekkülümüzce yürütülen ERP Projesi kapsamında, Bağlantı ve Sistem Kullanım Anlaşmalarının tüm verilerinin güncel tutulup sorgulanabileceği bir programın yapılmasını teminen ilgili proje çalışmaları halen devam etmektedir.

 1. Sistem Kullanım Anlaşmaları: Otoprodüktör Santralı, Üretim Şirketi ve Serbest Tüketici olmak üzere toplan 23 adet şirket ile Sistem Kullanım Anlaşması imzalanmıştır. 9 adet şirketin Sistem Kullanım Anlaşmaları revize edilmiştir.

Sistem Kullanım Anlaşması madde–17 gereği 103 adet kullanıcıdan toplam:10.821.354,74.-YTL tutarında Teminat Mektubu alınmıştır.

Revize çalışmaları şirketlerin talepleri doğrultusunda devam etmektedir.

KARTET Karadeniz Toptan Elektrik Ticaret A.Ş’nin IRAK’a enerji ihracatı yapılabilmesinin teminen imzalanan Sistem Kullanım Anlaşmasının, Şirket talebi doğrultusunda revize edilebilmesi için çalışmalar devam etmektedir.  

 1. Ulusal Enterkonnekte Elektrik Şebekesinde meydana gelen değişiklik ve ilavelere paralel olarak, Ulusal Yük Tevzi Sisteminin işletim sistemi SCADA ve Enerji Yönetim Sistemi (EMS) veritabanı ve şemalarında gerekli ilave ve değişikliklerin yapılmasına devam edilmiştir.

 1. Yangın sonucu zarar gören Çarşamba Yük Tevzi Merkezi Samsun–1 TM’deki yeni yerinde yeniden servise alınmıştır.

 2. Seyhan, Erzurum ve Kepez Bölgesel Kontrol Merkezlerinin kurulması ve bu bölgelerdeki istasyonların Ulusal Yük Tevzi Sistemine ilave edilmesi için çalışmalara başlanılmıştır.

 3. Yeni servise giren 380/154 kV Atışalanı, Kızıltepe,  Kocatepe, Bağlum trafo merkezlerine yeni RTU konularak bu merkezlerin Ulusal Yük Tevzi Sistemine dahil edilmesi için gerekli çalışmalar yapılmıştır.

 4. Ulusal Enterkonnekte Elektrik Şebekesine bağlanan özel sektör santrallarının Ulusal Yük Tevzi Sistemine dahil edilmesi için gerekli çalışmalara devam edilmiştir.

 5. Aşağıda belirtilen santralların sekonder frekans kontrol testleri yapılmıştır:
 1. İletişim alt yapısında kullanılmak üzere,16 merkez için F/O Hat Terminal Teçhizatları (FOHTT) ve Sayısal Çoklayıcı (SÇ) sistemlerinin temini çalışmalarına devam edilmiştir.

 1. 21.08.2004 tarihinde Çarşamba Yük Tevzi Merkezinde çıkan yangın sonucu hasar gören fiber optik teçhizatların doğrudan temin yöntemiyle yeniden temini yapılmıştır.

 1. İletişim alt yapısında kullanılmak üzere, 10 merkez için F/O Hat Terminal Teçhizatları (FOHTT) ve Sayısal Çoklayıcı (SÇ) sistemlerinin temini için ihale sözleşmeleri imzalanmıştır.

 1. Çukurova-Kepez bölgesinin şirketimize dahil olması nedeni ile bu bölgede kullanılan telsiz cihazları ile ilgili olarak Telekomünikasyon Kurumu nezdinde yapılması gereken işlemlerle ilgili çalışmalar tamamlanmıştır.

 1. Seyhan Yük Dağıtım merkezinin ek sipariş yolu ile halen devam etmekte olan “UYD Sistemi yenilenmesi ve Geliştirilmesi Projesi kapsamına dahil edilmesi üzerine RTU iletişim Linklerinin projelendirme çalışmalarına başlanılmıştır.

 1. Bulgaristan-Türkiye Enerji Bağlantı Anlaşması gereği, enerji hatları için gerekli iletişim teçhizatlarının kesin kabulü yapılmıştır. Türkiye-Yunanistan Enerji Bağlantısı hattı için gerekli iletişim teçhizatlarının temini çalışmaları devam etmektedir.

 1. Ulusal Yük Dağıtım Sisteminin Yenilenmesi ve Genişletilmesi projesi kapsamında 151 Trafo merkezini kapsayacak şekilde hazırlanan veri iletişim projelerine yeni ilavelerin girilmesi çalışmalarına devam edilmiştir.

 1. Kurumsal kaynakların Planlanması Projesi (ERP) :
 1. Grup Müdürlüklerimizin Güvenlik Sistemlerinin kurulabilmesi için başlatılan proje sonuçlandırılarak gerekli yazılım ve donanımlar temin edilmiştir. Temin edilen sistemin kurulum çalışmalarına başlanılmıştır.

 1. Grup Müdürlüklerimizin ERP Sistemi ile iletişimini sağlamak için Grup Müdürlüklerinin Geniş Alan ağına alınması çalışmalarına devam edilmiştir. Geniş Alan Ağına bağlı birimlerimizin birbirleri arasında network üzerinden anında haberleşmelerini sağlayabilmek için çalışmalara devam edilmiştir. 2006 yılında uygulamaya geçilebileceği düşünülmektedir.

 1. İletişim (Ses+Bilgi+Koruma Sinyalizasyon) Planlama, İyileştirme Malzeme Desteği ve Fiber Link çalışmaları kapsamında aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir:
 1. İhalesi yapılan toprak teli fiber optikli (OPGW) EİH için alınan, önerilen OPGW’lerin teknik özellikleri, test raporları vb. incelenmesi yapılmıştır.

 1. İTİG. Müdürlükleri ile diğer birimlerin gereksinimleri olan iletişim ve koruma donanımları ile ilgili lojistik destek verildi.

 1. Kuruluşumuz eşgüdümünde 2005 yılında toplam 552 km. OPGW’li EİH’nın geçici ve kesin kabulüne esas olacak fiber ölçüm, test ve kontrolleri yapılmıştır.

 1. AR-GE çalışmaları kapsamında,
 1. Mali Uzlaştırma Uygulamaları Kuruluşumuzca hazırlanan ve EPDK tarafından onaylanarak 4 Kasım 2003 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Elektrik Piyasasında Mali Uzlaştırma Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” çerçevesinde Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezine(PMUM) kayıtlı otoprodüktor, otoprodüktor grubu, serbest üretim şirketleri, toptan satış şirketleri ve tüketiciler gibi piyasa katılımcılarının PMUM tarafından yürütülen yeni piyasa faaliyetlerini izlemesi ve bilgilenmesi için Teşekkülümüzün resmi web sayfası içerisinde oluşturulan Piyasa Mali Uzlaştırma linki ile duyurular, kayıp oranları, yük alma–yük atma fiyatları, mali uzlaştırma sonuçları gibi bilgilerin güncel olarak yayımlanmasına devam edilmiştir.
 2. TETAŞ tarafından belirlenip EPDK onayı ile yayımlanan yük alma ve yük atma fiyatları üzerinden başlayan uygulamada mali uzlaştırmaya taraf tüzel kişiler arasındaki elektrik enerjisi alım satımı sonucu ortaya çıkan fazla enerji için katılımcılara YAT fiyatı üzerinden enerji bedeli PMUM tarafından yapılan bildirime göre TETAŞ tarafından ödenmekte, eksik enerjisi olan katılımcılara ise 3 periyot için farklı olarak yayımlanmış olan YAL fiyatı üzerinden PMUM tarafından yapılan bildirime göre TETAŞ tarafından fatura kesilerek bedeli katılımcı tarafından TETAŞ’a ödenmektedir.

 

Piyasada faaliyet gösteren katılımcılara ait gelişim tablo ve grafiklerde gösterilmektedir.

 

 

 

Kayıt işlemleri tamamlanmış olan tüketici sayıları ve gelişimleri aşağıdaki gibidir:

 

 

2003 - 2005 Yılı Tüketici Sayısı ve Değişim Tablosu

 

Dönemi

Grup Ortağı

Otop Tesisi

Serbest Tüketici

Aralık 2003

1186

38

35

Aralık 2004

1057

47

542

Aralık 2005

416

46

777

 

 

 1. Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği: Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği 8 Kasım 2004 tarihinden itibaren sanal olarak uygulanmaktadır. Sanal uygulama sürecinden optimum faydayı elde edebilmek ve gerçek piyasa şartlarına en yakın pozisyonların üretilerek tecrübe edilmesi amacıyla, 2005 yılının Nisan ayında başlatılan, Dengeleme ve Uzlaştırma Piyasası’na taraf katılımcıların, tüm veri, teklif ve parametreleri gerçek ve/veya simule edilerek, en basit kayıt verilerinden (mali yükümlülük ifade etmeyecek) sanal uzlaştırma faturalarının hazırlanması ve sanal faturaların her ay düzenli olarak TEDAŞ Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesine kadar olan tüm sürecin işletilmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Gün öncesi üretim planlama ve gerçek zamanlı dengeleme kapsamında dengeleme sistemi katılımcıları tarafından verilen yük alma-yük atma tekliflerini, dengeleme birimlerinin teknik parametrelerini değerlendirerek talimatlar üretecek bir optimizasyon aracının (Merit Order) temini için teknik spesifikasyonlar hazırlanmıştır.

Tebliğ kapsamında Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezine kayıtlarını yaptırmış olan mevcut katılımcılarla birlikte TETAŞ, EÜAŞ ve TEDAŞ’ın da yeni tüzel kişilik olarak kayıtları katılımcılar ile birlikte yapılmıştır. TEDAŞ’ın kayıt işlemleri çerçevesinde; bölgelerin Dağıtım Sistemlerinin İletim Sistemine bağlantı noktalarındaki sayaçların ön kayıt işlemleri tamamlanmıştır. Bu sayaçlara “ilave” olacak ve bu sayaçlardan “tenzil” edilecek olan kamu ve özel sektöre ait üretim-tüketim tesislerine ait sayaçların kayıtlarının tamamlanması çalışmalarına halen devam edilmektedir.

Ülkemizdeki su kaynaklarına, diğer yakıt maliyetlerine ve ulusal talebe bütünsel bir bakışa sahip olunması ve su kaynaklarının optimum şekilde kullanılması amacıyla Water Value Modeli’nin temini için teknik spesifikasyonlar hazırlanmıştır.

 1. Dengeleme ve Uzlaştırma Sistemi Projesi:Proje kapsamında; nihai piyasa yapısının temel özelliklerinin tanımlandığı, söz konusu piyasa yapısının hayata geçirilmesi için gerekli koşulların ortaya konduğu, sanal uygulama sürecinde elde edinilen deneyimler ışığında mevcut duruma ilişkin tespitlerin de yer aldığı; nihai piyasa yapısına kademeli olarak geçişi öngören ve kısa-orta-uzun vadeli hedeflerin belirlendiği Strateji Dokümanı hazırlanmıştır.

Nihai dönemde Türkiye Elektrik Toptan Satış Piyasası’nda Sistem İşletmecisi tarafından tek bir piyasa çatısı altında gerçekleştirilen “Gün Öncesi” ve “Gerçek Zamanlı Dengeleme” faaliyetleri için ayrı piyasalar oluşturulmasına yönelik çalışmalara devam edilmiştir.         

Böylece geçiş döneminde yer alacak “İkili Anlaşmalar” ve “Gerçek Zamanlı Dengeleme” piyasalarına ek olarak portföy bazlı olarak faaliyet gösterecek olan bir “Gün Öncesi Piyasası” oluşturulmasıyla birlikte üreticilerin yanı sıra toptan ve perakende satış şirketlerinin ve tüketicilerin de teklif vermesi mümkün olabilecek ve tüm elektrik toptan satış ticaretinin %10-%15’ine yakın bir bölümün bu piyasada gerçekleşecektir. Ayrıca, Gün Öncesi Piyasası, ülke genelinde üretim optimizasyonun yapılmasına imkan verecek, arz-talep dengesini yansıtan spot fiyat sinyalinin oluşmasını sağlayacak ve gerçek zaman dengeleme piyasasının (%0-%5) küçülmesine sebep olarak, MYTM’nin sistem işletimin yükünü azaltıp, sistem stabilizesini ve güvenliğini arttıracaktır.

Dengeleme Sistemi Uygulamalarına aktif olarak katılan taraflarca da edinilen tecrübe ve üzerinde mutabakat sağlanan görüş ve öneriler doğrultusunda; sistem (iletim-dağıtım) kayıplarının hangi metot ile kullanıcılara yansıtılacağı, teslim etmeme ücreti uygulaması kaldırılarak yerine getirilen talimatlara ilişkin ödeme yapılması, yük alma-yük atma miktarlarının MW yerine MWh/h olarak uygulanması, dengeleme birimlerinin santral bazlı tanımlanması ve vb. hususlar dikkate alınarak “Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği”nde yapılması gereken değişiklikleri içeren taslak detaylı metinlerin hazırlık çalışmaları devam ettirilmiştir. 

 1. Nihai piyasa yapısına kademeli olarak geçiş sürecinde yapılacak altyapı ve test çalışmalarında zamanın ve maliyetin minimize edilebilmesi ve Teşekkülümüzün değişiklikleri içeren Yönetmeliği uygulayabilmesi açısından; alınan kararlar doğrultusunda ” Mali Uzlaştırma Yazılımı” nın revize edilmesine yönelik çalışmalar devam ettirilmiştir.

 

 

YATIRIMLARIMIZ

2005 yılında Toplam Kamu Yatırımları içinde TEİAŞ Genel Müdürlüğüne 332,0 Milyon YTL‘lik bir tavan ödenek ayrılmıştır. Bu ödeneğin 286,7 Milyon YTL’si İletim Tesislerini,14,2 Milyon YTL’si İşletmeler Grubunu,30,7 Milyon YTL’si  Makine ve Teçhizat ve 420 Bin YTL’si de Etütler  ve Taşıt yatırımları ödeneklerini kapsamaktadır.  

İletim tesislerinde toplam 251 adet proje yer almakta olup, bu projeler için öngörülen toplam 286.7 Milyon YTL ödeneğin 223.1 Milyon YTL’lik kısmı devam eden 172 adet projeye, 63.6  Milyon YTL’lik kısmı ise  79  adet yeni proje için ayrılmıştır.  

286.7 Milyon YTL İletim Tesisleri toplam ödeneğinin 115.9 Milyon YTL’lik bölümü dış kredi, 11.4 Milyon YTL’lik bölümü dış öz kaynak olmak üzere toplam 127.2 Milyon YTL’si dış piyasa bileşenini, 159.5 Milyon YTL’si ise iç piyasa bileşenini oluşturmuştur.  

Toplam ödeneğin 146.1 Milyon YTL’lik bölümü 380 kV’luk ENH. ve TM. olmak üzere 54 adet proje için ayrılmış olup, bu ödeneğin 137.3 Milyon YTL’lik kısmı 41 Adet devam eden proje, 8.8  Milyon YTL’lik kısmı ise 13  adet yeni proje için ayrılmıştır.  

Yine toplam ödeneğin 140.6  Milyon YTL’lik bölümü 154 kV’luk ENH. ve TM. olmak üzere 197 Adet proje için ayrılmış olup, bu ödeneğin 85.8 Milyon YTL’lik kısmı 131 adet devam eden proje, 54.8 Milyon YTL’si ise 66  adet yeni proje için ayrılmıştır.  

2005 Yılı Yatırım Programında İletim Tesisi Projelerine ayrılan 286.7 Milyon YTL ödenekli 251 adet proje için Aralık sonu itibariyle toplam 212,9 Milyon YTL kesin harcama yapılarak, İletim Tesisleri projelerinin nakdi gerçekleşmesi % 74.3  olmuştur.  

2005 Yılı Yatırım Programının uygulamasına bakıldığında TEİAŞ Genel Müdürlüğü olarak 12 aylık kesin harcamalar dikkate alındığında, 229,7 Milyon YTL harcama yapılmış olup,% 69,2 gerçekleşme sağlanmıştır.  

2005 yılında 380 kV’luk toplam 168 km uzunluğunda 2 adet Enerji İletim Hattı ile toplam 3250 MVA gücünde 6 adet yeni Trafo Merkezi ve 2 Trafo Merkezinde 2 adet fider tesisinin geçici kabulleri yapılmıştır.  

2005 yılında 154 kV’luk toplam 40 km uzunluğunda 3 adet Enerji İletim Hattı ile 3 adet, 200 MVA gücünde yeni Trafo Merkezi, 1 adet Trafo Merkezinde 100 MVA gücünde Trafo değişikliği ile 1 adet Trafo Merkezinde 2 adet fider tesisi ve 15 km uzunluğunda 3 adet yeraltı kablosunun geçici kabulleri yapılmıştır.   

2005 yılı içinde Ülkemizin enerji politikalarına uygun olarak ve özellikle Ülkemizin elektrik sorunu bulunan bölgeleri öncelikli olmak üzere başlatılan enerji yatırımları seferberliği kapsamında toplam tutarı 122 481 727 YTL  (yaklaşık 91 Milyon USD) olan, 25 adet iletim tesisinin ihalesi gerçekleştirilmiştir.

 

  

 

 

 

TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ KURULU GÜCÜ

1970 yılında  2235  MW olan  Türkiye kurulu  gücü  2005 yılı  sonu itibariyle 38843,5 MW’a yükselmiştir. 1970 yılında kurulu gücün %68’ini termik, %32’sini hidrolik kaynaklar oluşturuyor iken 2005 yılında termik kaynakların payı %67’ye düşmüş, hidrolik kaynakların payı ise %33’e yükselmiştir.  

Kurulu gücün ağırlıklı bölümünü oluşturan termik santrallar içinde 1980’li yılların başlarına kadar fuel-oil yakıtlı olanlar önemli bir yere sahip iken daha sonra linyit yakıtlı olanlar öne geçmiş ve 1980’li yılların ikinci yarısından itibaren doğal gaz yakıtlı santrallar ağırlık kazanmaya başlamıştır. 1990 yılından itibaren toplam kurulu güç içinde linyitten sonra en fazla ağırlığı olan santrallar durumuna gelmiştir. 2005 yılı itibariyle, toplam Türkiye kurulu gücünün %23,5’ini kömür, %6,5’ini sıvı yakıtlar ve %28,3’ünü doğal gaz yakıtlı santrallar oluşturmuştur.

 

       

 

2005 yılı sonu itibariyle, Türkiye kurulu gücünün %58,1’i EÜAŞ ve Bağlı Ortaklıkları ile Özelleştirme Kapsam ve Programına alınan sanrallara,  %10,5’i Otoprodüktörler ve Otoprodüktör Gruplarına, % 1.7’si İşletme Hakkı Devirlerine ve %29,7’si Yap İşlet,Yap İşlet Devret ve Serbest Üretim Şirketleri ile Mobil  santrallara aittir. 

               


 

 

 

TÜRKİYE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ

 

1970 yılında 8.623 Milyon kWh olan üretimimiz 2005 yılında 161.956,2 Milyon kWh olarak gerçekleşmiştir.

2005 yılı Türkiye elektrik enerjisi üretiminin %76’lık bir orana karşılık gelen, 122.242,3 Milyon kWh’lık bölümü termik ve %24’lük bir orana karşılık gelen 39.713,9 Milyon kWh’lık bölümü ise hidrolik,jeotermal ve rüzgar kaynaklarından elde edilmiştir. Termik Santrallardaki toplam elektrik enerjisi üretiminin %26,7’si kömür, %3,4’ü sıvı yakıtlar ve %45,3’ü doğal gaz kaynaklardan sağlanmıştır.

 

           

 

2005 yılında, Türkiye toplam elektrik enerjisi üretiminin %45,4’üne  karşılık gelen 73461,9 Milyon kWh’lık bölümünü EÜAŞ, Bağlı Ortaklıkları ve Özelleştirme Kapsam ve Programına Alınan santrallar gerçekleştirmiştir. Yap-İşlet Devret,Yap-İşlet ve Serbest Üretim şirketlerinin payı %41,0, mobil santralların payı %0,5 olup, %10,6’lık kısım Otoprodüktörler ve Otoprodüktör Grupları, %2,5’lik kısmı ise İşletme Hakkı Devredilen santrallar tarafından sağlanmıştır.

 

 

 

ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNDEKİ PRİMER KAYNAKLARIMIZ

Elektrik enerjisi üretiminde, linyit ve hidrolik kaynaklar başta olmak üzere, petrol, doğal gaz ve jeotermal kaynaklar ülkemizin başlıca birincil (primer) enerji kaynaklarını oluşturmaktadır.

Ülkemizin tüm yörelerine dağılmış olan linyit rezervlerimizin en önemlileri Soma, Tunçbilek, Seyitömer, Çan, Muğla, Beypazarı ve Elbistan havzalarıdır. Elektrik enerjisi üretiminde kullanılabilir toplam linyit potansiyeli santralların ortalama 30 yıl çalışacakları dikkate alınarak hesaplandığında 18740 MW veya 120 Milyar kWh/yıl karşılığı olup, bunun 7150 MW'ı (45 Milyar kWh, %38) 2005 yılı sonuna göre halen işletmede, 1520 MW’ı (10 Milyar kWh, %8) inşa halinde veya Aralık 2005 tarihine göre EPDK’dan lisans almış ve öngörülen tarihlerde devreye girmesi beklenen projelerdir. Geriye kalan 10070 MW (65 Milyar kWh, %54) ise değerlendirilebilecek potansiyel olarak tespit edilmiştir.  

Elektrik enerjisi üretiminde kullanılabilir toplam taşkömürü potansiyeli santralların ortalama 30 yıl çalışacakları dikkate alınarak hesaplandığında 1755 MW veya 11 Milyar kWh/yıl karşılığı olup, halen 555 MW (%32) kapasite işletmede olup, geriye kalan 1200 MW (8 Milyar kWh/yıl) potansiyel ileride kullanılabilecek durumdadır.

Ülkemizin, bir başka önemli birincil enerji kaynağını oluşturan hidrolik potansiyelimizin, ortalama yağışlı bir yıl için yaklaşık 37500 MW ve 129 milyar kWh dolayında olduğu hesaplanmaktadır. Bu hidrolik potansiyel belli başlı 11 havzada toplanmış olup, toplam potansiyelin %45’ni kapsayan Fırat ve Dicle Havzası en büyük havzalarımızdır. 2005 yılı sonu itibariyle 12906 MW kapasite işletmede olup, inşa halinde veya Aralık 2005 tarihine göre EPDK’dan lisans almış ve öngörülen tarihlerde devreye girmesi beklenen projelerin toplam gücü ise 4100 MW’dır. Geriye kalan 20500 MW veya 70 Milyar kWh/yıl (%54) hidrolik potansiyel değerlendirilebilecek durumdadır.

Diğer taraftan, günümüzde ticari boyutta uygulamaya geçilmiş olan yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretimine baz oluşturacak olan noktasal potansiyel belirleme çalışmaları, ilgili kurum ve kuruluşlarca sürdürülmektedir. Ön bilgilere göre; ülkemizin, Marmara, Ege, Güneydoğu Anadolu bölgelerinin rüzgar enerjisi, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinin güneş enerjisi, Ege ve Marmara bölgelerinin jeotermal enerji ve özellikle Doğu Karadeniz bölgesinin küçük-mini-mikro su enerjisi yönünden zengin olduğu saptanmış bulunmaktadır. Ayrıca, nüfus yoğunluğu yüksek yerleşim birimlerinin, elektrik enerjisi üretimi yönünden değerlendirilebilir biyokütle potansiyeline sahip olduğu bilinmektedir.

2005 yılı sonuna göre işletmede olan rüzgar santrallarının toplam kurulu gücü 18.9 MW, üretim kapasitesi 66 Milyon kWh/yıl; Aralık 2005 tarihine göre EPDK’dan lisans almış ve öngörülen tarihlerde devreye girmesi beklenen yeni RES projelerinin kurulu güçlerinin toplamı 328 MW’dır.

 

TÜRKİYE BRÜT ELEKTRİK ENERJİSİ TALEBİ

2005 yılında Türkiye’de 161.956,2 Milyon kWh elektrik enerjisi üretilmiştir. Azerbaycan’ın Nahçivan bölgesine 384,1 Milyon kWh, Irak’a 1.404,7 Milyon kWh , Gürcistan’a 9,3 Milyon kWh elektrik enerjisi ihraç edilmiş, İran üzerinden Türkmenistan’dan 534,8 Milyon kWh, Gürcistan’dan 101,1 Milyon kWh elektrik enerjisi ithal edilmiştir. Böylece Türkiye brüt elektrik enerjisi talebi 160.794,0 Milyon kWh olarak gerçekleşmiştir. 2005 yılında talep, 2004 yılına göre % 7,2 artmıştır.

1970 yılında 244 kWh olan kişi başına brüt elektrik enerjisi talebi 2005 yılında 2231 kWh seviyelerine ulaşmıştır.

Ulusal elektrik sistemimizin 2005 yılı ani puantı, 26 Aralık 2005 günü saat 17:20’de 25174 MW olmuştur. 2004 yılı puantına göre % 7,2 ‘lik bir artış gerçekleşmiştir.

Türkiye enterkonnekte sistemi günlük tüketimi 23 Aralık 2005 günü 502,3 Milyon kWh değeri ile maksimuma ulaşmıştır. Bir yıl öncesine göre maksimum günlük tüketim artışı % 7 olarak hesaplanmıştır. Türkiye enterkonnekte sisteminde minimum günlük tüketim 4 Kasım 2005 günü 300,6 Milyon kWh olmuştur.

Otoprodüktörlerin, doğrudan kendi tesislerindeki tüketimleri ile otoprodüktör gruplarının kendi ortaklarının tüketimleri için ürettiklerinin dışında kalan tüm üretim, yeni piyasa yapısı içerisinde Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. tarafından satın alınmakta ve dağıtım şirketlerine satılmaktadır.

 

 

İLETİM SİSTEMİMİZ

İletim Sistemi, 154 kV ve 400 kV sisteme bağlı üretim tesislerinden itibaren dağıtım sistemine kadar olan ve Yüksek Gerilim/Çok Yüksek Gerilim seviyesinde elektrik enerjisinin iletiminin gerçekleştiği tesislerdir. Bu sistemin enterkonnekte olarak çalıştırılması üretim-iletim ve dağıtım sistemlerinde bir dizi teknik kuralın koordinasyon içerisinde uygulanması ile mümkündür. Elektrik enerjisinin kalitesini belirleyen frekans-gerilim değerleri ile sistemin stabilitesi bu düzenin doğru olarak planlanıp işletilmesine bağlıdır.  

İletim sisteminin ve yeni santralların bağlantılarının planlanması aşamasında teknik standartları sağlamak üzere diğer ülkelerde de olduğu gibi uluslararası kabul görmüş yazılım paketleri kullanılarak bir dizi sistem analizi yapılmaktadır. Analizlerin yapılabilmesi üretim – tüketim dengesinin kurulmasına dayalı olup bunun için bölgesel yük gelişimi tahmini ile mevcut santralların çalışma rejimi ve üretim planları veri olarak kullanılmaktadır.

İletim planlaması için yapılan temel analizler;

olarak sıralanmaktadır. Bu analizler sonucunda;

tespit edilerek yeni yatırım kararları alınmaktadır. Benzer etütler enterkonnekte sistemin işletilmesi sırasında da yapılmakta ve kaliteli bir sistem işletmesi temin edilmektedir.

Yukarda belirtilen çalışmalar sonucunda geliştirilen 400 ile 154 kV iletim hatları, 400/154, 400/OG ve 154/OG indirici trafolardan oluşan iletim sistemi, teknik ve ekonomik avantajları nedeniyle 400 kV uzun hatlar üzerinde ayrıca yeterli seri kompansatörlerle donatılarak güçlendirilmiştir. İletim sistemi gerilim seviyesi 400 ve 154 kV olarak standartlaştırılmıştır. Geçmişte tesis edilip kullanıma sunulmuş olan 66 kV iletim seviyesi belli bir program dahilinde kaldırılmaktadır. Gürcistan ve Ermenistan ile olan enterkonneksiyon hatlarımız bu ülkelerdeki gerilim seviyesine uygun olarak 220 kV tesis edilmiştir.

Ülkemizin koşullarına en uygun yüksek tasarım standardına sahip olan iletim sistemindeki kayıplar, uluslararası performans düzeylerine uygun olarak %2.5-3 dolaylarında seyretmektedir.  

2005 yılı sonu itibariyle ; 

İLETİM TRAFOLARIMIZ

GERİLİM(kV)

TRAFO ADEDİ

GÜÇ(MVA)

400

132

24240,0

154

899

46979,0

  66

57

678

TOPLAM

1088

71897,0

       Not 1: 220 kV luk 2 adet Trafo Merkezi, Trafo sayıları ve güçleri 380 kV Merkez içinde yer   almıştır.

    Not 2: 66kV’luk trafo merkezleri sistem gereği 33 kV’a dönüştüğü için azalma olmuştur.

 

İLETİM HATLARIMIZ

GERİLİM(kV)

UZUNLUĞU (km)

400

13.976,9

220

84,6

154

31.030,0

  66

718,9

TOPLAM

45.810,4

 154 kV' luk Yer altı güç kablosu uzunluğu: 123,776 km

 

  

 

 

ENTERKONNEKSİYONLAR

 

A- MEVCUT ENTERKONNEKSİYONLAR

 

TÜRKİYE-AZERBAYCAN (NAHCİVAN)

Aralık(TÜRKİYE)-Sederek (NAHCİVAN) arasında 34.5 kV 10 MW taşıma kapasiteli ve Iğdır (TÜRKİYE)-Babek (NAHCİVAN) arasında 154 kV, çift devre, 100 MW taşıma kapasiteli EİH’ları mevcuttur.

Nahcivan’a bölge yük koşullarına bağlı olarak 30-40 MW güç ile ayda 35-40 Milyon kWh elektrik enerjisi verilmektedir. 2005 yılı içinde ülkemizden Azerbaycan’a ihraç edilen elektrik enerjisi miktarı 384 milyon kWh dir.

 

TÜRKİYE-ERMENİSTAN

Kars (TÜRKİYE) – Leninakan (ERMENİSTAN) arasında 220 kV, 300 MW taşıma kapasitesine sahip bir EİH mevcuttur. Ancak bugüne kadar bu hat üzerinden enerji alışverişi yapılmamıştır.

 

TÜRKİYE-GÜRCİSTAN

Hopa (TÜRKİYE) ile Batum (GÜRCİSTAN) arasında 220 kV, 300 MW taşıma kapasitesine sahip bir EİH mevcuttur. Bu hat başlangıçta,ülkemizdeki izole bir bölgeyi beslemiş,daha sonraki yıllarda ise bir süre Türkiye'den Gürcistan'a enerji transferinde kullanılmıştır.

Son olarak 31.05.2000 tarihi ile 31.02.2002 tarihleri arasında Gürcistan’dan ve 21.08.2001 tarihi itibariyle ise Gürcistan ile birlikte Rusya Federasyonu’ndan olmak üzere enerji ithalatı yapılmıştır.

29.04.2005 tarihinde Türkiye ile Gürcistan Acara Özerk Cumhıriyeti arasında Elektrik Enerjisi Alışverişine ilişkin olarak Ankara’da imzalanan Protokol uyarınca, 2005 yılı içinde, Gürcistan Acara Özerk Cumhuriyeti’nden 102 milyon kWh elektrik enerjisi ithalatı yapılmış ve aynı yıl içinde Acara Cumhuriyeti’ne ülkemizden 9 milyon kWh lik enerji verilmiştir.    

 

TÜRKİYE-BULGARİSTAN

Babaeski (TÜRKİYE)-Maritsa East (BULGARİSTAN) arasında 400 kV, 500 MW taşıma kapasitesine sahip bir EİH mevcuttur.1986 yılı sonuna kadar Trakya Bölgemizi izole olarak besleyen bu hat, daha sonraki yıllarda Bulgaristan'da izole bir bölgeyi beslemek için,Bulgaristan üzerinden Romanya'ya, Bulgaristan ve Yugoslavya üzerinden Arnavutluk'a enerji transferi için kullanılmıştır.

Türkiye ve Bulgaristan Hükümetleri arasında 4 Kasım 1998 tarihinde Ankara’da imzalanan “Enerji ve Alt Yapı Alanlarında İşbirliği Anlaşması” ve ilgili “Protokol” uyarınca, mülga TEAŞ ve Bulgaristan Ulusal Elektrik Şirketi (NEK-EAD) arasında 15.05.1999 tarihinde imzalanan “Uzun Dönem Sözleşme” ile Bulgaristan’dan Türkiye’ye;

2000-2008 yılları arasında toplam 33.7 milyar kWh elektrik enerjisi transferi öngörülmüştür.

Ancak , Bulgaristan tarafının  “Enerji ve Alt Yapı Alanlarında İşbirliği Anlaşması” ve ilgili         “Protokol” kapsamındaki taahhütleri yerine getirmemesi nedeniyle Bulgaristan’dan elektrik enerjisi alımı 21 Nisan 2003 tarihinden itibaren durdurulmuştur.

Yukarıda belirtilen “Uzun Dönem Sözleşme”  kapsamında Türkiye-Bulgaristan arasında yapımı öngörülen 400 kV’luk ikinci bir enterkonneksiyon hattının tesisi 2002 Eylül ayı sonunda tamamlanmıştır.

 

TÜRKİYE-SURİYE

Yedi Ülke  (Türkiye, Mısır, Irak, Ürdün, Lübnan, Suriye, Libya) Enterkonneksiyonu Projesi kapsamında öngörülen 400 kV enerji iletim hattının Türkiye tarafındaki bölümü 1997 yılında tamamlanmıştır. Suriye tarafındaki bölümün 2003 yılı başında tamamlanmasına bağlı olarak hattın her iki tarafındaki bölümlerin nihayet direkleri arasındaki bağlantı da 2003 Ocak ayı içinde gerçekleştirilmiştir.

 

TÜRKİYE-IRAK

PS3 (TÜRKİYE)-Zakho (IRAK) arasında 500 MW taşıma kapasiteli 400 kV hat tesis edilmiş olup, 154 kV’la çalıştırılmaya hazır durumdadır. Bu hattan 1995 yılında insani yardım kapsamında Kuzey Irak’a 22.9 Milyon kWh elektrik enerjisi verilmiştir.

17 Eylül 2003 tarihinden itibaren 154 kV ile enerjilendirilen söz konusu hattan 100 MW güçte Kuruluşumuz iletim tesisleri üzerinden Irak’a, yılda 350-400 milyon kWh elektrik enerjisi özel bir şirket tarafından ihraç edilmeye başlanmıştır.

Yedi Ülke (Mısır, Irak, Ürdün, Lübnan, Libya, Suriye ve Türkiye) Enterkonneksiyonu Projesi kapsamında hattın her iki ülke tarafında, Cizre (Türkiye), Kesek (Irak) olmak üzere genişletilmesi hususunda  tesis çalışmalarına başlanması öngörülmüştür.

İletim sistemimiz üzerinden 2005 yılında özel sektör tarafından Irak’a 1404 milyon kWh elektrik enerjisi verilmiştir.

 

TÜRKİYE-İRAN

Doğubeyazıt (TÜRKİYE)-Bazargan (İRAN) arasında 154 kV, 100 MW taşıma kapasiteli bir EİH mevcuttur. Bu kapasite Bazargan’da mevcut 50 MVA trafo kapasitesi ile sınırlıdır. İran elektrik kuruluşu TAVANIR ile imzalanan 12.08.1996 tarihli sözleşmeye ek olarak imzalanan 2.Ek sözleşme uyarınca İran’dan Türkiye’ye 40 MW güçte ayda 25 Milyon kWh (± %10) elektrik enerjisi izole bölge çalışması ile alınmaya başlanmıştır.

Ancak 2002-2006 yılları arasında Ülkemizde elektrik enerjisi fazlası oluşacağından, 31/03/2002 tarihinden itibaren elektrik enerjisi alımı durdurulmuştur.

Türkmenistan’dan İran sistemi üzerinden elektrik enerjisi alımına yönelik olmak üzere Türkiye-İran arasında 400 kV’luk bir enerji iletim hattının yapımı öngörülmüş ve bu hat 2003 yılında tamamlanmıştır. Türkiye-İran 400 kV’luk enerji nakil hattının 154 kV ile enerjilendirilmesi suretiyle Türkmenistan’dan elektrik enerjisi alımına 12 Aralık 2003 tarihinden itibaren başlanmıştır.

 

TÜRKMENİSTAN’DAN TÜRKİYE’YE İRAN ÜZERİNDEN ENERJİ TRANSFERİ

Türkmenistan’dan Türkiye’ye İran üzerinden izole bölge yöntemi ile enerji transferi projesi kapsamında Türkiye-İran arasında 400 kV’luk bir enerji nakil hattının tesisi planlanmış ve ayrıca yine bu kapsamda;

(I)Türkiye ve Türkmenistan arasında Enerji Alım Sözleşmesi (ii)İran üzerinden enerji transferini belirleyen üçlü Protokol ve (iii)Türkiye-İran-Türkmenistan arasında Transit Sözleşmesi imzalanmıştır.

Bu gelişme ışığında, Türkiye-İran arasında söz konusu hattın tesisine ilişkin yapılan sözleşmeler  doğrultusunda  hattın tesisi tamamlanmış olup, 12 Aralık 2003 tarihinden itibaren 154 kV ile enerjilendirilen  hattan, izole bölge yöntemiyle 70 MW güç üzerinden yılda 300 milyon kWh elektrik enerji alımına başlanılmıştır.

2005 yılında, İran iletim sistemi üzerinden Tükmenistan’dan 535 milyon kWh  elektrik enerjisi alımı gerçekleştrilmiştir.

 

B–PLANLANAN ENTERKONNEKSİYONLARIMIZ

 

TÜRKİYE-YUNANİSTAN

1989 yılından beri kesintili olarak sürdürülmekte olan çalışmalar mülga TEAŞ ve Yunanistan Elektrik Şirketi PPC arasında 11 Ağustos 1999 tarihinde Atina’da yapılan toplantıda Türkiye ve Yunanistan arasında bir enterkonneksiyon hattının tesisine ilişkin tarafların ortak niyetlerinin deklare edilmesiyle sonuçlanmıştır.

Yunanistan’la 1999’da sağlanan mutabakat çerçevesinde, Türkiye’nin Yunanistan üzerinden Balkan ülkeleriyle senkron paralel çalışması ve bu bloğun UCTE sistemiyle enterkonneksiyonu konusunda bir fizibilite çalışması başlatılmıştır. 2000-2001 yıllarında; PPC (Yunanistan), TEAŞ (Türkiye), NEK (Bulgaristan) ve EKC (Federal Yugoslavya) arasında iş paylaşımı prensibiyle yürütülen bu çalışmalara Avrupa Birliği’nin “Trans European Networks (TEN)” programı kapsamında AB Komisyonu tarafından finansal destek (%50 oranında) sağlanmıştır.

Bu çalışmaların olumlu sonuçlar vermiş olmasına bağlı olarak 21 Mart 2000 tarihinde, Türkiye Elektrik Sisteminin UCTE şebekesine enterkonneksiyonu ile ilgili resmi prosedürleri başlatmak üzere UCTE kuralları gereği komşu ülke olan Yunanistan’ın PPC Kuruluşu tarafından UCTE’ye başvuru yapılmış ve UCTE Yönlendirme Komitesi Ekim 2000 tarihinde UCTE tarafından kurulan ve UCTE sisteminin genişlemesi konusunda çalışacak “Sistem Geliştirme” adlı çalışma grubu altındaki “Türkiye Bağlantısı” alt-çalışma grubu ile Türkiye’nin UCTE sistemine bağlantısının incelenmesi kararını almıştır. Sözkonusu alt çalışma grubunun çalışmaları 2001 yılında başlatılmış olup, bu çalışmaların ilk aşamasının başarıyla tamamlanmasının ardından UCTE tarafından detay teknik etüdler ve perfromans testlerinin  başlatılmasına ilişkin kararına uygun olarak, Avrupa Birliği (AB) tarafından, 2003 yılı Mali İşbirliği Programlaması kapsamında sağlanan katılım öncesi yardımlar çerçevesinde  finansman sağlanarak, 08 Kasım 2005 tarihinde Istanbul’da gerçekleştirilen “Kick-off” toplantısı ile bu çalışmalara fiilen geçilmiştir.

Türkiye Elektrik Sisteminin Balkanlar üzerinden UCTE şebekesiyle bağlantısı için ilk aşamayı oluşturan Türkiye-Yunanistan 400 kV enterkonneksiyon hattına ilişkin sınır-geçiş noktaları işaretlenerek çalışmalara fiilen başlanmasının ardından, Türkiye-Yunanistan 400 kV’luk enterkonneskiyon hattının yapımına ilişkin Tesis Anlaşması 01 Mayıs 2003 tarihinde imzalanarak, inşa süreci 2004 yılında başlatılmıştır. Hattın yapımının 2007 yılında tamamlanması öngörülmektedir.

 

YEDİ ÜLKE (MISIR, IRAK, ÜRDÜN, LÜBNAN, LİBYA, SURİYE, TÜRKİYE) ENTERKONNEKSİYONU

17 Ocak 1989 tarihinde imzalanan anlaşma ile Mısır, Irak, Ürdün, Suriye, Türkiye 400 kV elektrik sistemlerinin birbirine bağlanması ve enerji alışverişi için gerekli çalışmalar Beş Ülke Enterkonneksiyonu Projesi adıyla başlatılmıştır. Fizibilite çalışmasının tamamlandığı 1992 yılından beri gerektiğinde yapılan Teknik Komite ve yılda bir kez yapılan Enerji Bakanları Toplantıları kararları doğrultusunda Genel Ticaret Anlaşması, İkili Tesis Anlaşmaları ve Genel Enterkonneksiyon Anlaşması, başlangıçta Irak tarafı hariç olmak üzere, imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak, Irak tarafı, 21 Nisan 2005 tarihinde Istanbul’da yapılan Bakanlar Toplantısında, Genel Enterkonneksiyon Anlaşmasını imzalayarak, bu konuda sürdürdüğü ısrarlı muhalefetini sona erdirmiştir.

Proje kapsamında;

-Türkiye-Suriye arasında öngörülen Birecik-Halep 400 kV bağlantısının Türkiye tarafındaki bölümünün tesisi tamamlanmış olup, hattın Suriye tarafındaki bölümü ise sistemlerinin güçlendirme projeleriyle birlikte 2003 yılında tamamlanmıştır.

-Türkiye-Irak arasında öngörülen ve genişletilmesi planlanan Cizre (Türkiye)-Kesek (Irak) 400 kV bağlantısının tesisine başlanmamıştır.

-Mısır-Ürdün arasındaki enterkonneksiyon hattının tesisi, Türk STFA Firması tarafından 1998 yılında  tamamlanmış olup, her iki ülkenin sistemleri paralel çalışmaktadır.

-Suriye-Ürdün arasındaki hat Mart 2001 tarihinde servise girmiş ve Suriye de Mısır ve Ürdün ile birlikte paralel çalışmaya başlamıştır.

Projenin yaklaşan işletme aşaması kapsamında;

 -Kalıcı Yönlendirme, Planlama ve İşletme Komiteleri kurulmuştur.

- Analitik ve işletme çalışmaları danışman bir firmaya yaptırılmıştır.

Lübnan’ın adaylık başvurusu kabul edilmesi ve altıncı üye olarak üyeliğinin onaylanması ile Projenin adı Altı Ülke Enterkonneksiyonu olarak değiştirilmiş, 2003 yılında Libya’nın üyeliğinin onaylanmasıyla Proje kapsamındaki üye sayısı 7’ye yükselmiştir. Proje kapsamında kurulması düşünülen Koordinasyon Kontrol Merkezi’nin (CCC) tüm enterkonneksiyon bağlantılarının tamamlanmasından sonraki bir aşamaya bırakılması kararlaştırılmıştır. Irak tarafının Projeye ilişkin taahhütleri konusunda aktif ve yapıcı bir tavır aldığı gözlenmektedir. Bu çerçevede, 21 Nisan 2005 tarihinde Istanbul’da gerçekleştirilen Bakanlar Toplantısında uzun süreden beri Irak tarafınca imzalanmayan Genel Enterkonneksiyon Anlaşması Irak makamlarınca imzalanmış ve tüm imza işlemleri tekemmül ettirilmiştir.

 

TÜRKİYE-AZERBAYCAN-GÜRCİSTAN

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan ÇYG elektrik sistemlerinin enterkonneksiyonu ile ilgili teknik ve ekonomik çalışmalar üç ülke uzmanlarından oluşan bir çalışma grubu tarafından 1998 yılında tamamlanmış olmakla birlikte, aradan geçen süre içinde bir ilerleme sağlanamadığından, bu süre içinde Türkiye’nin UCTE sistemi ile enterkonneksiyonuna ilişkin gelişmelere bağlı olarak çalışmanın yenilenmesi gerekli görülmektedir.

 

GÜNEYDOĞU AVRUPA ENTERKONNEKSİYONU PROJESİ

Güneydoğu Avrupa İşbirliği Girişimi (SECI) kapsamında oluşturulan “ Avrupa Sistemine Daha İyi Entegrasyon İçin Güneydoğu Avrupa Ülkelerinin Elektrik Güç Sistemlerinin Enterkonneksiyonu Proje Grubu “ tarafından Türkiye’nin Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Elektrik Güç Sistemleri ile Enterkonneksiyonu ve buradan Batı Avrupa Sistemine bağlanması ile ilgili fizibilite çalışması yapmak üzere Teknik Şartname, hazırlanarak kabul edilmiştir.

Planlanan Yunanistan, mevcut Bulgaristan bağlantılarının gözönüne alındığı proje kapsamında; SECI Tele-Bilişim ve SECI Bölgesel İletim Planlama Projeleri ABD’nin US-AID kuruluşunun finansman desteği ile devam etmektedir.

Tele-Bilişim Projesi ile; Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Elektrik Kuruluşları Yük Dağıtım Merkezleri arasında veri alış-verişinin zamanlama, bütünlük ve güvenilirlik boyutunun ve uygulama koşullarının belirlenmesi hedeflenmektedir. Tele-bilişim sistemi altyapısı gereklilikleri ve teknik çözümlere yönelik parasal kaynak sağlanabilecek projeler belirlenmiştir.

Bölgesel İletim Projesi ile; bölgede yapılabilir iletim sistemi projelerinin belirlenmesi için sistem planlama alanında bölgesel işbirliğinin geliştirilmesi ve ortak iletim planlama araçları ve metotlarının kullanımının sağlanması öngörülmektedir.

 

GÜNEYDOĞU AVRUPA FORUMU/GÜNEYDOĞU AVRUPA ENERJİ TOPLULUĞU

Güneydoğu Avrupa’da bölgesel bir elektrik piyasası oluşturulması ve bu piyasanın Avrupa Birliği iç elektrik piyasası ile entegrasyonuna ilişkin olarak Avrupa Komisyonu ve İstikrar Paktı (İP) tarafından Güneydoğu Avrupa Elektrik Düzenleme Forumu (SEEERF) adlı bir girişim başlatılmış ve bu kapsamda 15 Kasım 2002 tarihinde ülkemizin taraf ülke olarak katıldığı Güneydoğu Avrupa Bölgesel Elektrik Piyasası ve bunun Avrupa Birliği İç Elektrik Piyasasına Entegrasyonunu öngören Mutabakat Zaptı (Memorandum of Understanding) imzalanmıştır.

Daha sonra bölgesel elektrik pazarının doğal gazı da içerecek şekilde genişletilmesi öngörülmüş ve 3 Aralık 2003 tarihinde Güneydoğu Avrupa Bölgesel Enerji  Piyasası ve Bunun Avrupa Birliği İç Enerji Piyasası ile Entegrasyonuna ilişkin ikinci bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır. 

Bu çerçevede, 14 Temmuz 2004 tarihinde Viyana’da yapılan Daimi Üst Düzey Temsilciler Toplantısında girişimin adının “Güneydoğu Avrupa Enerji Topluluğu” olarak değiştirilmesi kararının ardından, girişimin hukuki bağlayıcılığı olan bir anlaşmaya dönüştürülmesi gerçekleştirilmiştir. Ülkemizin çekinceleri nedeniyle henüz imzalamadığı anlaşmaya ilişkin rezervlerinin kaldırılması amacıyla müzakereler sürdürülmektedir.

 

KARADENİZ ÜLKELERİ ENTERKONNEKSİYONU PROJESİ

Karadeniz çevresindeki elektrik sistemlerinin enterkonneksiyonu projesi Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) kapsamında yer almaktadır.

15 Nisan 1998 tarihinde KEİ Ülkeleri Enerji Bakanları tarafından Elektrik Enerjisi Alanında İşbirliği Memorandumu imzalanmış olup Memorandumda öngörülen Karadeniz Ülkeleri Elektrik Sistemleri Enterkonneksiyonu Fizibilite Çalışmasının üye ülkelerin mevcut enterkonneksiyonlarını da dikkate alacak şekilde yapılması planlanmış olmasına karşın,  finansman güçlüğü nedeniyle fizibilite çalışmasına uzun sure başlanamamıştır.

Finansman güçlükleri nedeniyle fizibilite çalışması başlatılamayan Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Ülkeleri Elektrik Sistemlerinin Enterkoneksiyonu Projesi yerine, SECI projesinde kazanılan deneyimler göz önüne alınarak ABD’nin US-AID kuruluşunun finansman desteğiyle uygulamaya konulan Karadeniz  Bölgesel İletim Sistemi Planlama Projesi’nin ilk toplantısı 18-20 Şubat 2004 tarihlerinde Sofya’da yapılmış ve bu toplantıda söz konusu projenin hayata geçirilmesi amacıyla hazırlanan “Mutabakat Zaptı” (Memorandum of Understanding) katılımcı ülkelerin görüş ve önerilerine sunulmuştur.

Karadeniz Bölgesi İletim Sistemi İşletmecileri arasında, iletim planlaması alanında bölgesel işbirliğinin yaygınlaştırılması, bölgesel elektrik sisteminin güvenilirliğinin artırılması amacıyla iletim sistemlerinde öncelikli yatırımlar ve enterkoneksiyonların belirlenmesi, iletim sistemi planlama projesinin sonucu olarak Karadeniz bölgesinde elektrik ticaretinin gerçekleştirilmesine ilişkin olası öneriler sunulması ve katılımcı ülke sistemlerinin iletim sistemi planlama prensipleri ve yöntemlerinin ve mümkünse metodolojilerinin uyumlu hale getirilmesini amaçlayan söz konusu Mutabakat Zaptı, Kuruluşumuz Yönetim Kurulu’nun 16.07.2004 tarih, 17-134 sayılı Kararı ile onaylanmış ve imza işlemleri 25-30 Temmuz 2004 tarihlerinde Romanya’da yapılan çalışma grubu toplantısında tekemmül ettirilmiştir.

Adı geçen Mutabakat Zaptı ile başlatılan projede, SECI projesindeki deneyimlerimizden hareketle Kuruluşumuz uzmanlarının eğitim programlarında eğitmen statüsü ile katılımı benimsenmiş olup, proje kapsamındaki çalışmalar sürdürülmektedir.

 

AKDENİZ ÜLKELERİ ENTERKONNEKSİYONU PROJESİ

UNIPEDE(bugünkü adıyla EURELECTRIC)/MEDELEC işbirliği ile 1992 yılında oluşturulan Akdeniz Ülkeleri Enterkonneksiyonu Çalışma Grubunun (SYSTMED) 1994-1997 yılları arasında Akdeniz’e kıyısı olan 15 ülkenin katılımı ile gerçekleştirdiği Birinci Faz Çalışmaları; bu enterkonneksiyonun sağlayabileceği faydalarla birlikte böyle büyük bir ringin oluşturulmasında birçok teknik problemlerin ortaya çıkabileceğini göstermiştir .

Bunun üzerine Çalışma Grubu daha kapsamlı çalışmaların yapılması için 2000 yılında MEDRING Projesini başlatmıştır. Avrupa Birliği’nin finansman desteği ile; İtalya, Fransa, Yunanistan, İspanya, Fas, Cezayir, Tunus, Mısır, Ürdün, Suriye ve Türkiye’nin katılımı ile oluşturulan bir Konsorsiyum tarafından yürütülen çalışma Libya dahil tüm Akdeniz Ülkelerini kapsamaktadır.

Sözkonusu çalışmada Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerin orta (2005) ve uzun (2010) dönemdeki enterkonneksiyonu teknik ve ekonomik olarak incelenmektedir.

Mevcut durumda;

·         Fas, Cezayir, Tunus ve UCTE 1.senkron bölge,

·         Libya, Mısır, Ürdün, Suriye, Lübnan,

·         UCTE 2.senkron bölge, Bulgaristan, Romanya ve Arnavutluk sistemleri

senkron paralel bağlı olup Türkiye bu ülkelerden hiçbiri ile senkron paralel çalışmamaktadır. 2005 ve 2010 yılları baz alınarak yapılan ve tüm blokların birleşik temsil edildiği çalışmalar 2003 yılı ortalarında tamamlanmıştır.

Çalışmalarda 2005 ve 2010 yılı sistem koşullarında Akdeniz ülkeleri arasında optimum elektrik alışverişlerinin analizi yapılmış, ringin statik ve dinamik güvenilirliği incelenmiştir. 

Çalışma sonuçlarına göre, enterkonneksiyon hatlarının kapasitelerine yakın miktarlarda kullanılmasına ve ringin güvenilir şekilde işletilmesine olanak sağlamak üzere uygulanabilir savunma önlemlerinin teknik-ekonomik açıdan detaylı olarak incelenmesi ve en uygun ilave yatırımların belirlenmesi kararlaştırılmıştır. 

Çalışmalara ilişkin UCTE görüşü ise MEDRİNG çalışmasının bir ön fizibilite olarak değerlendirilebileceği, UCTE tarafından daha detaylı çalışmaların yapılması gerektiği doğrultusundadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERSONEL DURUMU VE EĞİTİM FAALİYETLERİ

Şirketimizde Memur, Sözleşmeli ve İşçi statüsünde olmak üzere üç istihdam şekli bulunmaktadır. Genel idari esaslara göre yürütülmekte olan asli ve sürekli görevler, I Sayılı Cetvele tabi Memur statüsündeki personel tarafından yürütülmekte olup, bu personel 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki hükümler çerçevesinde çalışan personeldir.

Sözleşmeli personel ise teşebbüslerin genel ve idari esasları dışında yürüttükleri hizmetlerinde 399 sayılı KHK çerçevesinde akdedilecek bir sözleşme ile çalışan ve işçi statüsünde olmayan personeldir.

Bu iki statünün dışında yer alan  ve üçüncü istihdam şekli olan işçiler ise 4857 sayılı İş Kanunu ve Toplu İş Sözleşmeleri çerçevesinde çalışan personeldir

Söz konusu personellerin ücretleri; Kanun, Bakanlar Kurulu Kararı, YPK Kararı, Yönetim Kurulu Kararı ve Toplu İş Sözleşmeleri çerçevesinde belirlenmektedir.

2005 yılı Aralık ayı sonu itibariyle Şirketimizde toplam 8604 personel çalışmakta olup bunlardan Memur statüsünde 275, Sözleşmeli statüsünde 3345 ve İşçi statüsünde 4984 personel görev yapmaktadır. Bu personellerden; 186 memur, 839 sözleşmeli ve 3205 ise işçi statüsünde teknik elemandır. Son yıllarda Şirketimize alınan elamanlar vasıflı elemandır.

Şirketimizde 2005 yılında gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri sonucunda 2543 kurum personeli, 561 Kurum Dışı personel olmak üzere toplam 3104 kişi, Şirketin temel aktiviteleri ile ilgili mesleki ve teknik eğitimlere katılmıştır.

Teknik konularda 708 şirket personeli, 458 Kurum dışı olmak üzere toplam 1166 kişi, İdari konularda 121 şirket personeli, İş güvenliği konusunda 455 şirket personeli, 91 Kurum dışı olmak üzere toplam 546 kişi, Yabancı Dil konusunda 30 şirket personeli Bilgisayar konusunda 176 şirket personeli eğitimden geçirilmiştir. Ayrıca 1065 şirket personeli teknik ve idari konulardaki seminer programlarına katılmışlardır.

 

 

 

 

 

MALİ DURUM (Bilanço / Gelir Tablosu)

 

TEİAŞ 31.12.2005 İTİBARİYLE BİLANÇO

AKTİF  YTL
HESAP ADI AYRINTISI  TÜMÜ
I-DÖNEN VARLIKLAR    
A-HAZIR DEĞERLER   16.665.496,63
Kasa 47.787,02  
Alınan Çekler    
Bankalar 16.617.844,09  
Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri -134,48  
Diğer Hazır Değerler    
     
B-MENKUL KIYMETLER   2.861.805,36
Hisse Senetleri    
Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları    
Kamu Kesim Tahvil, Senet ve Bono    
Diğer Menkul Kıymetler 2.861.805,36  
Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü    
     
C-TİCARİ ALACAKLAR   596.940.355,38
Alıcılar 596.407.313,54  
Alacak Senetleri    
Alacak Senetleri Reeskontu (-)    
Verilen Depozito ve Teminatlar 533.041,84  
Diğer Ticari Alacaklar    
Şüpheli Ticari Alacaklar 1.975.916,20  
Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı -1.975.916,20  
     
D-DİĞER ALACAKLAR   55.167.181,94
Ortaklardan Alacaklar    
İştiraklerden Alacaklar    
Bağlı Ortaklılardan Alacaklar    
Personelden Alacaklar 228.888,91  
Diğer Ticari Alacaklar 54.938.293,03  
Diğer Alacak Senetleri Reeskontu    
Şüpheli Diğer Alacaklar 1.394.124,67  
Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı -1.394.124,67  
     
E-STOKLAR   21.477.329,20
İlk Madde ve Malzeme 20.439.091,51  
Yarı Mamüller 74.242,99  
Mamüller 399.529,58  
Ticari Mallar    
Diğer Stoklar 84.686,09  
Stok Değer Düşük Karşılığı (-)    
Verilen Sipariş Avansları 479.779,03  
     
D-YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ANAR   0,00
     
F-GELECEK AYLARA AİT GİD-GELİR   2.905.403,58
Gelecek Aylara Ait Giderler 2.905.403,58  
Gelir Tahakkukları 0,00  
     
G-DİĞER DÖNEN VARLIKLAR   858.831,47
Devreden KDV    
İndirilecek KDV    
Diğer KDV    
Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar 837.141,63  
İş Avansları    
Personel Avasları 21.665,79  
Sayım ve Tesellüm Noksanlıkları 1,69  
Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar 22,36  
Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı    
     
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI   696.876.403,56
     
II-DURAN VARLIKLAR    
A-TİCARİ ALACAKLAR   0,00
Alıcılar    
Alacak Senetleri    
Alacak Senetleri Reeskontu (-)    
Verilen Depozito ve Teminatlar    
Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)    
     
B-DİĞER ALACAKLAR   0,00
Ortaklardan Alacaklar    
İştiraklerden Alacaklar    
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar    
Personelden Alacaklar    
Diğer Çeşitli Alacaklar    
Diğer Alacak Senetleri Reeskontu    
Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)    
     
C-MALİ DURAN VARLIKLAR   10.034.456,72
Bağlı Menkul Kıymetler    
Bağlı Menkul Kıymet Değer Düşük    
İştirakler 10.034.456,72  
İştiraklere Sermaye Taahhütleri    
İştirakler Sermaye Payları Değe.    
Bağlı Ortaklıklar    
Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taah.    
Bağlı Ortaklıklara Ser.Pay.Değ.    
     
D-MADDİ DURAN VARLIKLAR   5.586.717.455,74
Arazi ve Arsalar 168.394.728,78  
Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri 104.564.775,70  
Binalar 501.934.119,75  
Tesis Makine ve Düzenler 9.019.490.805,04  
Taşıtlar 11.441.548,23  
Demirbaşlar 10.125.204,32  
Diğer Maddi Duran Varlıklar 99.331.494,91  
Birikmiş Amortismanlar (-) -4.650.016.189,38  
Yapılmakta Olan Yatırımlar 305.621.784,85  
Verilen Avanslar 15.829.183,54  
     
E-MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR   165.368.716,47
Haklar 231.260.092,19  
Şerefiye    
Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri    
Araştırma ve Geliştirme Giderleri    
Özel Maliyet Giderleri    
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar    
Birikmiş Amortismanlar (-) -65.891.375,72  
Verilen Avanslar    
     
F-ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR   0,00
Arama Giderleri    
Hazırlık ve Geliştirme Giderleri    
Diğer Özel Tükenmeye Tabi Valıklar    
Birikmiş Tükenme Payları    
Verilen Avanslar    
     
G-GELECEK YILLARA AİT GİDER GELİR   795.589,14
Gelecek Yıllara Ait Giderler 795.589,14  
Gelir Tahakkukları    
     
H-DİĞER DURAN VARLIKLAR   30.875.092,52
Merkez ve Şubeler Cari Hesabı    
Gelecek Yıllarda İndirilecek KDV    
Diğer KDV    
Gelecek Yıllar İhtiyaç Stokları    
Elden Çıkarılacak Stok Maddi Duran    
Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar    
Diğer Çeşitli Duran Varlıklar 30.875.092,52  
Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı    
Birikmiş Amortismanlar (-)    
     
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI   5.793.791.310,59
     
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI   6.490.667.714,15

PASİF YTL
HESAP ADI AYRINTISI  TÜMÜ
I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR    
A-MALİ BORÇLAR   60.728.305,62
Banka Kredileri    
Uzun Vadeli Krediler Ana Para 60.728.305,62  
Tahvil Ana Para Borç Taksidi    
Çıkarılmış Bonolar ve Senetler    
Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler    
Menkul Kıymaetler İhraç Fazlası    
Diğer Mali Borçlar    
     
B-TİCARİ BORÇLAR   76.433.121,68
Satıcılar 36.069.864,75  
Borç Senetleri    
Borç Senetleri Reeskontu    
Alınan Depozito ve Teminatlar 40.363.256,93  
Diğer Ticari Borçlar    
     
C-DİĞER BORÇLAR   11.453.891,21
Ortaklara Borçlar    
İştiraklere Borçlar    
Bağlı Ortaklıklara Borçlar    
Personele Borçlar 3.433.987,64  
Diğer Borç Senetleri 8.019.903,57  
Diğer Borç Senetleri Reeskontu    
     
D-ALINAN AVANSLAR   4.369.463,61
Alınan Sipariş Avansları 4.353.572,08  
Alınan Diğer Avanslar 15.891,53  
     
E-ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜK.   19.052.149,63
Ödenecek Vergi ve Fonlar 13.448.086,39  
Ödenecek Sosyal Güvenlik Fonları 4.758.304,49  
Vadesi Geçmiş Ert.Tak.Ver.    
Diğer Yükümlülükler 845.758,75  
     
F-BORÇ VE GİDER KARŞILIĞI   6.586.482,47
Dönem Karı Vergi ve Diğer Y.    
Dönem Karının Peşin Öd. ve.    
Kıdem Tazminatı Karşılığı    
Maliyet Giderleri Karşılığı 6.586.482,47  
Diğer Borç ve Gider Karşılıkları    
     
G-GELECEK AYLARA AİT GELİRLER   0,00
Gelecek Aylara Ait Gelirler    
Gider Tahakkukları    
     
H-DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYN.   343,17
Hesaplanan KDV    
Diğer KDV    
Merkez ve Şubeler Cari Hesabı 0,00  
Sayım ve Tesellüm Fazlalıkları 343,17  
Diğer Çeşitli Yabancı Kanaklar    
     
KISA VADELİ YABANCI KAYNAK.TOP.   178.623.757,39
     
II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR    
A-MALİ BORÇLAR   357.858.122,98
Banka Kredileri 160.150.516,00  
Çıkarılmış Tahviller    
Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler    
Menkul Kıymet İhraç Fazlası    
Diğer Mali Borçlar 197.707.606,98  
     
B-TİCARİ BORÇLAR   0,00
Satıcılar    
Borç Senetleri    
Borç Senetleri Reeskontu    
Alınan Depozito ve Teminatlar    
Diğer Ticari Borçlar     
     
C-DİĞER BORÇLAR   0,00
Ortaklara Borçlar    
İştiraklere Borçlar    
Bağlı Ortaklıklara Borçlar    
Diğer Borç Senetleri Reeskontu    
Kamuya Olan Ert.ve Taksit    
Diğer Çeşitli Borçlar    
     
D-ALINAN AVANSLAR   0,00
     
E-BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI   102.424.508,09
Kıdem Tazminatı Karşılıkları    
Diğer Borç ve Gider Karşılığı 102.424.508,09  
     
F-GELECEK YILLARA AİT GELİR V.   0,00
Gelecek Yıllara Ait Gelir    
Gider Tahakkukları    
     
G-DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAY.   7.261.455,86
Gelecek Yıl Ert.veya Terk.    
Tesise Katılma Payları 7.261.455,86  
Diğer Uzun Vadeli Yab. Kayn.    
     
UZUN VADELİ YAB. KAY. TOPLAMI   467.544.086,93
     
III-ÖZ KAYNAKLAR    
A-ÖDENMİŞ SERMAYE   3.195.156.093,26
Sermaye 330.000.000,00  
Ödenmemiş Sermaye (-) -3.579.862,78  
Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları 2.868.735.956,04  
Genel Bütçe'den Alınan    
Kar'dan Mahsup Edilen    
Sermaye Taahhüt Bakiyesi    
İller Bankası Koy. Tes.    
Diğer    
     
B-SERMAYE YEDEKLERİ   1.369,27
Hisse Senedi İhraç Primleri    
Hisse Senedi İptal Karlar    
M.D.V. Yeniden Değerleme 0,00  
İştirakler Yeneden Değerleme 0,00  
Sermaye Yedekleri 1.369,27  
     
C-KAR YEDEKLERİ   0,00
Yasal Yedekler    
Statü Yedekleri    
Olağanüstü Yedekleri    
Diğer Kar Yedekleri    
Özel Fonlar    
     
KAR/ZARAR    2.649.342.407,30
D-GEÇMİŞ YIL KARI 2.537.115.274,22  
E-GEÇMİŞ YIL ZARARLARI 0,00  
F-DÖNEM NET KARI 112.227.133,08  
G-DÖNEM NET ZARARI    
     
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI   6.490.667.714,15

 

KAR ZARAR TABLOSU

 

Bin YTL
  2005 YILI 
  GERÇEKLEŞME
   
İLETİLEN NET ENERJİ GWh 126.138,5
İLETİM HİZMETİ ORTALAMA  SATIŞ FIYATI (BRÜT) 6.240,48
İLETİM HİZMETİ  SATIŞ HASILATI (BRÜT) 787.164,9
İLETİM EK ÜCRETİ 3.929,7
İLETİM HİZMETİ ORTALAMA  SATIŞ FIYATI (NET) 6.209,33
İLETİM HİZMETİ  SATIŞ HASILATI (NET)    783.235,2
   
İLETİM HİZMETİ SATIŞ MALİYETİ (İŞL.GİD)  
İşletme Giderleri  
Malzeme 13.721,0
İşçilik Ve Personel Masrafları 229.247,2
Diğer Çeşitli Masraflar 121.656,3
Amortismanlar 333.272,8
Vergiler 2.490,8
       Toplam Giderler 700.388,1
Net İşletme Geliri 82.847,1
FAALİYET DIŞI GELİR VE KARLAR  
Faiz Gelirleri 4.338,4
İştiraklerimiz Temettü Gelirleri  
Bağlı Ortaklıklarımız Temettü Gelirleri  
Karşılıklardan Kullanılmayan Kısım  
Geçmiş Yıllara Ait Gelir ve Karlar 8.717,6
Faaliyetlerle İlgili ol. Diğ. Gel. 72.189,5
Diğer Olağan Dışı Gelir ve Karlar 15.065,4
       Toplam  100.310,9
FAALİYET DIŞI GİDER VE ZARARLAR  
Komisyon Giderleri 416,1
Faìz Gìderlerì 9.278,1
Çalışmayan Kısım Giderleri  
Karşılık Giderleri 1.975,9
Öncekì Dönem Gider ve Zarar. 18.839,2
Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar 485,8
Kur Farkı 39.935,8
       Toplam  70.930,9
DÖNEM (ZARARI) KARI  112.227,1
ENFLASYON DÜZELTMESİ KARLARI   
DÖNEM (ZARARI) KARI  112.227,1

 

İŞTİRAKLERİMİZ

  ADI MERKEZİ ÇALIŞMA KONUSU NOMİNAL SERMAYESİ  YTL TEİAŞ  İŞTİRAKİ  YTL İŞTİRAK ORANI  %
1-ELTEM-TEK Elektrik Tes.Müh.Hiz.veTic.A.Ş. Necatibey Cad.No:28  Kat:3       ANKARA Müşavirlik Mühendislik Fizibilite, Etüt Proje, Tesis ile diğer teknik ve idari hizmetler 300.000,0 141.000,0 47,00
2-MİTAŞ Madeni İnş.  İşleri T.A.Ş. Gazi Çiftliği Güvercinlik Yolu No:13  ANKARA Enerji Nakil Hattı ve direk imalatı 10.000.000,0 8.218,0 0,08