TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ETİK KOMİSYONU KARARI

 

  

TARİH             :30.12.2008

KARAR NO       :01

  

 

Bilindiği üzere, 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun gereğince çıkarılan “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik” 13.04.2005 tarih, 25785 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Bahsekonu Yönetmeliğin “Amaç” başlıklı 1. maddesi, “Kamuda etik kültürünü yerleştirmek, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini artırmak, toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakkı olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek ve Kurula başvuru usul ve esaslarını düzenlemek” şeklinde belirlenmiştir.

 

Aynı Yönetmeliğin ‘Hediye Alma ve Menfaat Sağlama Yasağı’ başlıklı 15. maddesi;

 

“Kamu görevlisinin tarafsızlığını, performansını, kararını veya görevini yapmasını etkileyen veya etkileme ihtimali bulunan, ekonomik değeri olan ya da olmayan, doğrudan yada dolaylı olarak kabul edilen her türlü eşya ve menfaat hediye kapsamındadır.

 

Kamu görevlilerinin hediye almaması, kamu görevlisine hediye verilmemesi ve görev sebebiyle çıkar sağlanmaması temel ilkedir.

 

Kamu görevlileri, yürüttükleri görevle ilgili bir iş, hizmet veya menfaat ilişkisi olan gerçek veya tüzel kişilerden kendileri, yakınları veya üçüncü kişi ve kuruluşlar için doğrudan doğruya veya aracı eliyle herhangi bir hediye alamazlar ve menfaat sağlayamazlar.

 

Kamu görevlileri, kamu kaynaklarını kullanarak hediye veremez, resmi gün, tören ve bayramlar dışında, hiçbir gerçek veya tüzel kişiye çelenk veya çiçek gönderemezler;  görev ve hizmetle ilgisi olmayan kutlama, duyuru ve anma ilanları veremezler.

 

Uluslararası ilişkilerde nezaket ve protokol kuralları gereğince, yabancı kişi ve kuruluşlar tarafından verilen hediyelerden, 3628 sayılı Kanunun 3. maddesi hükümleri saklı kalmakla birlikte, söz konusu maddede belirtilen sınırın altında kalanlar da beyan edilir.

 

Aşağıda belirtilenler hediye alma yasağı kapsamı dışındadır.

 

a)Görev yapılan kuruma katkı anlamına gelen, kurum hizmetlerinin hukuka uygun yürütülmesini etkilemeyecek olan ve kamu hizmetine tahsis edilmek, kurumun demirbaş listesine kaydedilmek ve kamuoyuna açıklanmak koşuluyla alınanlar (makam aracı ve belli bir kamu görevlisinin hizmetine tahsis edilmek üzere alınan diğer hediyeler hariç) ile kurum ve kuruluşlara yapılan bağışlar,

 

b)Kitap, dergi, makale, kaset, takvim, CD veya buna benzer nitelikte olanlar,

 

c)Halka açık yarışmalarda, kampanyalarda veya etkinliklerde kazanılan ödül veya hediyeler,

 

d)Herkese açık konferans, sempozyum, forum, panel, yemek, resepsiyon veya buna benzer etkinliklerde verilen hatıra niteliğindeki hediyeler,

 

e)Tanıtım amacına yönelik, herkese dağıtılan ve sembolik değeri bulunan reklam ve el sanatları ürünleri,

 

f)Finans kurumlarından piyasa koşullarına göre alınan krediler.

 

Aşağıda belirtilenler ise hediye alma yasağı kapsamındadır:

 

a)Görev yapılan kurumla iş, hizmet veya çıkar ilişkisi içinde bulunanlardan alınan karşılama, veda ve kutlama hediyeleri, burs, seyahat ücretsiz konaklama ve hediye çekleri,

 

b)Taşınır veya taşınmaz mal veya hizmet satın alırken, satarken veya kiralarken piyasa fiyatına göre makul olmayan bedeller üzerinden yapılan işlemler,

 

c)Hizmetten yararlananların vereceği her türlü eşya, giysi, takı, veya gıda türü hediyeler,

 

d)Görev yapılan kurumla iş veya hizmet ilişkisi içinde olanlardan alınan borç ve krediler.

 

Bu Yönetmelik kapsamına giren en az genel müdür, eşiti ve üstü görevliler, bu maddenin 5 inci fıkrası ve 6 ncı fıkrası (a) bendinde sayılan hediyelere ilişkin bir önceki yılda aldıklarının listesini, herhangi bir uyarı beklemeksizin her yıl Ocak ayı sonuna kadar Kurula bildirirler.”

 

hükümlerini ihtiva etmektedir.

 

Anılan Yönetmelik hükümleri doğrultusunda düzenlenen ‘Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi’nin 5. paragrafı da;

 

“görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi,

… ….

Kamu Görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan Yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim.”,

 

şeklinde düzenlenmiş olup, sözkonusu sözleşme tüm personelimize imzalattırılarak özlük dosyaların da muhafaza edilmektedir.

 

Yukarıda açıklanan hususların tüm Kuruluşumuz personeline duyurulması önem arz etmektedir.

  

 

Başkan

M.Odelli AKÜZÜM

Genel Müdür Yardımcısı

  

 

             Üye                                      Üye                                    Üye                               Üye         

      Duygu YURDAKÖK                   Hüseyin ONAY               M.Sinan YILDIRIM              Serkan KUŞCU

       I.Hukuk Müşaviri                    Daire Başkanı                  Daire Başkanı                 Daire Başkanı